منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

businessman jumping on growing chart with sky background

۱۰۰
. ۰۵۷
۳۳۴
۹. ۱۸۵
. ۱۰۲
. ۰۵۷
۸۰
۹. ۱۷۱
. ۱۰۲
. ۰۴۵
۳۸۹
۹. ۱۵۳
. ۱۰۳
. ۰۳۶
۶۲
۹. ۰۷۳
. ۱۰۶
. ۰۴۰
۲۳۵
۸. ۵۶۹
. ۱۲۸
. ۲۹۶
۳۶۹
۸. ۵۶۸
. ۱۲۸
. ۲۴۹
۲۱۳
۸. ۵۲۱
. ۱۳۰
. ۲۴۴
۳۹۱
۸. ۳۶۹
. ۱۳۷
. ۳۴۳
۱۴۳
۸. ۳۰۵
. ۱۴۰
. ۳۵۹
۹۶
۸. ۲۹۶
. ۱۴۱
. ۳۱۶
۲۵۲
۸. ۲۵۳
. ۱۴۳
. ۳۱۰
۳۴۷
۸. ۲۵۳
. ۱۴۳
. ۲۶۳
۳۴۹
۸. ۲۵۳
. ۱۴۳
. ۲۱۹
۲۸۸
۸. ۱۴۸
. ۱۴۸
. ۲۷۴
۲۴۰
۷. ۹۹۶
. ۱۵۶
. ۳۹۱
۱۶۱
۷. ۹۵۲
. ۱۵۹
. ۳۹۰
۲۷۲
۷. ۹۵۱
. ۱۵۹
. ۳۴۰
۳۲۷
۷. ۹۱۹
. ۱۶۱
. ۳۲۷
۸
۷. ۹۰۵
. ۱۶۲
. ۲۹۵
۸۷
۷. ۸۷۶
. ۱۶۳
. ۲۸۰
۳۰۹
۷. ۷۱۵
. ۱۷۳
. ۴۲۰
۳۱۰
۷. ۷۱۵
. ۱۷۳
. ۳۶۹
۳۴۱
۷. ۷۱۵
. ۱۷۳
. ۳۲۱
۴۴
۷. ۴۶۰
. ۱۸۹
. ۵۹۴
۳۱۱
۷. ۴۰۵
. ۱۹۲
. ۶۱۴
۴
۷. ۳۵۶
. ۱۹۵
. ۶۲۹
۳۵
۷. ۳۵۶
. ۱۹۵
. ۵۸۰
۳۷۹
۷. ۳۱۳
. ۱۹۸
. ۵۸۷
۲۵۸
۷. ۲۵۹
. ۲۰۲
. ۶۱۰
۱۳۵
۷. ۲۱۵
. ۲۰۵
. ۶۲۰
۱۵۴
۷. ۲۱۵
. ۲۰۵
. ۵۷۲
۱۰۳
۷. ۱۶۶
. ۲۰۹
. ۵۹۰
۲۵۰
۷. ۱۶۴
. ۲۰۹
. ۵۴۴
۳۸۶
۷. ۰۶۳
. ۲۱۶
. ۶۳۴
۱۲۸
۷. ۰۰۳
. ۲۲۰
. ۶۶۸
۳۵۴
۶. ۹۷۸
. ۲۲۲
. ۶۵۶
۲۳۷
۶. ۹۵۰
. ۲۲۴
. ۶۴۸
۵۸
۶. ۹۲۵
. ۲۲۶
. ۶۳۷
۲۲
۶. ۸۹۱
. ۲۲۹
. ۶۳۸
۱۳۱
۶. ۷۷۸
. ۲۳۸
. ۷۴۲
۲۸۹
۶. ۷۷۸
. ۲۳۸
. ۷۰۲
۳۵۱
۶. ۷۷۸
. ۲۳۸
. ۶۵۹
۳۰
۶. ۷۵۶
. ۲۳۹
. ۶۴۵
۲۴۴
۶. ۷۵۶
. ۲۳۹
. ۶۰۱
۳۲۴
۶. ۴۶۵
. ۲۶۴
. ۸۹۳
۱۱۵
۶. ۳۹۷
. ۲۶۹
. ۹۱۸
۲۸۶
۶. ۳۹۷
. ۲۶۹
. ۸۹۹
۲۹۲
۶. ۳۹۷
. ۲۶۹
. ۸۷۷
۳۲۹
۶. ۳۹۷
. ۲۶۹
. ۸۵۲
۱۵۷
۶. ۳۵۶
. ۲۷۳
. ۸۶۳
حداکثر و حداقل فاصله از مرکز هندسی متغیرهای فوق حدود ۲۷ و ۶ گزارش شده و از آن جا که از بالا به پایین ردیف‏های پس از آن فاصله قابل توجهی دارد پس داده دور افتاده‏ای که باعث نرمال نشدن چند متغیره شده، وجود دارد. برای اینکه متغیر‏ها نرمال گردد نمونه‏های ۲۵۳، ۴۰۰، ۱۵۳، ۲۵۵، ۳۰۸، ۲۴۶، ۹۲، ۳۱۳، ۲۴۵، ۳۲۸، ۳۶ و ۷۹ را و در مرحله بعد نمونه‏های ۲۳۹، ۳۷۸، ۷۸ و ۱۰ حذف شد و آزمون نرمال بودن انجام شد که طبق جدول ۴-۹ داده‏ها نرمال شدند.
