منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، نیروی کار

Leadership Concepts

و نقل در ایران کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی مؤثر است اما در سایر صنایع این تأثیر حاکم نیست.
مجید‏هاشمی (۱۳۸۹) در این تحقیق تأثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده‏های نفت، گاز و پتروشیمی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیده است. در این تحقیق نمونه آماری شامل شرکت‏های عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‏های نفت، گاز و پتروشیمی است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص‏های توانمندی‏های تجارت الکترونیکی ۲۴ شاخص اصلی در قالب سه متغیر بهبود کارایی فرآیند صادراتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه‏های صادراتی، شناسایی و تدوین گردید که نتایج حاصله حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات و سه متغیر مورد ارزیابی می‏باشد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به سیاستگذارن دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می‏گردد هرچه بیشتر به امر تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات، در تدوین سیاست‏های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.
رضوانی و روحانی (۱۳۹۰) در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، اقدام به ارائه گونه شناسی جدیدی از مدل‏های کسب و کار الکترونیکی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک در کسب و کارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران نموده‏اند. بدین منظور ۴۰۰ کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط ایران توسط پرسش نامهی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها و پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از نرم افزارهایی استفاده شد. نتایج نشان داد که محور توجه و میزان کنترل، نقاط مرجع استراتژیک مؤثری در انتخاب مدل‏های کسب و کار الکترونیکی در گونه شناسی مذکور هستند.
جاجیها و همکارانش (۱۳۸۸) در این تحقیق با هدف شناسایی عوامل رفتاری اثرگذار بر « پذیرش تجارت الکترونیکی » با استفاده از آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس و نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیزن، توسط مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران به بررسی پرداختند. در این تحقیق تمرکز اصلی بر تمایل رفتاری است و رفتار واقعی اندازه گیری نمی شود. به منظور آزمون مدل‏های مورد اشاره، داده‏هایی از ۲۲۶ مدیر کسب و کار کوچک و متوسط جمع آوری شد و سپس مدلها با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون مدل پذیرش فناوری دیویس نشان داد که کلیه روابط این مدل معنادار هستند. همچنین در آزمون مدل رفتار برنامه ریزی شده آیزن نیز کلیه روابط (به غیر از رابطه میان هنجار ذهنی و تمایل رفتاری برای پذیرش یا استفاده از تجارت الکترونیکی) معنادار تشخیص داده شدند.
گلچین فر و همکارانش (۱۳۸۴) ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻝ، ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻳﺎ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻓﻮﻕ، ﺗﻜﻨﻴﻚ e-Value ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎﻱ ﻣـﺪﻝﺳـﺎﺯﻱ ﻛـﺴﺐ ﻭ ﻛـﺎﺭﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺍﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. آنها دریافتند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ “ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ”، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﺪﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ.
امیری و همکارانش (۱۳۹۰) در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت‏های کوچک و متوسط می‏پردازند. بدین منظور پس از بررسی پیشینه پژوهش و استخراج ۶۱ شاخص در قالب ۱۰ بعد، به عنوان عوامل موثر بر پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت‏های کوچک و متوسط، وضعیت شرکت‏های مورد مطالعه بررسی گردید. نتایج نشان می‏دهد وجود آدرس اینترنتی، بالا بودن سیستم‏های ارتباطی در سازمان، مدیریت منابع فیزیکی و مالی، آماده سازی برای تولید، اندازه و سطح تولید کالا، حمایت از مصرف کننده، وجود تعرفه‏های گمرکی، سیستم حمل و نقل، توسعه کارتهای اعتباری و فرهنگ سازمانی، مهم ترین مؤلفه‏های موثر بر پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در شرکت‏های کوچک و متوسط است.
پیشینه تحقیق خارجی
هایس و فینگان (۲۰۰۵) عوامل مختلف ایجاد کننده نوآوری در پیاده سازی کسب و کار الکترونیک را در چهار بعد توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات، تمرکز گرایی و انعطاف پذیری در وظایف، شدت قیمت رقابتی و شدت تمرکز در بازار (سهم بازار) قرار داده‏اند. مورد اول مربوط به بعد فناورانه سازمان، مورد دوم مربوط به عوامل درون سازمانی و دو مورد آخر نیز مربوط به محیط خارجی سازمان می‏باشد.
تیمرز (۱۹۹۸) مدل کسب و کار را به عنوان معماری برای محصول، خدمت و جریان اطلاعات مشتمل بر توصیفی از بازیگران کسب و کارهای گوناگون و قوانین آن‏ها، توصیفی از منافع بالقوه بازیگران کسب و کارهای گوناگون و توصیفی از منابع درآمدی مدنظر قرار می‏دهد.
ماگرتا (۲۰۰۲) مدل‏های کسب و کار را مجموعه‏ی روایت‏هایی می‏داند که به توصیف چگونه کار کردن شرکت‏ها و اینکه شرکت‏ها دارای چه ویژگی‏های مشخصی هستند می‏پردازد و همچنین مدل کسب و کار را به عنوان نقشه‏ی چگونگی ارائه‏ی ارزش توصیف می‏کند.
