منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، سطح معنادار، CRM

منبع پایان نامه درمورد
زنجیره تأمین، سطح معنادار، CRM

e21
. ۷۷۸
. ۷۳۴
.. .
. ۰۰۰
e22
. ۵۳۸
. ۴۹۷
.. .
. ۰۰۰
e23
. ۶۱۵
. ۵۸۲
.. .
. ۰۰۰
e24
. ۵۹۷
. ۵۵۳
.. .
. ۰۰۰
e25
. ۵۰۲
. ۴۶۹
.. .
. ۰۰۰
e26
. ۴۷۴
. ۴۶۳
.. .
. ۰۰۰
e27
. ۵۴۹
. ۵۳۳
.. .
. ۰۰۰
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Parameter
Estimate
Lower
Upper
P
E. S
. ۴۴۸
. ۲۷۸
. ۶۰۵
. ۰۲۰
O. P.
. ۲۰۵
. ۱۰۰
. ۳۴۹
. ۰۱۶
O. A.
. ۲۴۱
. ۰۸۹
. ۴۰۰
. ۰۲۵
IT
. ۷۴۵
. ۶۰۸
. ۸۳۴
. ۰۳۴
CRM
. ۸۳۴
. ۷۰۵
. ۹۷۳
. ۰۰۴
B. V
. ۸۷۱
. ۶۸۵
. ۹۶۴
. ۰۳۹
s. chain
. ۷۳۳
. ۶۰۴
. ۸۳۸
. ۰۲۵
q27
. ۱۵۲
. ۰۶۶
. ۲۵۱
. ۰۲۱
q26
. ۳۱۱
. ۲۰۱
. ۴۱۲
. ۰۱۸
q25
. ۴۰۰
. ۲۸۱
. ۵۰۷
. ۰۲۳
q24
. ۲۸۸
. ۱۷۶
. ۳۷۶
. ۰۲۸
q23
. ۳۰۷
. ۱۸۲
. ۴۰۲
. ۰۳۹
q22
. ۴۶۸
. ۲۵۲
. ۵۷۶
. ۰۸۰
q21
. ۲۵۰
. ۱۲۹
. ۳۴۹
. ۰۳۶
q20
. ۳۱۴
. ۱۵۷
. ۴۲۹
. ۰۴۴
q19
. ۲۱۵
. ۱۰۰
. ۳۴۱
. ۰۱۵
q18
. ۳۹۵
. ۲۲۲
. ۵۱۷
. ۰۳۰
q17
. ۳۶۷
. ۱۹۵
. ۴۸۲
. ۰۲۵
q16
. ۳۸۶
. ۲۸۰
. ۴۹۱
. ۰۱۵
q15
. ۱۹۹
. ۰۸۷
. ۲۷۲
. ۰۴۶
q14
. ۳۳۵
. ۲۲۸
. ۴۳۵
. ۰۲۰
q13
. ۶۳۴
. ۵۱۴
. ۷۲۳
. ۰۱۹
q12
. ۲۷۳
. ۱۴۵
. ۳۴۶
. ۰۶۳
q11
. ۲۷۵
. ۱۸۲
. ۳۶۲
. ۰۲۵
q10
. ۴۰۹
. ۲۷۸
. ۵۰۳
. ۰۴۶
q9
. ۲۲۵
. ۱۲۵
. ۲۹۶
. ۰۳۶
q8
. ۱۸۷
. ۰۹۱
. ۲۵۴
. ۰۴۶
q7
. ۴۳۷
. ۳۱۷
. ۵۱۲
. ۰۶۳
q6
. ۵۵۹
. ۴۴۶
. ۶۱۶
. ۰۹۵
q5
. ۳۵۰
. ۲۵۱
. ۴۲۸
. ۰۳۰
q4
. ۲۹۹
. ۱۹۴
. ۳۶۶
. ۰۹۰
q3
. ۵۱۵
. ۳۶۰
. ۵۸۸
. ۰۹۰
q2
. ۲۵۹
. ۱۲۱
. ۳۴۸
. ۰۵۹
q1
. ۳۸۰
. ۲۳۷
. ۴۶۲
. ۰۵۳
در جدول ۴-۳۳ حد بالا و پایین متغیرها ذکر شده است که با توجه به اینکه میانگین محاسبه شده در جدول ۴-۳۲ بین حد بالا و پایین قرار گرفته یا خیر می‏توان به تأیید یا رد روابط پرداخت. با توجه به دو جدول ۴-۳۲ و ۴-۳۳ می‏توان دریافت که روابط تأیید شده‏اند.
مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی
جدول ۴-۳۴- مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی
حدأکثر درست نمایی ML
نتایج خودگردان سازی Bootstrap با روش GLS
برآورد
خطای معیار
نسبت بحرانی
سطح معناداری
میانگین
خطای معیار
حد پایین
حد بالا
زنجیره تأمین
<---
تحویل به موقع
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
ارزش کسب و کار
<---
تحویل به موقع
۱. ۵۴۶
. ۱۵۸
۹. ۷۷۴
***
۱. ۵۲۶
. ۱۸۳
۱. ۳۱۴
۱. ۹۴۴
مدیریت ارتباط با مشتری
<---
تحویل به موقع
۱. ۱۱۸
. ۱۴۱
۷. ۹۳۲
***
۱. ۱۴۸
. ۱۷۰
. ۹۲۱
۱. ۵۱۸
فناوری اطلاعات
<---
تحویل به موقع
۱. ۴۵۳
. ۱۷۲
۸. ۴۵۴
***
۱. ۳۹۰
. ۲۱۴
۱. ۱۶۱
۱. ۹۱۳
فعالیت‏های عملیاتی
<---
تحویل به موقع
. ۵۱۷
. ۰۹۳
۵. ۵۶۲
***
. ۵۴۳
. ۱۶۰
. ۲۳۷
. ۷۴۱
عملکرد سازمانی
<---
تحویل به موقع
. ۴۹۰
. ۱۰۱
۴. ۸۶۴
***
. ۵۲۲
. ۱۳۵
. ۳۰۲
. ۷۳۰
شرایط محیطی
<---
تحویل به موقع
. ۶۵۶
. ۱۰۱
۶. ۴۹۳
***
. ۶۷۰
. ۱۴۰
. ۴۹۳
۱. ۰۰۳
q1
<---
زنجیره تأمین
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
q2
<---
زنجیره تأمین
. ۷۹۱
. ۱۰۳
۷. ۶۷۱
***
. ۸۳۲
. ۱۳۴
. ۶۰۲
۱. ۰۳۹
q3
<---
زنجیره تأمین
۱. ۱۱۶
. ۱۲۴
۸. ۹۸۸
***
۱. ۱۰۸
. ۱۴۴
. ۹۱۶
۱. ۴۱۲
q4
<---
زنجیره تأمین
. ۸۹۰
. ۱۱۵
۷. ۷۳۷
***
. ۹۸۳
. ۱۴۲
. ۷۵۱
۱. ۱۷۳
q5
<---
زنجیره تأمین
۱. ۰۷۰
. ۱۲۷
۸. ۴۶۱
***
۱. ۰۱۶
. ۱۳۱
. ۸۲۹
۱. ۳۰۰
q6
<---
ارزش کسب و کار
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
q7
<---
ارزش کسب و کار
. ۸۴۶
. ۰۶۷
۱۲. ۶۵۰
***
. ۸۱۵
. ۰۷۸
. ۶۷۹
. ۹۴۷
q8
<---
ارزش کسب و کار
. ۴۷۴
. ۰۶۴
۷. ۳۶۳
***
. ۵۲۴
. ۰۸۵
. ۳۶۹
. ۶۶۱
q9
<---
ارزش کسب و کار
. ۵۷۱
. ۰۶۳
۹. ۱۲۶
***
. ۵۴۴
. ۰۸۲
. ۳۹۴
. ۶۹۵
q10
<---
مدیریت ارتباط با مشتری
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
q11
<---
مدیریت ارتباط با مشتری
. ۸۵۳
. ۱۰۱
۸. ۴۷۳
***
. ۷۸۶
. ۱۲۳
. ۵۸۹
۱. ۰۱۰
q12
<---
مدیریت ارتباط با مشتری
. ۹۰۸
. ۱۰۰
۹. ۱۱۹
***
. ۸۵۸
. ۱۳۳
. ۶۴۵
۱. ۰۸۳
q13
<---
فناوری اطلاعات
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
q14
<---
فناوری اطلاعات
. ۵۹۶
. ۰۵۱
۱۱. ۶۶۸
***
. ۵۹۰
. ۰۷۳
. ۴۹۱
. ۷۴۰
q15
<---
فناوری اطلاعات
