مهارت های نوشتاری و برنامه های آموزشی

مهارت های نوشتاری و برنامه های آموزشی

چنانچه برنامه های آموزشی و ترمیمی به نحوی تدارک دیده شوند که یادگیری فرد از کانالی صورت گیرد که بیشترین کارآمدی را در یادگیری دارد، بسیار موفق خواهند بود.
Widget not in any sidebars

کار با کودکان دارای مشکلات یادگیری خواندن و نوشتن
8
4-2- جمع بندی و نتیجه گیری:
با توجه به اهمیت نوشتن صحیح و نقش ویژه آن در زندگی روزمره افراد، به کار گیری روش هایی که بتواند این هدف را عملی سازد بسیار مهم می باشد.دست اندر کاران تعلیم وتربیت همیشه در تلاش بوده اند تا بتوانند بادر نظر گرفتن روش های فعال وموثر، یادگیری مهارت های نوشتاری دانش آموزان را به سطح بالایی برسانند.
بهره گیری از یک طراحی اصولی در زمینه اختلالات نوشتاری در یادگیری صحیح نوشتن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در میان مهارت های تحصیلی پایه ، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است. چرا که سندی کتبی از خود به جای می گذارد. نوشتن علاوه بر اینکه از مهارت های اساسی و پیش نیاز موفقیت تحصیلی و مدرسه است، در زندگی روزمره نیز از مهارت های اساسی و مورد نیاز به حساب می آید. چرا که در دنیای با سواد امروز، فردی که در مهارت های پایه خواندن و نوشتن مشکل داشته باشد، در وضع نامطلوبی قرار می گیرد. شناخت علایم و تشخیص به موقع این اختلال و متعاقب آن مداخله های ترمیمی سبب می شود تا پی آمدهای نامطلوب ثانویه آن به حداقل کاهش یابد.تحقیقات گسترده ای در مورد کارایی واثربخشی روش های مختلف طراحی به طور مستمر در حال انجام است،به طوری که هدف این تحقیقات ارائه روش هایی است تا بتواند با در گیر ساختن دانش آموزان در یادگیری و فعال نگه داشتن آنها در طول فرایند یاددهی ویادگیری، این مهم را به نحو مطلوب به انجام برساند.
با نگاهی اجمالی به تحقیقات انجام شده با موضوع مورد نظر در ایران و خارج از کشور (پیشینه) متوجه می شویم که، محققان مذکور به تأثیر و مقایسه روش های طراحی آموزشی با روش های تدریسی سنتی از منظر تأثیر کلی بر نارسانویسی و اختلالات یادگیری پرداخته شده، که نتایج اکثر آنها نمایانگر اثر مثبت طراحی های آموزشی در عملکرد و پیشرفت دانش آموزان می باشد در حالیکه، پژوهش حاضر موضوع را از جنبه دیگر مورد بررسی قرار داده، به این شکل که، اختلالات یادگیری را به شکل جزیی در حیطه نارسانویسیمورد توجه قرار داده و نتایج را مورد تحلیل و تفسیر کرده است. از آنجایی که نوشتار از معیارهای اساسی در بازدهی عملکرد افراد محسوب می گردد، داشتن طرحی آموزشی در این زمینه کمک قابل توجهی به کاهش این اختلالات می نماید.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
1-3- مقدمه:
در این فصل ابتدا روش تحقیق ،جامعه آماری، نمونه آماری پژوهش و انتخاب آزمودنی ها شرح داده شده است.سپس درمورد ابزار گردآوری داده هاو همچنین روایی و پایایی این ابزار ها توضیحاتی ارائه می شود. در پایان روش اجرای پژوهش و روش های آماری برای تجزیه تحلیل داده ها ارائه می شود.
2-3- روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات بین گروهی طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. این طرح تحقیقی از دو گروه آزمودنی تشکیل شده است که هر دو گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار می گیرند. اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با یک پس آزمون بر روی هردو گروه آزمایش و کنترل صورت می گیرد در این تحقیق نیمی از آزمودنی ها در گروه کنترل و نیمی دیگر در گروه تجربی جایگزین می شود. در این روش یکی از دو گروه در معرض متغیر مورد آزمایش (طراحی آموزشی مبتنی بر روش واکت ) قرار می گیرد که آن را گروه آزمایش می نامند. گروه دیگر در معرض متغیر مستقل واقع نمی شوند و برنامه ی همیشگی و قبلی خود را ادامه می دهد؛ به این گروه، گروه کنترل می گویند.
به طور خلاصه در این طرح نکته های زیر به چشم می خورد:
دو گروه وجود دارد.
هر دو گروه در یک زمان پیش از اجرای متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار می گیرند.
هر دو گروه در یک زمان پس از اجرای متغیر مستقل مجدداً اندازه گیری می شوند.
آزمودنی ها به صورت تصادفی در داخل گروه جایگزین شده اند.
گروه اول در معرض متغیر مستقل قرار می گیرد ولی این متغیر برای گروه دوم اجرانمی شود ( دلاور، 1387).
دیاگرام طرح مورد بحث چنین است:
گروهها
انتخاب تصادفی

مدیر سایت