منبع تحقیق درباره آذربایجان غربی و پیشگیری

Unrecognizable business services manager presenting a virtual cloud containing a web of interconnected nodes. IT concept for cloud computing, computer network, deep web and infinite cyberspace.
[do_widget id=kl-erq-2]

µ میانگین کل مشاهدات
تاثیر اقلیم iام
تاثیر شهرستان j ام در داخل اقلیم iام
9-6-3- تعیین روند آبگیری و تغییر جرم حجمی لحظه ای
روند آبگیری و تغییر جرم حجمی لحظه‌ای علوفه‌ها با استفاده از پیکنومتر 100 میلی‌لیتری در دمای ̊C5/0 ±0/39 تعیین ‌شد. حدود 5/1 گرم نمونه در در داخل پیکنومتر توزین شده، محلول هیدراسیون تا نصف پیکنومتر بدان اضافه و تا استخراج کامل حباب‌های گاز روی یک شیکر تکان داده ‌شد. بلافاصله پیکنومتر پر شده، اولین قرائت وزن پیکنومتر در حدود 6 دقیقه (1/0 ساعت) بعد از خیساندن انجام شد، که حداقل فاصله زمانی لازم جهت حذف حباب‌های گازی در نظر گرفته می‌شود. بعد از پر کردن پیکنومتر، آن را روی صفحه شیکر قرار داده تا بطور مداوم محتویات داخل پیکنومتر مخلوط گردد. بعد از 5/0، 0/1، 5/1، 2، 4، 6، 12، 24، 36، 48 و 72 ساعت پیکنومتر مجدداً پر شده، توزین ‌شد. (البته یکبار قبل از پر کردن پیکنومتر و یکبار بعد از پر کردن آن عمل توزین صورت می گیرد). در طی اندازه‌گیری روند آبگیری، اتصال یک پمپ خلأ به پیکنومتر برای 2 دقیقه باعث حذف کلیه حباب‌های گازی موجود در بدنه و گردنه پیکنومتر ‌گردید (Wattiaux, 1990).
همچنین از بافر مکداوال به عنوان محلول آبگیری استفاده ‌شد. برای پیشگیری از رسوب کلسیم فسفات در این بافر، محلول در دو بخش جداگانه A وB تهیه گردید.
بخشA شامل:
8/9 گرم سدیم هیدروژن کربنات (NaHCO3)
00/7 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات (Na2H2PO4.7H2O) یا 71/3 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات بی آب یا 3/9 گرم دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه
57/0 گرم کلرید پتاسیم (KCl)
47/0 کلرید سدیم (NaCl)
12/0 گرم سولفات منیزیم (MgSO4.7H2O)
مقادیر فوق در یک لیتر آب مقطر حل شده و تا قبل از استفاده در دمای 39 درجه سانتیگراد نگهداری ‌شد.
بخشB شامل:
0/4 گرم کلرید کلسیم بدون آب یا 3/5 گرم (CaCl2. 2H2O) را در 100 میلی‌لیتر آب مقطر حل کرده، و محلول در دمای 39 درجه سانتی‌گراد نگهداری ‌شد.
درست قبل از استفاده از بافر مکداوول، یک میلی‌لیتر از محلول B به محلول Aاضافه شد، تا نهایتاٌ بافر یا بزاق مصنوعی حاوی 04/0 کلرید کلسیم بدست آمد (McDougall, 1948).
یک مدل دوتایی نمایی مطابق با معادله زیر برای تخمین پارامترهای هیدراسیون مورد استفاده قرار گرفت:
Yt = Ae-kat + Be-kbt
در این معادله، Yt میزان آب اخذ شده در طی زمان انکوباسیون (گرم در گرم ماده خشک غیر محلول)، A و B اندازه منابع آبگیری و Ka و Kbنرخ آبگیری هر کدام از منابع هیدراسیون (در دقیقه) در نظر گرفته می‌شوند.
1-9-6-3-آنالیز آماری طرح
داده‌های حاصل برای تعیین نرخ آبگیری و میزان آب اخذ شده با استفاده از رویه NLIN برنامه آماری ( (SAS ,2002تعیین گردید.
4 نتایج و بحث
1-4- آزمایش اول: تعیین ترکیبات شیمیایی یونجه
نتایج حاصل از مقایسه ارقام بدست آمده از تجزیه شیمیائی نمونه‌های یونجه موجود در مناطق سه‌گانه اقلیمی استان آذربایجان غربی نشان داد که مناطق آزمایشی تحت مطالعه از نظر تمامی فاکتورهای مورد بررسی منهای ماده خشک (DM)در سطح احتمال 5% دارای اختلاف معنی‌داری با همدیگر نیستند (05/0p <) .