منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان

منبع پایان نامه درمورد
زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان

۶. ۱۸۴
|*
۱۴۵۰. ۰۵۱
|
۱۵۱۳. ۹۱۷
|
۱۵۷۷. ۷۸۴
|*
|——————–
GLS discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۳۹۵. ۶۰۶
|**
۴۱۱. ۸۵۸
|***
۴۲۸. ۱۰۹
|*********
۴۴۴. ۳۶۱
|***********
۴۶۰. ۶۱۲
|******************
۴۷۶. ۸۶۴
|*******************
۴۹۳. ۱۱۶
|***************
N = 200
۵۰۹. ۳۶۷
|*************
Mean = 477. 031
۵۲۵. ۶۱۹
|*****
S. e. = 2. 559
۵۴۱. ۸۷۱
|****
۵۵۸. ۱۲۲
|**
۵۷۴. ۳۷۴
|*
۵۹۰. ۶۲۵
|
۶۰۶. ۸۷۷
|
۶۲۳. ۱۲۹
|*
|——————–
ULS discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۶۴۷. ۰۷۹
|*
۷۱۹. ۸۳۴
|****
۷۹۲. ۵۸۸
|************
۸۶۵. ۳۴۳
|*****************
۹۳۸. ۰۹۷
|**************
۱۰۱۰. ۸۵۲
|*****************
۱۰۸۳. ۶۰۶
|**********
N = 200
۱۱۵۶. ۳۶۱
|********
Mean = 1021. 970
۱۲۲۹. ۱۱۵
|***
S. e. = 14. 881
۱۳۰۱. ۸۷۰
|*****
۱۳۷۴. ۶۲۴
|*****
۱۴۴۷. ۳۷۹
|***
۱۵۲۰. ۱۳۳
|*
۱۵۹۲. ۸۸۸
|*
۱۶۶۵. ۶۴۲
|**
|——————–
مقایسه روش حدأقل مربعات وزنی (ULS) با سایر روش‏ها
ADF discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۱۷۱۳۰. ۴۱۵
|*
۲۱۲۶۰. ۵۹۸
|****
۲۵۳۹۰. ۷۸۰
|**************
۲۹۵۲۰. ۹۶۳
|****************
۳۳۶۵۱. ۱۴۶
|*************
۳۷۷۸۱. ۳۲۸
|***********
۴۱۹۱۱. ۵۱۱
|*******
N = 200
۴۶۰۴۱. ۶۹۴
|**
Mean = 32636. 438
۵۰۱۷۱. ۸۷۷
|
S. e. = 550. 460
۵۴۳۰۲. ۰۵۹
|*
۵۸۴۳۲. ۲۴۲
|
۶۲۵۶۲. ۴۲۵
|*
۶۶۶۹۲. ۶۰۷
|
۷۰۸۲۲. ۷۹۰
|
۷۴۹۵۲. ۹۷۳
|*
|——————–
ML discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۵۲۰. ۴۶۳
|**
۵۹۴. ۰۱۶
|************
۶۶۷. ۵۶۸
|*******************
۷۴۱. ۱۲۰
|***************
۸۱۴. ۶۷۲
|********
۸۸۸. ۲۲۵
|******
۹۶۱. ۷۷۷
|**
N = 200
۱۰۳۵. ۳۲۹
|**
Mean = 745. 895
۱۱۰۸. ۸۸۱
|*
S. e. = 11. 481
۱۱۸۲. ۴۳۳
|*
۱۲۵۵. ۹۸۶
|*
۱۳۲۹. ۵۳۸
|*
۱۴۰۳. ۰۹۰
|
۱۴۷۶. ۶۴۲
|*
۱۵۵۰. ۱۹۵
|*
|——————–
GLS discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۵۰۰. ۱۶۲
|*
۵۳۱. ۱۲۴
|**
۵۶۲. ۰۸۶
|******
۵۹۳. ۰۴۸
|**********
۶۲۴. ۰۱۰
|*************
۶۵۴. ۹۷۲
|******************
۶۸۵. ۹۳۴
|***************
N = 200
۷۱۶. ۸۹۶
|***************
Mean = 680. 112
۷۴۷. ۸۵۸
|*******
S. e. = 5. 490
۷۷۸. ۸۲۰
|******
۸۰۹. ۷۸۲
|******
۸۴۰. ۷۴۴
|**
۸۷۱. ۷۰۶
|*
۹۰۲. ۶۶۸
|*
۹۳۳. ۶۳۰
|*
|——————–
ULS discrepancy (implied vs pop) (Default model)
|——————–
۳۳۸. ۹۵۰
|*
۳۹۹. ۷۷۱
|***********
۴۶۰. ۵۹۳
|*******************
۵۲۱. ۴۱۴
|*****************
۵۸۲. ۲۳۶
|*********
۶۴۳. ۰۵۷
|*****
۷۰۳. ۸۷۹
|***
N = 200
۷۶۴. ۷۰۱
|**
Mean = 520. 464
۸۲۵. ۵۲۲
|*
S. e. = 7. 808
۸۸۶. ۳۴۴
|*
۹۴۷. ۱۶۵
|
۱۰۰۷. ۹۸۷
|
۱۰۶۸. ۸۰۸
|
۱۱۲۹. ۶۳۰
|
۱۱۹۰. ۴۵۱
|*
|——————–
جدول ۴-۳۱- انتخاب بهترین روش برآورد
روش محاسبه‏ی درجه نزدیکی ساختارهای کواریانس بازسازی شده با جامعه آماری
ULS
ADF
ML
GLS
۱۰۲۱. ۹۷۰
۱۹۱۳۰. ۰۹۶
۹۸۴. ۶۰۸
۴۷۷. ۰۳۱
GLS
روش برآورد پارامترها
۵۵۵. ۱۰۳
۲۶۶۲۵. ۲۸۲
۴۸۶. ۶۰۸
۵۳۶. ۴۷۵
ML
ADF
۵۲۰. ۴۶۴
۳۲۶۳۶. ۴۳۸
۷۴۵. ۸۹۵
۶۸۰. ۱۱۲
ULS
بنابراین با استفاده از چهار روش مختلف حدأقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حداکثر درست نمایی (ML)، آزاد از مقیاس به لحاظ مجانبی (ADF) و حدأقل مربعات وزنی (ULS) نزدیکی ساختارهای کواریانس بازسازی شده با ساختارهای کواریانس جامعه آماری محاسبه شد. میانگین‏های بدست آمده در هر مرحله در جدول ۴-۳۱ گزارش شده است. در نهایت از هر ستون سلولی که دارای کمترین میانگین است انتخاب و از بین روش‏های براورد سطری را انتخاب میکنیم که تعداد سلولهای علامت گذاری شده بیشتری داشته باشد. با توجه به اینکه در سطر GLS دو مورد علامت گذاری شده وجود دارد بنابراین از روش GLS به دلیل اینکه از میانگین کمتری برخوردار است به عنوان بهترین روش برای خودگردان سازی استفاده شد.
نتایج خودگردان سازی با روش GLS
جدول ۴-۳۲- برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
زنجیره تأمین

