منبع پایان نامه ارشد درباره رفتار سرمایه گذاران و هزینه های معاملات


Widget not in any sidebars

مطابق الگوی گوردون وقتی r مساوی k و سایر فروض اصلی نیز برقرار باشد خط مشی تقسیم سود در ارزش سهام موسسه بی تاثیر است اما وقتی فرضهای ساده شده در تطابق بیشتر با واقعیت اصلاح و تغییر داده می شوند گوردون نتیجه می گیرد که حتی وقتی r مساوی k باشد خط مشی تقسیم سود می تواند بر ارزش سهام تاثیر بگذارد این نظر بر این امر استوار است که سرمایه گذاران در وضعیت عدم اطمینان سودهای سهام دراز مدت را با نرخی بالاتر از سودهای سهام کوتاه مدت تنزیل می نمایند .
سرمایه گذاران عاقلانه رفتار می کنند و از ریسک گریزانند و بنابراین سود سهام کوتاه مدت را بر سود سهام آینده دور ترجیح می دهند زمینه منطقی اثر سود سهم بر ارزش سهام را می توان به مثابه ضرب المثل معروف : سیلی نقد به از حلوای نسیه دانست بحث مزبور قبل از همه توسط «کیرشان» با عبارات زیر بیان شد: از دو سهم با عایدی یکسان که پیش بینی عایدی آینده آنها نیز یکسان است سهمی که سود بیشتری می پردازد دارای ارزش بیشتری از سهمی است که نسبت پرداخت سود سهام آن کمتر است زیرا سهامداران ارزش فعلی را بر ارزشهای استحصالی آینده ترجیح می دهند.
«گراهام» و «داد» نیز در این مورد نظر مشابهی دارند مطابق نظرآنها «سرمایه گذار نوعی قطعاً ترجیح می دهد که سود سهام خود را امروز خودش دریافت کند و برای فردایش نگه دارد» هیچ نمونه ای وجود ندارد که سرمایه گذار نسبت به عدم تقسیم سود به خاطر سودهای استحصالی آینده اظهار علاقه کند و قیمت سهام بالا برود ولی جهت مخالف این امر همیشه وجود داشته است از دو شرکت موجود با وضعیت عمومی مشابه و قدرت کسب عایدی یکسان تنها شرکتی که سهم سود بزرگتری می پردازد ارزش سهامش نسبت به ارزش سهام شرکت مشابه بالاتر است. مطابق اظهار نظر گوردون عدم قطعیت همواره با آینده نگری همراه بوده است بنابراین وقتی خط مشی تقسیم سود به مثابه زمینه عدم قطعیت تلقی گردد، نرخ تنزیل مناسب (k) نمی تواند قطعی و ثابت فرض شود در واقع این نرخ همراه با عدم اطمینان افزایش می یابد و سهامداران ترجیح می دهند که از عدم اطمیمنان اجتناب کنند بنابراین سهامی را که سود جاری بیشتری بابت آن دریافت می نمایند با رغبت بیشتری و به قیمت بالاتری خریداری خواهند کرد.شکل (2-2 )
بنابراین سود های پرداختی طولانی مدت نسبت به سودهای پرداختی کوتاه مدت با نرخ بالاتری تنزیل می گردند. به طور سمبلیک1 kt>Kt- برای و..و 3 و 2 و 1= t
پرداخت سود پائین در ابتدای کار ارزش سهام را پائین خواهد آورد وقتی نرخ تنزیل برای سود سالهای آتی با طولانی شدن زمان افزایش می یابد معادله قبلی را باید به صورت زیر نوشت :
فرمول 10 -2

که در آن P عبارت از قیمت سهم در زمانی است که b (یعنی نرخ نگهداری عایدات ) صفر بوده و 1 kt>kt- است. اگر فرض شود که موسسه جزء b از عایدات خود را نگهداری می کند سود هر سهم برابر با E(-b1) در سال نخست می باشد از اینرو وقتی که عایدات نگهداری شده مجدداً با نرخ بازده r سرمایه گذاری می شوند سود مورد انتظار هر سهم با نرخ g=br رشد خواهد کرد مقدار سود بدست آمده در سال دوم برابر :
فرمول 11 -2
و به همین ترتیب سود به دست آمده در سال سوم برابر است با
فرمول 12-2
می باشدT تنزیل این جریان سود قابل تقسیم سالیانه با نرخ هایK1 و K2 و… از معادله زیر بدست می آید :
فرمول 13-2
فرمول 14-2
آیا با فرض تساوی نرخ بازده داخلی و نرخ تنزیل ارزش Pb بالاتر از 0 Pخواهد بود یا پائین تر ؟ نظر گوردون چنانکه قبلاً بیان شد این است که با افزایش مقدار عایدی نگهداری شده در موسسه ارزش سهام آن کاهش خواهد یافت مجدداً تاکید می گردد که وی از طریق دو فرض زیر در مورد رفتار سهامداران به نتیجه مزبور می رسد:
الف ) سهامداران از ریسک گریزانند.
ب ) سهامداران سودهای طولانی مدت را دارای قطعیت کمتری نسبت به سودهای کوتاه مدت تلقی می کنند.
گوردون بر اساس فرضهای ذکر شده به این نتیجه می رسد که نرخی که سهامدار جریان سود خود را با آن تنزیل می کند همراه با اتفاقات آینده مربوط به موسسه افزایش می یابد.وقتی سرمایه گذاران سودهای سهام طولانی مدت را با نرخی بالاتر از سودهای سهام کوتاه مدت تنزیل می کنند افزایش نسبت سود نگهداری شده در موسسه بر افزایش میانگین نرخ تنزیل یعنی k و به همان نسبت کاهش ارزش سهام موسسه موثر است از این رو گوردون در اثر عدم اطمینان نتیجه می گیرد که خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام موسسه تاثیر گذار است.
فرموله سازی مجدد مدل گوردون رفتار سرمایه گذاران را که ارزش یک واحد پول از در آمد سود سهام را بیش ازارزش یک واحد پول از در آمد سود سرمایه می دانند توجیه می کند سرمایه گذاران مزبور سود سهام را بر سود سرمایه ترجیح می دهند زیرا سود سهام آسانتر و راحت تر قابل پیش بینی است وهمچنین ریسک و عدم اطمینان کمتری دارد بنابراین با نرخ پائین تری تنزیل می گردد.
2-8-2)فرضیه نامربوطی سود سهام ـ فرضیه مودیلیانی و میلر
مطابق نظر مودیلیانی و میلر خط مشی تقسیم سود بر ثروت سهامداران تاثیری ندارد. آنها استدلال می کنند که ارزش سهام موسسه به عایداتش بستگی دارد و عایدات نیز تابع سیاست های سرمایه گذاری موسسه است از این رو وقتی تصمیمی در مورد چگونگی سرمایه گذاری موسسه اتخاذ می گردد دیگر تصمیم تقسیم سود و عایدات در تعیین ارزش سهام واحد تجاری دارای اهمیت نیست. فرضیه مودیلیانی و میلر بر فرضهای زیر مبتنی است:
موسسه در شرایط بازار کامل سرمایه فعالیت می کند و تحت این شرایط رفتار سرمایه گذاران عقلائی است و اطلاعات برای همه به سادگی دردسترس است و هزینه های معاملاتی وجود ندارد. همچنین در بازار کامل سرمایه هیچ یک از سرمایه گذاران آنقدر بزرگ و قوی نیستند که بتوانند بر قیمت بازار سهام اثر بگذارند.
مالیات صفر فرض شده و یادر صورت وجود نرخ های مالیاتی قابل اجرا برای سود سرمایه و سود سهام اختلاف چندانی ندارند.
ریسک و عدم اطمینان وجود ندارد، یعنی قادر به پیش بینی قیمت های آینده بوده، سودهای سهام دارای قطعیت است و نرخ تنزیل یکسانی برای تمام بخشها در همه زمانها وجود دارد بنابراین r مساوی k برای همه می باشد. تحت فرضهای مودیلیانی و میلر ،r مساوی نرخ تنزیل خواهد بود وبرای همه سهام یکسان است در نتیجه قیمت هر سهم باید به اندازه نرخ بازده، که ترکیبی از سود سهام و سود سرمایه است تعدیل گردد ازاینرو نرخ بازده یک سهم نگهداری شده به مدت یکسال به شرح زیرمحاسبه می گردد:
فرمول 15 -2
که در آن0 P عبارت است از قیمت بازار خرید هر سهم در زمان صفر و 1P عبارت است از قیمت بازار هر سهم در زمان1t و1 D عبارت از سود هر سهم در زمان1 t است. همان گونه که به وسیله مودیلیانی و میلر فرض شده r باید برای همه سهام مساوی باشد در صورتی که چنین نباشد حصول بازده پائین برخی سهام باعث خواهد شد که سهامداران سهام خود را بفروشند و به خرید سهام با بازده بالاتر اقدام کنند این فرآیند به کاهش قیمت سهام با بازده کم و افزایش قیمت سهام با بازده بیشتر منجر خواهد شد این وضعیت تا حذف اختلافات نرخ بازده ادامه خواهد یافت. همچنین نرخ تنزیل برای تمام موسسات تحت فرضهای مودیلیانی و میلر مساوی خواهد بود زیرا بین آنان اختلاف ریسک وجود ندارد. به واسطه اصول اساسی ارزیابی مدل مودیلیانی و میلر که به وسیله فرمول 15 بیان گردید می توانیم مدل ارزیابی آنان را به شرح زیر استخراج کنیم:

Author: مدیر سایت