. ۴۶۲
. ۰۶۱
۷. ۶۳۰
***
. ۵۰۸
. ۰۸۶
. ۳۱۷
. ۶۱۳
q16
<---
فناوری اطلاعات
. ۶۸۰
. ۰۶۰
۱۱. ۳۰۶
***
. ۶۹۳
. ۰۹۱
. ۵۵۰
. ۸۴۶
q17
<---
فعالیت‏های‏عملیاتی
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
q18
<---
فعالیت‏هایعملیاتی
۱. ۱۵۳
. ۱۳۹
۸. ۲۸۶
***
۱. ۱۸۰
. ۲۴۷
. ۷۸۳
۱. ۵۸۱
q19
<---
فعالیت‏های‏عملیاتی
۱. ۱۲۵
. ۱۵۵
۷. ۲۶۶
***
۱. ۱۰۳
. ۲۸۷
. ۶۶۰
۱. ۵۶۱
q20
<---
عملکرد سازمانی
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
q21
<---
عملکرد سازمانی
. ۵۲۴
. ۱۰۰
۵. ۲۱۶
***
. ۶۵۶
. ۱۹۱
. ۳۷۹
۱. ۰۱۰
q22
<---
عملکرد سازمانی
۱. ۱۵۲
. ۱۲۷
۹. ۰۵۷
***
۱. ۲۸۰
. ۲۰۵
. ۹۷۲
۱. ۶۰۰
q23
<---
عملکرد سازمانی
. ۸۵۲
. ۱۰۷
۷. ۹۴۶
***
. ۹۷۵
. ۲۰۱
. ۶۹۳
۱. ۲۷۶
q24
<---
شرایط محیطی
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
q25
<---
شرایط محیطی
۱. ۱۸۴
. ۱۳۳
۸. ۹۰۹
***
۱. ۱۸۷
. ۱۸۰
. ۹۲۲
۱. ۵۶۵
q26
<---
شرایط محیطی
. ۹۶۹
. ۱۱۸
۸. ۲۰۷
***
. ۹۴۶
. ۱۶۷
. ۷۱۳
۱. ۲۳۷
q27
<---
شرایط محیطی
. ۶۴۱
. ۰۹۵
۶. ۷۸۰
***
. ۶۵۸
. ۱۶۶
. ۴۰۸
. ۹۸۵
منبع ستونهای جدول
جدول ۴-۲۹
جدول ۴-۳۲
جدول ۴-۳۳
همانطور که پیش از این ذکر شد روش خودگردان سازی در انجام برآوردهای خود، وابسته به پیش فرض نرمال بودن داده‏ها نیست. به دلیل اینکه فرض نرمال بودن چند متغیره در مدل کلی نقض شد برآوردهای خود را جهت اطمینان از نتایج با روش خودگردان سازی مقایسه نمودیم. روش حدأکثر درست نمایی برای داده‏هایی که نرمال نباشند خطای معیار را کوچکتر از حد معمول برآورد می‏نماید که ممکن است در واقعیت چنین نباشد. طبق جدول ۴-۳۴ همانطور که مشاهده می‏نمایید برای روابط در همه مسیرها خطای معیار در روش حدأکثر درست نمایی پایینتر از خودگردان سازی بدست آمد. طبق روش حدأکثر درست نمایی و اینکه سطح معناداری پایینتر از ۰۵/۰ برای تمامی روابط بدست آمد، تمامی رابطه‏ها در جدول فوق تأیید می‏شود. در روش خودگردان سازی با توجه به حد بالا و پایین در جدول ۴-۳۴ مسیرهایی معنادار می‏باشند که میانگین در محدوده حد بالا و پایین قرار گرفته باشد. همانطور که مشاهده می‏نمایید برای تمامی مسیرها در روش خودگردان سازی میانگین در بین حد بالا و پایین قرار گرفته و بنابراین تمامی روابط تأیید می‏شوند.