جدول ۴-۹- ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q5
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۷۹۲
-۶. ۳۴۷
. ۰۶۳
. ۲۵۴
q4
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۲۹۲
-۲. ۳۴۲
-. ۵۷۴
-۲. ۲۹۷
q3
۲. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۸۹
-۴. ۷۱۶
-. ۱۴۴
-. ۵۷۵
q2
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۵۳
-۴. ۴۳۳
. ۰۰۰
-. ۰۰۱
q1
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۷۵۰
-۶. ۰۰۹
. ۵۵۰
۲. ۲۰۲
Multivariate
۲. ۱۵۳
۲. ۵۲۴
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل زنجیره تأمین شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۱ با توجه به خروجی زیر عدد ۵ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۵
Number of distinct parameters to be estimated:
۱۰
Degrees of freedom (15 – 10):
۵
۱۵ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۱۰ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۵ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۱ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۱ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۱۰
۶. ۷۳۱
۵
. ۲۴۱
۱. ۳۴۶
Saturated model
۱۵
. ۰۰۰
۰
Independence model
۵
۳۲۲. ۱۳۸
۱۰
. ۰۰۰
۳۲. ۲۱۴
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۲۰
. ۹۹۳
. ۹۷۹
. ۳۳۱
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۲۴۵
. ۶۷۹
. ۵۱۹
. ۴۵۳
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۷۹
. ۹۵۸
. ۹۹۵
. ۹۸۹
. ۹۹۴
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۵۰۰
. ۴۹۰
. ۴۹۷
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۳۰
. ۰۰۰
. ۰۸۲
. ۶۷۵
Independence model
. ۲۸۵
. ۲۵۹
. ۳۱۲
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۶۳۲
۸۶۱
Independence model
۲۲
۲۸
شاخص‏های برازش مطلق شاخص‏هایی هستند که بر مبنای تفاوت واریانس‏ها و کواریانس‏های مشاهده شده از یک طرف و واریانس‏ها و کواریانس‏های پیش بینی شده بر مبنای پارامترهای مدل تدوین شده از طرف دیگر قرار دارند. وجود درجه آزادی بالا(نزدیک به مدل استقلال) و کای اسکوئر پایین(نزدیک به مدل اشباع شده) نشان از قابل قبول بودن مدل و مطلوبیت آن می‏باشد. نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی که کای اسکوئر نسبی خوانده می‏شود به جهت قضاوت درباره مدل تدوین شده و حمایت داده‏ها شاخص مناسبی می‏باشد که مقدار پایینتر از ۲ مناسب می‏باشد. در جدول فوق مقدار ۳۴/۱ گزارش شده است و نشان از وضعیت مطلوب برای مدل است.
-مقدار NFI یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار ۹۷/۰ می‏باشد که با توجه به مقدار استاندارد ۹/۰ که حد مطلوب این شاخص می‏باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
– مقدار RFI یا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار ۹۵/۰ می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدار IFI یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار ۹۹/۰ می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
– مقدارCFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار ۹۹/۰ می‏باشد که این شاخص نیز به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
-مقدار RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار ۰۳/۰ می‏باشد که با توجه به مقدار استاندارد کمتر از ۰۵/۰، مطلوب می‏باشد.