تحویل به موقع
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
ارزش کسب و کار

تحویل به موقع
. ۱۸۳
. ۰۰۹
۱. ۵۲۶
. ۰۱۶
. ۰۱۳
مدیریت ارتباط با مشتری

تحویل به موقع
. ۱۷۰
. ۰۰۹
۱. ۱۴۸
-. ۰۰۵
. ۰۱۲
فناوری اطلاعات

تحویل به موقع
. ۲۱۴
. ۰۱۱
۱. ۳۹۰
-. ۰۱۴
. ۰۱۵
فعالیت‏های عملیاتی

تحویل به موقع
. ۱۶۰
. ۰۰۸
. ۵۴۳
. ۰۱۰
. ۰۱۱
عملکرد سازمانی

تحویل به موقع
. ۱۳۵
. ۰۰۷
. ۵۲۲
. ۰۱۲
. ۰۱۰
شرایط محیطی

تحویل به موقع
. ۱۴۰
. ۰۰۷
. ۶۷۰
. ۰۰۱
. ۰۱۰
q1

زنجیره تأمین
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
q2

زنجیره تأمین
. ۱۳۴
. ۰۰۷
. ۸۳۲
. ۰۱۶
. ۰۱۰
q3

زنجیره تأمین
. ۱۴۴
. ۰۰۷
۱. ۱۰۸
. ۰۱۲
. ۰۱۰
q4

زنجیره تأمین
. ۱۴۲
. ۰۰۷
. ۹۸۳
. ۰۲۱
. ۰۱۰
q5

زنجیره تأمین
. ۱۳۱
. ۰۰۷
۱. ۰۱۶
-. ۰۱۱
. ۰۰۹
q6

ارزش کسب و کار
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
q7

ارزش کسب و کار
. ۰۷۸
. ۰۰۴
. ۸۱۵
. ۰۰۲
. ۰۰۶
q8

ارزش کسب و کار
. ۰۸۵
. ۰۰۴
. ۵۲۴
. ۰۰۹
. ۰۰۶
q9

ارزش کسب و کار
. ۰۸۲
. ۰۰۴
. ۵۴۴
-. ۰۰۵
. ۰۰۶
q10

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
q11

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۱۲۳
. ۰۰۶
. ۷۸۶
-. ۰۰۱
. ۰۰۹
q12

مدیریت ارتباط با مشتری
. ۱۳۳
. ۰۰۷
. ۸۵۸
. ۰۰۳
. ۰۰۹
q13

فناوری اطلاعات
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
q14

فناوری اطلاعات
. ۰۷۳
. ۰۰۴
. ۵۹۰
. ۰۰۳
. ۰۰۵
q15

فناوری اطلاعات
. ۰۸۶
. ۰۰۴
. ۵۰۸
. ۰۱۱
. ۰۰۶
q16

فناوری اطلاعات
. ۰۹۱
. ۰۰۵
. ۶۹۳
. ۰۰۳
. ۰۰۶
q17

فعالیت‏های عملیاتی
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
q18

فعالیت‏های عملیاتی
. ۲۴۷
. ۰۱۲
۱. ۱۸۰
. ۰۲۹
. ۰۱۷
q19

فعالیت‏های عملیاتی
. ۲۸۷
. ۰۱۴
۱. ۱۰۳
. ۰۴۶
. ۰۲۰
q20

عملکرد سازمانی
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
q21

عملکرد سازمانی
. ۱۹۱
. ۰۱۰
. ۶۵۶
. ۰۲۳
. ۰۱۳
q22

عملکرد سازمانی
. ۲۰۵
. ۰۱۰
۱. ۲۸۰
. ۰۳۶
. ۰۱۴
q23

عملکرد سازمانی
. ۲۰۱
. ۰۱۰
. ۹۷۵
. ۰۳۰
. ۰۱۴
q24

شرایط محیطی
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
q25

شرایط محیطی
. ۱۸۰
. ۰۰۹
۱. ۱۸۷
. ۰۰۷
. ۰۱۳
q26

شرایط محیطی
. ۱۶۷
. ۰۰۸
. ۹۴۶
. ۰۰۵
. ۰۱۲
q27

شرایط محیطی
. ۱۶۶
. ۰۰۸
. ۶۵۸
. ۰۱۹
. ۰۱۲
در جدول ۴-۳۲ خطاهای معیار و میانگین مربوط به بارها در مدل کلی تحقیق ذکر شده است.
Covariances: (Group number 1 – Default model)
Parameter
SE
SE-SE
Mean
Bias
SE-Bias
e32

