میزان آلفای کرونباخ و مدل معادلات ساختاری

Arrows on abstract background

[do_widget id=kl-erq-2]

واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
برای اطمینان از قابلیت اعتماد سؤالات و گویههای مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده تحقیق، پرسشنامه اولیه در جمعیت تحقیق مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه،که میتوانست از نامفهوم بودن سؤالات، ترتیب نامناسب سؤالات و طولانی بودن پرسشنامه و… باشد، مرتفع گردد. همچنین از کارشناسان و محققین، خواسته شد تا مشکلات احتمالی پرسشنامه را در مقابل هر گویه و سؤال متذکر شوند. پس از جمع‌آوری پرسشنامهها و بررسی نظرات کارشناسان بانک اطلاعاتی تشکیل و پایایی شاخص‌ها مورد سنجش قرار گرفت که در ادامه، نتایج بدست آمده برای هر شاخص بصورت مجزا ارائه میشود. همچنین سؤالات و گویههایی که برای سنجش متغیرها ساخته شده بود بواسطه نظر کارشناسان و اساتید مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت و پرسشنامه اولیه پس از حذف و اصلاح سؤالات و گویهها، نهایی شد.
نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ هر یک از شاخص های تحقیق به شرح جدول1 است.
جدول (3-1): میزان آلفای به‌دست آمده برای هر یک از شاخص‌های تحقیق
شاخص
ضریب آلفای کرونباخ
موانع مربوط به کارکنان
753/.
موانع مربوط به مدیران
737/.
موانع مربوط به اطلاعات و ارتباطات
753/.
موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند (کل پرسشنامه)
783/.
همان‌طور که در جدول فوق مشخص است میزان آلفای کرونباخ به‌دست آمده برای شاخص‌های تحقیق بزرگتر از 70/0می‌باشند و این موضوع نشان‌دهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین‌ترتیب میتوان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی لازم برخورد است.
به منظور بررسی روایی سازه ابزار اندازه‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. به این منظور با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری لیزرل (Lisrel) نیز به سنجش اعتبار سؤالات ابزار پرداخته شد.
تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تأییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده‌هاست. در تحلیل اکتشافی (Exploratory factor analysis) پژوهشگر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص‌ها و نیز روابط بین آن‌هاست و این کار را بدون تحمیل هرگونه مدل معینی انجام می‌دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد. اما در تحلیل عاملی تأییدی (Confirmatory factor analysis)، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده‌هاست که می‌تواند به شکل:
۱) یک تئوری یا فرضیه ۲) یک طرح طبقه‌بندی کننده معین برای گویه‌ها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا ۳) شرایط معلوم تجربی و یا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی برای استخراج مؤلفه‌ها و گویه‌ها را نداشت از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
روش‌های تحلیل یافته‌ها
به منظور تحلیل یافته‌های پژوهش از دو دسته روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفی برای طبقه‌بندی نمرات خام، محاسبه فراوانی‌ها و محاسبه شاخص‌های پراکندگی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
آمار استنباطی