-مقدار PNFI یا شاخص هنجار شده مقتصد برابر ۴۹/۰ و پایینتر از ۵/۰ و نشان از وضعیت نامطلوب مدل دارد
– مقدار PCFI یا شاخص برازش تطبیقی مقتصد برابر ۴۹/۰ و پایینتر از ۵/۰ و نشان از نامطلوب بودن مدل دارد.
– مقدار PRATIO یا نسبت مقتصد بودن برابر ۵۰/۰ و برابر ۵/۰ و نشان از وضعیت تقریباً مطلوب مدل دارد.
– شاخص هولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ و مطلوب می‏باشد.
بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۱۰- نسبت بحرانی و سطح معناداری
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q1
(قدرت جایگزینی محصولات)—
زنجیره تأمین
۱. ۰۰۰
q2
(یکپارچگی زنجیره تأمین)—
زنجیره تأمین
. ۹۲۳
. ۱۱۰
۸. ۴۰۹
***
q3
(برون سپاری)—
زنجیره تأمین
. ۸۵۶
. ۱۰۲
۸. ۳۸۸
***
q4
(موجودی)—
زنجیره تأمین
. ۸۸۵
. ۱۱۸
۷. ۵۲۴
***
q5
(قدرت چانه زنی تأمین کنندگان)—
زنجیره تأمین
. ۹۲۳
. ۱۱۴
۸. ۰۹۵
***
با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین در جدول ۴-۱۰، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول ۴-۱۱ ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش زنجیره تأمین می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. طبق ضرایب گویه ۱ یعنی قدرت جایگزینی محصولات با ضریب ۶۵ درصد بالاترین نقش و گویه ۴ یعنی موجودی با ضریب استاندارد ۵۱/۰ کمترین نقش را در سنجش متغیر زنجیره تأمین داشته‏اند.
جدول ۴-۱۱- ضرایب استاندارد
Estimate
q1
(قدرت جایگزینی محصولات)—
زنجیره تأمین
. ۶۴۸
q2
(یکپارچگی زنجیره تأمین)—
زنجیره تأمین
. ۶۰۱
q3
(برون سپاری)—
زنجیره تأمین
. ۵۹۸
q4
(موجودی)—
زنجیره تأمین
. ۵۱۰
q5
(قدرت چانه زنی تأمین کنندگان)—
زنجیره تأمین
. ۵۶۵
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
Supply chain
. ۳۵۶
. ۰۶۰
۵. ۸۸۵
***
e1
. ۴۹۱
. ۰۴۹
۹. ۹۶۳
***
e2
. ۵۳۶
. ۰۵۰
۱۰. ۸۲۹
***
e3
. ۴۶۷
. ۰۴۳
۱۰. ۸۷۰
***
e4
. ۷۹۵
. ۰۶۶
۱۱. ۹۹۶
***
e5
. ۶۴۵
. ۰۵۷
۱۱. ۳۵۱
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
q5
. ۳۱۹
q4
. ۲۶۰
q3
. ۳۵۸
q2
. ۳۶۱
q1
. ۴۲۰
۴-۳-۳-۲- تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار
شکل ۴-۳
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر ارزش کسب و کار
جدول ۴-۱۲- آزمون نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q9
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۷۰
-۴. ۶۵۲
-. ۱۶۷
-. ۶۸۰
q8
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۱۷
-۲. ۵۹۱
-. ۳۹۸
-۱. ۶۲۴
q7
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۷
-۳. ۶۵۱
-. ۴۶۲
-۱. ۸۸۸
q6
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۶
-۳. ۹۷۰
-. ۵۹۱
-۲. ۴۱۳
Multivariate
. ۸۳۶
۱. ۲۰۶
با توجه به جدول ۴-۱۲ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی همگی از ۵۸/۲ بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی همگی از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ است. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره می‏باشد.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل ۲ شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۲ با توجه به خروجی زیر عدد ۲ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۰
Number of distinct parameters to be estimated:
۸
Degrees of freedom (10 – 8):
۲
۱۰ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس