منبع تحقیق با موضوع پایگاه اقتصادی اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده

۳d illustration: A young Golden Crescent moon over the planet earth and a star shed a blessed green light on the world of devout Muslims. Arabian peninsula. middle East.

[do_widget id=kl-erq-2]

اثر متغیرها
مستقیم غیرمستقیم کل
متغیر الگوی اوقات فراغت 23/0 – 23/0
استفاده از اینترنت 13/0 – 13/0
نظام قدرت در روابط درون خانواده 36/0 0182/0 – 3418/0
سرمایه فرهنگی – 026/0 026/0
3-3-2-2- مدل دوم: متغیر وابسته: پایبندی به ارزشهای خانوادگی
مدل دوم تحقیق که در آن پایبندی به ارزشهای خانوادگی به عنوان متغیر وابسته نهایی درنظر گرفته شده است، در شکل 4-3 ملاحظه میشود. این مدل نیز با استفاده از نرمافزار Amos طراحی و اجرا شده است. در این شکل ضرایب بتای استاندارد یا همان ضرایب تاثیر تمامی متغیرها مشخص شده است. همانگونه که در شکل 4-3 نیز مشاهده میشود، سطح معنیداری هر متغیر نیز مشخص شده است. تاثیر متغیرهای الگوی اوقات فراغت و پایگاه اقتصادی اجتماعی بر استفاده از اینترنت و تاثیر سرمایه فرهنگی خانواده بر پایبندی به ارزشهای خانوادگی غیرمعنیدار بوده است.
شکل 3. مدل تحقیق، آزمون شده توسط نرمافزار Amos (متغیر وابسته: پایبندی به ارزشهای خانوادگی)
برای برازش این مدل نیز از معیارهای مشابه در مدل اول استفاده شده است. معیارهای برازش کلی مدل شامل کای اسکوئر (CMIN)، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) و … که در جدول 4-37 نشان داده شدهاند. مقادیر به دست آمده برای مدل دوم نسبت به مدل اصلی تحقیق با اندکی کاهش روبرور بودهاند مقادیر به دست آمده برای شاخصهای برازش تطبیقی همانند مدل اصلی معنیدار بوده که نیاز به اصلاحات در مدل را آشکار میسازد. ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) نیز ضروری میسازد تا با انجام اصلاحاتی در مدل مقدار آن را بهبود بخشید.
جدول 4-37) شاخصهای برازش مدل دوم تحقیق (متغیر وابسته نهایی: پایبندی به ارزشهای خانوادگی)
نوع شاخص شاخص مقادیر به دستآمده
برازش مطلق Chi-Square (CMIN) 106/89
DF 6
P 000/0
برازش تطبیقی RFI 273/0
TLI 287/0
برازش مقتصد CMIN/DF 851/14
PRATIO 400/0
PCFI 286/0
RMSEA 223/0
در این مرحله و پس آزمون مدل بایستی مسیرهایی را که از لحاظ آماری معنیدار نبودهاند حذف کرد. بنابراین مدل تجربی تحقیق پس از حذف مسیرهای غیرمعنیدار در شکل 4-4 به نمایش درآمده است. همانطور که در شکل ملاحظه میشود، تنها متغیر نظام قدرت در خانواده هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر متغیر وابسته نهایی تاثیر گذاشته است. متغیرهای الگوی اوقات فراغت، پایگاه اقتصادی اجتماعی و استفاده از اینترنت تنها به صورت مستقیم و سرمایه فرهنگی نیز تنها به شیوه غیرمستقیم بر پایبندی به ارزشهای خانوادگی تاثیرگذار بوده است.