منبع پایان نامه ارشد درباره مدیریت بر مبنای هدف و راه های ارتباطی

6- نهادینه کردن آموزش
Widget not in any sidebars

لازم است هر یک از کارکنان به فلسفه ی سازمان درباره تعهد به بهبودهای بی پایان گرایش یابند. مدیریت باید برای آموزش کارکنان، منابع لازم را تخصیص دهد.
7- تعلیم و برقراری رهبری
بهبود نظارت، مسئولیت مدیریت است . او باید برای اجرای فلسفه جدید، ناظران و سرپرستان را با ابزارهای آماری و اصول ١۴ گانه دمینگ آشنا سازد. در این وضعیت باید به جای ایجاد فضای منفی کشف عیب، فضای مثبت و اطمینان بخش ایجاد کرد، به گونه ای که هر شخص به مهارت خود افتخار کند .
8- بر طرف کردن ترس و ایجاد اعتماد و فضای نوآوری
مدیریت باید ارتباطات کارا و آزاد و کارگروهی را تشویق نماید . احساس ترس، به علت احساس ناتوانی در کنترل جنبه های مهم زندگی شخصی می باشد و این امر به علت فقدان امنیت شغلی، وجود صدمات جسمانی، نبود ارزیابی عملکرد، نادیده گرفتن آرمان سازمان، سرپرستی ضعیف و عدم شناخت از شغل ناشی می شود . اگر با کارکنان متناسب با شأن و مهارت آنها برخورد شود، ترس بر طرف می گردد و کارکنان به شایستگی برای سازمان کار خواهند کرد.
9- بهینه سازی فعالیت های گروه ها و محیط های ستادی
مدیریت باید به منظور رسیدن به اهداف و مقاصد سازمان، فعالیت های گروه های کاری و محیط های ستادی را بهینه نماید .باید تمامی واحدهای مختلف هماهنگ با هم کار کنند، رفتارها تغییر کند، راه های ارتباطی باز شوند، گروه های پروژه ای سازمان دهی شوند و آموزش در کارگروهی برقرار گردد .
10- حذف شعارها، نصیحت ها و هدف های توخالی
نصایحی که بدون ارائه روش های بهبود مشخص و به منظور افزایش کیفیت بیان می شوند، سازمان را در موقعیت نامناسبی قرار می دهند . این نصایح باعث پیشرفت کار نمی شوند، بلکه فقط آرزوهای مدیریت را بیان می کنند .باید به این نکته دقت کرد که بهبود در فرآیند، جز از طریق بکارگیری ابزارها و روش های آن به دست نمی آید.
11- الف – حذف سهمیه های کمی برای نیروی کار
مدیریت باید به جای تعیین سهمیه و میزان تولید، روش هایی را برای بهبود یاد گرفته و آنها را بکار گیرد. مدیریت باید به منظور بهبودهای بی پایان و آموزش نیروی کار، راهبردهایی را به اجرا درآورد.
11- ب – حذف مدیریت بر مبنای هدف
مدیریت باید به جای مدیریت بر مبنای هدف، قابلیت فرآیند و روشهای بهبود آن را یاد بگیرد.
12- حذف سدهایی که مانع از افتخار کارکنان به مهارتشان می شود
مدیریت باید به کارکنان خود شرح دقیقی از وظایف ارائه دهد، ابزار و مواد اولیه مناسب را برای آنها فراهم کند و نقش کارکنان را در فرآیند به آنها یادآوری نماید .
13- تشویق و گسترش آموزش
مدیریت باید در مورد آموزش و پرورش مستمر کارکنان خود، احساس تعهد نماید.
14- اقدام در جهت شرایط برای انجام دگرگونی و تحول
مدیریت سازمان باید برای بهبود بی پایان فرآیند، بیشترین مسئولیت را متقبل، در این وضعیت سازمان باید فرهنگ خود یعنی انجام کار مثل همیشه را تغییر دهد و فرهنگ بهبود مستمر را جایگزین نماید و در نهایت اگر سازمان می خواهد در پیاده سازی فرهنگ جدید موفق عمل نماید، باید دارای مدیریتی متعهد، درگیر در فرآیند کار و قابل دسترسی باشد. (وزارت تعاون، معاونت تحقیقات،بی تا)
جدول 2-7 خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی به عمل آمده در خصوص مدیریت دانش (فصل حاضر)

Author: مدیر سایت