منبع تحقیق درباره شرایط آب و هوایی و کشاورزی پایدار

Businessman working on a business plan. He is drawing sketches and using using gear shaped objects to better express his ideas

عواملی که ترکیب و ارزش غذایی مواد خشبی را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارت اند از:
بلوغ گیاه در زمان برداشت.
Widget not in any sidebars

حاصلخیزی خاک و عملیات کود دادن.
روش‌های برداشت و انبار.
عدم بسته بندی واثرات شدید درجه حرارت و نور (Church,1991).
9-2- یونجه
یونجه Medicago sativa)) به عنوان یک گیاه دائمی از خانواده لگومینوز، مهمترین گیاه علوفه‌ای برای تغذیه دام است که پس از غلات مهمترین محصول اقتصادی در دنیا محسوب می‌شود. از طرف دیگر همزیستی یونجه با باکتری‌های ریزوبیوم همزیست و در نتیجه تثبیت نیتروژن مولکولی دراین گیاه اهمیت آن را برای تناوب با محصولات زراعی دیگر برای حاصلخیزی خاک زیادتر کرده است، بنابراین در کشاورزی پایدار نقش اساسی دارد. خاستگاه اصلی یونجه خاور نزدیک و آسیای مرکزی است که شمال غربی ایران را در بر می‌گیرد (کریمی، 1369) و تاکنون نیز گونه‌های مختلفی ازجنس Medicago در ایران شناسایی شده اند (فضائلی، 1371).
یونجه حاوی 15-22 درصد پروتئین خام و منبع خوبی از ویتامین‌ها ومواد معدنی محسوب می‌گردد (صوفی سیاوش، 1379).
یونجه گیاهی است از خانواده بقولات که در سطح دنیا به طور وسیعی کشت می‌شود و از آن به عنوان ملکه علوفه‌ها نام می‌برند. این گیاه در هر چین دارای مراحل مختلفی از رشد بوده که ترکیب شیمیایی آن در هر مرحله با مرحله بعدی فرق دارد (نیکخواه وامانلو، 1374; .(Tilly and Terry, 1963
از طرف دیگر ترکیبات شیمیایی برگ با ساقه آن نیز متفاوت است و ارزش غذایی برگ‌ها بالاترند. بنابراین کیفیت یونجه عمدتاً وابسته به میزان برگ گیاه می‌باشد .(AOAC, 1990)
فرآیند خشک کردن باعث تغییر در کیفیت و کمیت گیاه می‌شود و هر عاملی که باعث تغییر در محتوای گیاه بویژه برگ‌ها (مانند تنفس سلولی یا تغییر در میزان برگ‌ها و قسمت‌های ظریف( مانند ریزش برگ‌ها که به عنوان منبع عمده پروتئین قابل هضم هستند، شود باعث تغییر در ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاه می‌شود.
عوامل گوناگونی مانند گونه و سویه‌ها، قسمت‌های مختلف گیاه مانند برگ و ساقه در زمان برداشت، حاصلخیزی و خصوصیات خاک و شرایط آب و هوایی، زمان و فصل برداشت بر ارزش غذایی گیاهان علوفه‌ای تأثیر می‌گذارند. حداکثر مواد غذایی نباتات علوفه‌ای در برگ آنهاست (کریمی، 1369).
نسبت بین ساقه و برگ یونجه یکی از عوامل سنجش به نژادی این گیاه است. بنابراین میزان برگ بیشتر یا نسبت بالاتر برگ به ساقه در یونجه جزء مهمترین عوامل در تولید علوفه با کیفیت خوب بشمار می‌آید. نسبت برگ به ساقه در چین‌های مختلف متفاوت است.
یونجه یکی از علوفه ‌جات بسیار مهم بشمار می‌رود و در مناطق نیمه استوایی گرم و سرد به طور گسترده‌ای کشت می‌شود. یونجه در میان محصولات غله‌ای که به طور معمول کشت می‌شود بیشترین ارزش غذایی را داراست به طوریکه نسبت به سایر محصولات میزان پروتئینی که از هر هکتار به دست می‌آید بیشتر است. در برخی مناطق برای تهیه علوفه زمستانی یونجه را با غله ترکیب می‌کنند. در بعضی قسمت‌های چین و روسیه یونجه تَر به عنوان یک نوع سبزی به کار می‌رود. کشت این محصول انحراف جریان آب را کمتر می‌کند و از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند. چراگاه بسیار خوبی برای گله‌های خوک و گاو و گوسفند می‌باشد البته گاهی آن را با علف‌های نرم و یا علف‌های باغ مخلوط می‌کنند. اضافه کردن گندم به خوراک گاوهای شیرده و گوسفندان و گاوهای پرواری باعث کاهش نفخ می‌شود و میزان پروتئین بالای یونجه را با افزودن انرژی تعدیل می‌کند و بر سودمندی چراگاه می‌افزاید. امروزه یونجه را به صورت قرص‌هایی در می‌آوردند که در تغذیه ترکیبی گله‌های دامی و ماکیان سایر حیوانات استفاده می‌شود.
1-9-2- یونجه واهمیت آن در تغذیه دام
یکی از ویژگی‌های ممتاز نشخوار‌کنندگان توانایی تبدیل خوراک هایی همچون علوفه خشک، مواد الیافی و فرآورده‌های فرعی صنعتی غیر قابل مصرف برای انسان به غذاهای قابل مصرف مانند گوشت و شیر است. این توانایی نتیجه تجزیه مواد خوراکی به کمک میکروب‌های موجود در پیش‌معده نشخوار‌کنندگان و استفاده آنها از محصولات نهایی جهت اعمال فیزیولوژیک خود می‌باشد، که در نهایت منجر به تولید مواد پروتئینی قابل مصرف برای انسان می‌شود (قربانی و خسروی نیا، 1379).
گیاهان علوفه ای از نظر فیزیولوژیکی و اقتصادی قسمت عمده جیره غذایی دام‌ها را تشکیل می‌دهند، به طوری که 70-60 درصد کل ماده خشک دریافتی، از علوفه است و دام‌ها جهت اعمال صحیح کار شکمبه می‌بایستی به مقدار کافی فیبر دریافت کنند که در این بین اهمیت یونجه به عنوان بهترین گیاه علوفه‌ای برای دام‌های نشخوارکننده مشخص می‌شود (فرهومند، 1376). بطور کلی یونجه یکی از بهترین نباتات علوفه ای به شمار می رود زیرا :
بسیار پر محصول است.
از نظر مواد غذایی قابل هضم غنی است
با شرایط مختلف آب و هوایی سازگاری دارد.
مقدار قابل ملاحظه ای به خاک اضافه می کند (کوچکی و همکاران، 1366).
2-9-2- عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه  
1-2-9-2- گونه، واریته و سویه گیاه
ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی یونجه خشک تا حدودی به گونه و سویه گیاه ارتباط دارد. ارقام مختلف یونجه که تحت شرایط یکسانی کشت می‌شوند، حاوی سطوح بسیار متفاوتی از یک یا چند نوع مواد معدنی می‌باشند.