لعل (۲۰۰۲) به منظور ارزیابی رابطه بین کسب و کار الکترونیک و صادرات، مطالعه‏ای را در هند انجام داده است. در این مطالعه ۵۱ بنگاه تجاری در سه گروه غیرصادراتی، صادراتی و صرفاً صادراتی باتوجه به شاخصهای: شیوه‏های کسب و کار الکترونیک؛ میزان مهارت نیروی کار شاغل در بنگاهها، فناوری مورد استفاده در بنگاهها و بهره وری نیروی کار بنگاهها مورد بررسی قرار گرفت. وی در این تحقیق انگیزه صادراتی را تابعی از عوامل فوق قرار داده و به نتایج زیر رسیده است:
بنگاههایی که رویکرد صادراتی دارند برعکس بنگاههای غیرصادراتی در معاملات تجاری بیشتر از شیوه دروازه شبکه به جای شیوه سنتی OFF-LINE استفاده می‏کنند. میزان حجم فروش بنگاههای صادرات گرا بیشتر از بنگاههای غیرصادراتی بوده و در این بنگاهها میزان فروش انجام شده توسط شیوه دروازه شبکه به مراتب بالاتر از سایر روشهاست.
میزان تخصص و بهره وری نیروی کار در بنگاههای صادرات گرا نسبت به بنگاههای غیرصادراتی در سطح بالایی قرار دارد. بیشترین میزان بهره وری نیروی کار در سه گروه بنگاهها مربوط به شیوه دروازه شبکه از کسب و کار تجارت الکترونیک است. همچنین نیروی کار متخصص در بنگاههای صادرات گرا بر شیوه دروازه شبکه متمرکز شده‏اند. این در حالی است که در بنگــاههای غیرصادراتی شیوه کسب و کار الکترونیک بیشترین نیروی کار متخصص را جذب کرده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
مقدمه
دستیابی به هدف‏های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‏یابد نه موضوع تحقیق. روش‏های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکل‏های مختلف دسته‏بندی می‏شوند. مانند:
الف) اهداف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده‏ها
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‏رود.
۳-۱ طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف
از حیث هدف این تحقیق از نوع کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‏ها، قانونمندی‏ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‏شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‏گیرد. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علت‏ها را کمتر مورد توجه قرار می‏دهند.
۳-۲ طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش
این مطالعه از حیث روش از نوع مطالعه میدانی است. بطور کلی می‏توان گفت هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال کنند، فرضیه‏ها را بیازماید. غیرآزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی، مدارس، کارخانه‏ها و غیره مطالعه گردد مطالعه میدانی تلقی می‏شود. از -دید دیگر این مطالعه از نوع تحقیق همبستگی است. در تحقیق همبستگی هدف آن است که مشخص شود آیا رابطه‏ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. (خاکی، ۱۳۸۸)
۳-۳ جمع آماوری داده‏ها
الف) روش جمع‏آوری داده‏ها
۱ـ مطالعه کتابخانه‏ای: در این روش محقق اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با موضوع تحقیق خود را از کتاب‏ها و سایر منابع موجود در کتابخانه‏ها بدست می‏آورد.
۲ـ روش میدانی: در این روش پژوهشگر به منظور کسب اطلاعات از افکار عمومی، عقاید و دیدگاه‏های جامعه آماری (در اینجا جامعه آماری دست اندر کاران صنعت خودرو(ایران خودرو) در استان تهران می‏باشند) نسبت به یک موضوع خاص و از طریق نظر سنجی بررسی خود را با استفاده از پرسش نامه یا مصاحبه بر روی عده قابل توجهی از اعضای جامعه آماری انجام می‏دهد. (سادئی، ۱۳۸۵)
ب) ابزار جمع‏آوری داده‏ها
در این تحقیق از پرسشنامه جهت جمع‏آوری داده‏ها استفاده شد
نحوه تنظیم پرسشنامه
برای کسب نظرات کارمندان شرکت ایران خودرو که کانون اطلاعات تحقیق به حساب می‏آیند از پرسشنامه استفاده شد تا از هرگونه دخل و تصرف در اطلاعات جلوگیری به عمل آید. پرسشنامه تنظیمی، حضوری به کارمندان ارائه شد و توضیحات لازم درباره آنان به پاسخ دهندگان داده شد تا به سوالات
مطرح شده پاسخ بگویند؛ این کار بیش از ۲۶ روز ادامه داشت. مأنوس بودن کارمندان با سؤالات پرسشنامه و درک صحیحی که در رویارویی با آنها مشاهده گردید، روایی سؤالات فوق را تأیید می‏نماید. با وجود اینکه پرسشنامه تنظیم شده برای گروه‏های مختلف کارمندان استفاده گردیده است سعی شده تا در این طراحی سوالات و بیان مفاهیم آنچنان عمل شود که مشکلی خاص پیش نیاید و در نزد کاربران مختلف قابل‏استفاده باشد در این بین برای سنجش روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و خبرگان نیز استفاده شده است.
پرسشنامه استفاده شده در این پروژه شامل ۲ بخش کلی میباشد که بخش اول شامل اطلاعات مشتری جهت آمار توصیفی