منبع پایان نامه ارشد درباره سود نقدی ناخالص هر سهم و بازده سرمایه گذاری


Widget not in any sidebars
بازده یک قلم دارایی مالی را در یک سال می توان به این صورت تفسیر کرد؛نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن تنزیل شود ،ارزش فعلی محاسبه شده با قیمت دارایی برابر می شود (پی نوو ،1375،125).
بازده یک سرمابه گذاری عبارتست از جریانات نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود .بازده بصورت درصدی از سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان میشود (جهانخانی ع و عبداله زاده،1374، 92،).
1-10-2)انواع بازده
بازده سرمایه گذاری شامل دو قسمت «بازده کمی»و «بازده کیفی» می باشد که بصورت زیر تشریح می شود:
(اسلامی بیدگلی ،1370،53 ).
1-1-10-2) بازده کمی
بازده کمی سرمایه گذاری خود شامل دو قست می شود؛
1-سود نقدی : وجوهی است که بصورت متناوب و دورهای به یک سرمایه گذاری تعلق می گیرد یا به عبارت دیگر پرداخت نقدی است که به دارندگان داراییها و اوراق بهادار پراخت می شود.
2-عایدی(تغیرات قیمت) :این قسمت افزایش یا کاهش در قیمت دارایی است که به طو ر متداول به آن تغیرات قیمت می گوئیم. این قسمت بیشتر برای سهامداران عادی مهم است تا برای دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و اوراق بهادار با درآمدثابت.
بازده کل از بعد کمی به صورت زیر اندازه گیری وسپس به صورت درصد یا اعشاری بیان می شود:
فر مول 21 -2
که در آن:
TR=بازده کل
t =CFوجه نقد دریافتی طی دوره t
=PE قیمت در آخر دوره یا قیمت فروش
pB=قیمت در اول دوره خرید
Pc=تغیر در قیمت طی دوره (یعنی PE-PB)
به دیگر سخن بازده کمی سرمایه گذاری در سهام عادی،در یک دوره معین ،با توجه به قیمت اول دوره و آخر دوره ومنافع حاصل از مالکیت ،بدست می آید.منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که از شرکت مجمع برگذار کرده باشد به سهامداران تعلق می گیرد در دوره هایی که مجمع ،برگذار نشده باشد، منافع مالکیت، برابر صفر خواهد بود. منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکلهای مختلفی به سهامداران پر داخت شود که عمده ترین آنها عبارتند از؛
الف) سود نقدی ناخالص هر سهم
این سود عباتست از سود سهام پیشنهادی نا خالص تصویب شده در مجمع صا حبان سهام تقسیم بر تعداد سهام تا تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام .
سود نقدی نا خالص هر سهم
ب)سود سهمی یا سهام جایزه
معمولا شرکتهادر زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی ،به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود ،برای تامین سود متعلق به هر سهم به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه می کنند واز این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش از محل مطا لبات سهامداران می باشد (جهانخانی ع و عبداله زاده،1374، 92،)برخی از مزایایی تقسیم سود سهمی یا جایزه به شرح زیر می باشد ؛
1-ذخیره کردن نقدینگی
تقسیم سهام به شرکت اجازه می دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار ویا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد ،سود سهام را اعلام کند ، بدین ترتیب شرکت به جای تقسیم سود سهام آنرا برای توسعه شرکت به کار می گیرد و وابستگی شرکت به منابع خارجی کاهش می یابد.
2-نشان دهنده سود بیشتر در آینده

Author: مدیر سایت