در جدول زیر مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک موثر بر تحویل به موقع محصول به مشتریان دسته‏بندی شده‏اند.
جدول ۴-۳۵ رتبه عوامل تحقیق
متغیر وابسته
مؤلفه‏های اکتشافی
سطح معناداری
ضریب اهمیت
نتیجه آزمون
تحویل به موقع به مشتریان
زنجیره تأمین
۰۰۰/۰
. ۸۲۶
تأیید
ارزش کسب و کار
۰۰۰/۰
. ۹۲۳
تأیید
مدیریت ارتباط با مشتری
۰۰۰/۰
. ۹۱۱
تأیید
فناوری اطلاعات
۰۰۰/۰
. ۸۴۶
تأیید
فعالیت‏های عملیاتی
۰۰۰/۰
. ۴۴۵
تأیید
عملکرد سازمانی
۰۰۰/۰
. ۳۷۹
تأیید
شرایط محیطی
۰۰۰/۰
. ۶۲۹
تأیید
با توجه به جدول ۴-۳۵ روابط در مدل مبنی بر رابطه زنجیره تأمین، ارزش کسب و کار، مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری اطلاعات، فعالیت‏های عملیاتی، عملکرد سازمانی و شرایط محیطی با تحویل به موقع به مشتریان تأیید شدند (سطوح معناداری همه کمتر از میزان ۰۵/۰ می‏باشد). اما در این بین ارزش کسب و کار بالاترین رتبه را در بین سایر متغیرها به خود اختصاص داد (ضریب اهمیت ۹۲۳/۰) بعد از ارزش کسب و کار به ترتیب مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب ۹۱۱/۰، فناوری اطلاعات با ضریب ۸۴۶/۰، زنجیره تأمین با ضریب ۸۲۶/۰، شرایط محیطی با ضریب ۶۲۹/۰، فعالیت‏های عملیاتی با ضریب ۴۴۵/۰ و عملکرد سازمانی با ضریب ۳۷۹/۰ رتبه‏های بعدی در تحویل به موقع به مشتریان داشتند.
۴-۴ نتایج آزمون فرضیات تحقیق
۴-۴-۱ فرضیه اصلی: کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.
فرضیه صفر: کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر نیست.
فرضیه پژوهش: کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع محصول به مشتریان موثر است.
جدول ۴-۳۶: آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی
حجم نمونه
میانگین
انحراف معیار
خطای استاندارد میانگین
۴۰۰
۵۹/۳
۵۰/۰
۰۲/۰
جدول ۴-۳۷: آزمون t برای فرضیه اصلی
ارزش آزمون=۳
مقدار آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت میانگین
فاصله اطمینان میانگین با اطمینان ۹۵ درصد
حد بالا
حد پایین
۸۴/۲

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه با کلید واژگانزنجیره تأمین، عملکرد سازمانی، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

admin2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *