میزان سرمایه گذاری و دارایی های نامشهود

Arrows Leadership Concept on white

مالکیت معنوی
حق اختراع [do_widget id=kl-erq-2]
حق تألیف
نشان تجاری
مالکیت معنوی
حق اختراع
حق تألیف
نشان تجاری
شکل 2-6- مدل سرمایه فکری سالیوان (سال 1996)
سالیوان یکی از پایه گذاران و شریک تجاری گروه مدیریت سرمایه های فکری است. گروه مدیریت سرمایه های فکری یک شرکت مشاوره ای است که فعالیت هایش بر ایجاد و تولید ارزش از سرمایه های فکری متمرکز شده است. بر اساس نظریه این گروه، از کنار هم قرار دادن دو رکن اساسی زیر می توان به مفهوم و جایگاه سرمایه های فکری دست یافت :
سرمایه انسانی
دارایی های فکری
2-1-2-6- مدل بونفرر
شکل 2-7- مدل سرمایه های فکری بونفرر (سال 2002)
بونفرر در سال 2002 در رویکرد ارزش پویای سرمایه فکری، شاخص های ویژه ای را مدنظر قرار داده که بر روی بعد پویا و سازمانی عملکرد اجتماعی_اقتصادی تمرکز کرده و تحت شرایط مختلفی در سطح خرد و کلان اقتصادی قابل اجرا است. وی در روش ارزش پویایی سرمایه فکری، چهار بعدی که منجر به توانمندی رقابتی شدن سازمان می گردد، را با یکدیگر یکپارچه کرده است.
منابع به عنوان ورودی : اشاره به منابع مورد نیاز فرآیندهای تولیدی شامل منابع مشهود، میزان سرمایه گذاری در R&D و اکتساب تکنولوژی مناسب و غیره را دارد.
فرآیندها: نقش آن ها در صف آرایی و به کارگیری آن دسته از استراتژی های پویایی است که بر مبنای فاکتورهای نامشهود شکل گرفته اند.
سرمایه فکری : به وسیله ترکیبی از منابع نامشهود ساخته شده و می تواند به نتایج ویژه ای مانند؛ دانش جمعی، حق ثبت و اختراع ها، علامت تجاری، شهرت، رویه های عادی خاص و شبکه های همکاری منجر شود.
سطح خروجی ها : عملکرد سازمان ها (سهم بازار، کیفیت محصولات و خدمات) به صورت سنتی از طریق تحلیل موقعیت بازار محصولات و خدمات اندازه گیری می شود.
بونفرر این چهار بعد را در یک چهارچوب یکپارچه تبدیل کرده و یک ارتباط بین ورودی ها (منابع)، فرآیندها، دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت مطرح کرد.
شکل 2-8- چهارچوب چهار بعدی بونفرر (سال 2002)
2-1-2-7- مدل بنتیس
بنتیس در سال 1998 و به دنبال نظریه های قبلی خود، سرمایه های فکری را متشکل از سه جزء سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی دانست.
از منظر وی بخش عمده سرمایه انسانی را دانش ضمنی افراد تشکیل می دهد. این دانش شامل مهارت های تجاربی هستند که به راحتی نمی توان آن ها را به صورت بند به بند اذعان کرد. بنتیس عقیده دارد که سرمایه انسانی دارای اهمیت بسیار زیادی است چرا که منبع اصلی خلاقیت و نوآوری محسوب می شود. وی سرمایه ساختاری را شامل مکنیزم ها و ساختارهای سازمانی دانسته که در رساندن کارکنان به ماکزیمم عملکرد، نقشی پشتیبان دارند. بنتیس این اجزاء را شامل فرهنگ، سیستمهای اطلاعاتی، فرآیندها، امورجاری و کارایی هر یک از آن ها می داند. سرمایه مشتری نیز از منظر بنتیس شامل شناخت کانال های بازاریابی و دانش ارتباط با مشتریان است که هر یک از این دو نقش بسیار مهمی را در یک سازمان بر عهده دارند. علاوه بر این جنبه های دیگری مانند ارتباط با رقبا و تامین کنندگان را از اجزاء مهم این سرمایه بر شمرده است. (بولن، 2005)