منبع پایان نامه ارشد درباره افزایش بهره وری نیروی انسانی و پیاده سازی مدیریت دانش

منبع پایان نامه ارشد درباره افزایش بهره وری نیروی انسانی و پیاده سازی مدیریت دانش

ضریب همبستگی بین نمرات معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر و مولفه های مدیریت دانش در سطح 05/0p< در دو دانشگاه معنی دار بوده و نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که رابطه بین معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر با مدیریت دانش معنی داربود.
Widget not in any sidebars

احمدی وهمکاران (1391)، در پژوهشی نتیجه گرفته اند که، رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی شرکت های صنعتی استان تهران ندارد. بلکه از طریق بکارگیری یک روش مدیریتی مانند استقرار مدیریت کیفیت جامع است که رفتار شهروندی سازمانی با رضایت مشتریان و بهره وری به عنوان دو فاکتور مهم عملکرد سازمانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین مدیریت کیفیت جامع نقش مهمی در ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری وعملکرد شرکت های صنعتی ایفا می کند.
جهانیان(1389) در پژوهشی گزارش کرده است که بین اعمال مدیریت کیفیت جامع و اثربخشی معلمان و مدیران رابطه معنادار وجود دارد.
نادری و همکاران (1385) گزارش کرده اند که، بکارگیری مدیریت کیفیت جامع در میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در بهبود فرآیند آموزش و بازده علمی آنان و مشارکت در همایش های علمی و پژوهشی تاثیر مثبت و معناداری داشته است.بعبارتی مدیریت کیفیت جامع در بهبود اثربخشی و بهره وری کاری آنان موثر بوده است.
حری و همکاران(1392) در پژوهشی بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع نظیر؛ رهبری سازمان، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارکنان، رضایت شغلی، انگیزش و پاداش، آموزش کارکنان، نظام پیشنهادات با افزایش بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری دارند.
بهادر (1389) در تحقیق خود چنین نتیجه گیری نموده است که بین مدیریت کیفیت جامع و اصول آن از قبیل، توانمندسازی کارکنان، آموزش کارمندان، ایجاد انگیزه کاری، پاداش های مادی و معنوی، استقرار نظام پیشنهادات با بهره وری نیروی کار رابطه معنادار وجود دارد. یافته های پژوهش های فوق با نتایج این پژوهش همخوانی دارد.
2-3-2 کیفیت جامع : تحقیقات خارجی
ویسکی و کپنر (2006) عوامل ماهیت کار و شخصیت فرد، انگیزه مادی و معنوی، آگاهی و شناخت شغل، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، مشارکت فرد در فعالیت های سازمان، مشارکت فرد در عمل یا فعالیت را برای بهره وری نیروی انسانی تاثیر گذار دانسته اند.
آدینوولفی (2003) گزارش نموده که، وضعیت مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات خدمات درمانی دولتی در دو کشور ایتالیا و ایرلند، با پیاده سازی مدیریت دانش بهبود می یابد.
دکتر دمینگ یکی از شــاگردان دکتر شاهورت اولیــن کسی که اس پــی ســی را در آزمایشگاههای بل به کار گرفته بود، آن دو در دهه های ١٩20، 1930و1940 اوقات زیادی را با هم گذراندند. او همچنین به مدت یک سال با رونالد فیشر در مورد طراحی آزمایش ها به مطالعه پرداخت، او در سال1950 مفاهیم اس پی سی و اهمیت کیفیت را به بهترین مدیران اجرایی صنایع ژاپن آموخت.
دکتر دمینگ ١۴ اصل زیر را برای مدیریت بهبود کیفیت، بهره وری و موقعیت رقابتی ارائه نموده است که به طور خلاصه به آن اشاره می شود:
1- ایجاد و انتشار اهداف و مقاصد برای سازمان
باید سازمان ها نگرشی دراز مدت، حداقل برای ١٠ سال داشته باشند و با تعیین اهــدافی بلند مدت، برای باقی ماندن در کسب و کار و تجارت خود برنامه ریزی کنند.
2- بکارگیری فلسفه جدید
مدیریت ارشد و هر یک از کارکنان باید فلسفه جدید را فراگیرند. لازم است که هر فردی در مجموعه سازمان، در سفر کیفیت شرکت داده شود و نگرش و برخورد او در مورد کیفیت تغییر نماید .
3- درک فهم بازرسی
مدیریت باید درک کند که هدف از بازرسی، بهبود فرآیند و کاهش هزینه ها می باشد .بهتر است در محل های مناسب، به جای بکارگیری بازرسی زیاد، از بهبو دهای بی پایان با استفاده از فنون آماری بهره برد .
4- پایان دادن به پاداش های بازاریابی صرفاً بر اساس قیمت
سازمان باید به پاداش های بازاریابی که تنها بر اساس قیمت پایین می باشند، پایان دهد؛ زیرا قیمت بدون در نظر گرفتن کیفیت هیچ معنایی ندارد. هدف این است که به منظور گسترش ارتباطات دراز مدت بر اساس صداقت و اعتماد و در نتیجه ارائه محصولات و خدمات بهتر، برای هر مقوله فقط یک تأمین کننده داشته باشیم.
5- بهبود مستمر و مداوم سیستم
مدیریت باید برای بهبود مستمر و پایدار کیفیت و افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، مسئولیت بیشتری را در برابر مشکلات متقابل گردد و به کاوش و اصلاح مشک
لات بپردازد.

مدیر سایت