e33
. ۰۳۱
. ۰۰۲
. ۱۳۹
-. ۰۱۷
. ۰۰۲
e12

e24
. ۰۵۵
. ۰۰۳
. ۴۴۵
-. ۰۵۷
. ۰۰۴
e13

e25
. ۰۳۹
. ۰۰۲
. ۳۰۶
-. ۰۴۱
. ۰۰۳
e14

e26
. ۰۳۶
. ۰۰۲
. ۲۱۵
-. ۰۲۹
. ۰۰۳
e17

e27
. ۰۳۹
. ۰۰۲
. ۲۰۰
-. ۰۲۲
. ۰۰۳
e21

delivery on time
. ۰۴۷
. ۰۰۲
. ۲۰۳
-. ۰۱۰
. ۰۰۳
e15

e33
. ۰۳۱
. ۰۰۲
. ۰۹۶
-. ۰۱۰
. ۰۰۲
e17

e30
. ۰۱۹
. ۰۰۱
. ۰۷۳
-. ۰۱۱
. ۰۰۱
e15

e32
. ۰۲۳
. ۰۰۱
. ۰۶۷
-. ۰۰۸
. ۰۰۲
e1

e31
. ۰۳۰
. ۰۰۲
-. ۰۹۲
. ۰۱۵
. ۰۰۲
e5

e29
. ۰۳۸
. ۰۰۲
. ۱۳۷
-. ۰۱۹
. ۰۰۳
e8

e19
. ۰۴۵
. ۰۰۲
. ۰۶۹
-. ۰۰۸
. ۰۰۳
e16

e17
. ۰۲۵
. ۰۰۱
. ۰۷۶
-. ۰۱۴
. ۰۰۲
e4

e19
. ۰۴۴
. ۰۰۲
. ۰۸۹
-. ۰۱۷
. ۰۰۳
e14

e34
. ۰۱۹
. ۰۰۱
. ۰۴۵
-. ۰۰۷
. ۰۰۱
e6

e27
. ۰۳۴
. ۰۰۲
-. ۰۸۷
. ۰۱۶
. ۰۰۲
e7

e8
. ۰۴۱
. ۰۰۲
. ۱۱۴
-. ۰۱۶
. ۰۰۳
e10

e15
. ۰۳۶
. ۰۰۲
-. ۰۷۹
. ۰۱۲
. ۰۰۳
e3

e30
. ۰۲۱
. ۰۰۱
-. ۰۵۴
. ۰۱۲
. ۰۰۲
e19

e20
. ۰۵۷
. ۰۰۳
. ۲۰۳
-. ۰۳۲
. ۰۰۴
e8

e20
. ۰۴۴
. ۰۰۲
. ۱۲۸
-. ۰۲۳
. ۰۰۳
e19

e22
. ۰۴۸
. ۰۰۲
. ۱۲۷
-. ۰۱۲
. ۰۰۳
e27

e32
. ۰۴۰
. ۰۰۲
. ۱۱۴
-. ۰۱۷
. ۰۰۳
e19

delivery on time
. ۰۳۷
. ۰۰۲
-. ۰۸۳
. ۰۰۸
. ۰۰۳
e27

e33
. ۰۲۸
. ۰۰۱
. ۰۷۴
-. ۰۰۹
. ۰۰۲
e3

e19
. ۰۳۱
. ۰۰۲
. ۰۷۰
-. ۰۱۹
. ۰۰۲
e1

e29
. ۰۳۲
. ۰۰۲
. ۰۶۷
-. ۰۱۲
. ۰۰۲
e11

e21
. ۰۳۸
. ۰۰۲
-. ۰۹۵
. ۰۲۳
. ۰۰۳
e12

e15
. ۰۲۷
. ۰۰۱
. ۰۴۰
-. ۰۰۹
. ۰۰۲
e6

e17
. ۰۳۲
. ۰۰۲
-. ۰۷۶
. ۰۱۳
. ۰۰۲
e9

e30
. ۰۳۰
. ۰۰۲
. ۰۶۶
-. ۰۱۰
. ۰۰۲
e6

e23
. ۰۳۹
. ۰۰۲
-. ۰۷۰
. ۰۱۰
. ۰۰۳
e23

e34
. ۰۲۳
. ۰۰۱
. ۰۵۳
-. ۰۰۸
. ۰۰۲
e15

e16
. ۰۳۱
. ۰۰۲
. ۰۵۰
-. ۰۰۷
. ۰۰۲
e2

e31
. ۰۲۵
. ۰۰۱
-. ۰۴۴
. ۰۰۶
. ۰۰۲
e3

e15
. ۰۲۸
. ۰۰۱
-. ۰۴۹
. ۰۰۸
. ۰۰۲
e8

e32
. ۰۲۱
. ۰۰۱
. ۰۶۳
-. ۰۱۳
. ۰۰۲
e3

e5
. ۰۳۵
. ۰۰۲
-. ۰۶۸
. ۰۱۱
. ۰۰۲
e10

e18
. ۰۳۸
. ۰۰۲
. ۰۷۰
-. ۰۱۴
. ۰۰۳
e2

e18
. ۰۳۵
. ۰۰۲
. ۰۷۶
-. ۰۰۹
. ۰۰۳
e7

e31
. ۰۲۲
. ۰۰۱
-. ۰۵۷
. ۰۱۲
. ۰۰۲
e8

e30
. ۰۲۴
. ۰۰۱
. ۰۶۳
-. ۰۰۹
. ۰۰۲
e2

e8
. ۰۳۶
. ۰۰۲
. ۰۸۶
-. ۰۱۴
. ۰۰۳
e2

e7
. ۰۳۸
. ۰۰۲
. ۰۶۲
-. ۰۱۰
. ۰۰۳
e8

e9
. ۰۳۹
. ۰۰۲
. ۰۹۳
-. ۰۱۸
. ۰۰۳
e9

e20
. ۰۳۸
. ۰۰۲
. ۰۵۵
-. ۰۱۳
. ۰۰۳
e4

e33
. ۰۳۳
. ۰۰۲
. ۰۳۹
-. ۰۰۷
. ۰۰۲
e1

e3
. ۰۳۹
. ۰۰۲
-. ۰۸۸
. ۰۱۴
. ۰۰۳
e14

e15
. ۰۲۵
. ۰۰۱
. ۰۳۷
-. ۰۰۹
. ۰۰۲
e4

e14
. ۰۲۵
. ۰۰۱
-. ۰۴۴
. ۰۰۴
. ۰۰۲
e3

e26
. ۰۲۵
.

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه با کلید واژگانکسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، نیروی کار

admin2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *