نظریه های یادگیری و روانشناسی تربیتی

نظریه های یادگیری و روانشناسی تربیتی


Widget not in any sidebars

اختلالات ادراک بصری در ناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گویه های 10 تا 17 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، که مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
اختلالات حافظه بصری درناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گویه های 18 تا 23 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، که مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
چپ دستی درناتوانی های نوشتن: شامل نمره ای است که دانش آموزان از گویه های 24 تا 30 پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط، که مبتنی بر طیف ۵ ارزشی لیکرت از خیلی کم، مساوی ۱ تا خیلی زیاد ، مساوی ۵ می باشد به دست می آورند.
8-1- متغییرهای تحقیق:
1-8-1- متغیر مستقل : طراحی آموزشی بر اساس روش واکت.
2-8-1- متغیر وابسته : کنترل حرکتی، ادراک بصری، حافظه بصری، چپ دستی.
3-8-1 متغییرهای کنترل :
سن: تمام دانش آموزان در هر کلاس (گروه) متولد سال های 82 و 83 می باشد.
هوشبهر: یکی از متغیرهایی که می تواند بر نتایج پژوهش تاثیر بگذارد،هوشبهر دانش آموزان است که با انجام آزمون وکسلر و محاسبه هوشبهر کودکان دارای هوشبهرهای مشابه در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شده اند.
شرایط جسمانی: دانش آموزان دو گروه از لحاظ سلامت جسمانی و اندام های حسی، با توجه به اطلاعاتی که از طریق شناسنامه سلامت و پرسشنامه بالینی به دست می آید، ارزیابی شده اند.
پایه و مقطع تحصیلی : تمام دانش آموزان دو گروه کلاس دوم ابتدایی هستند.
جنسیت: یکی از متغیرهایی که می تواند بر نتایج پژوهش تاثیر بگذارد، جنسیت دانش آموزان استکه در این پژوهش فقط از دانش آموزان پسر استفاده شده است.
محتوای آزمون ها : هر دو گروه در معرض یک امتحان، هم در پیش آزمون و هم در پس آزمون قرار می گیرند.
شرایط اجرا : هردو گروه از لحاظ شرایط زمانی ، مکانی،زمان برگزاری آزمون ها درشرایط یکسانی به سر می برند .
طول مدت دوره : طول جلسات در هر دو گروه 6 جلسه می باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه فصل دوم: امروزه تکنولوژی و روش هایی که برمبنای روش ها و نظریه های یادگیری با استفاده از طراحی های آموزشی تحولات عظیمی در بخش آموزش، صنعت، تجارت فراهم آورده است. به خصوص ارائه سیستم های پشتیبانی از عملکرد در بخش آموزش در کشورهای پیشرفته منجر به گام های عظیم آنها در امر یادگیری دانش آموزان گشته است (رمی زفسکی، ترجمه فردانش، 1386).با توجه به اهمیت موضوع در این فصل به بررسی موضوعات طراحی آموزشی، فواید و تأثیرات طراحی آموزشی و ویژگی و مشخصه ها و مؤلفه ها و عناصر آن پرداخته، سپس به بحث در مورد اختلالات یادگیری، اختلال نارسانویسی و دلایل عوامل مؤثر در آن، بررسی مدل طراحی شده آموزشی پیشنهادی بر اساس مدل واکت برای اختلالات نوشتاری می پردازیم. در پایان در بخش پیشینه پژوهش؛ سابقه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
-2- بخش اول (مبانی نظری)
-2-2- طراحی آموزشی:
امروزه طراحی آموزشی به عنوان یک رشته مهم و بسیار مورد استفاده در تکنولوژی آموزشی مطرح است. تکنولوژی آموزشی با بکارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری و روانشناسی تربیتی، از روش های موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده می کند. نتیجه این تعامل ایجاد یک برنامه آموزشی است، که می توان در آن نظریه های مختلف را به کار بست و کارائی و اثر بخشی هریک را آزمود. طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است، و باعث می شود مواد آموزشی، مؤثرتر و کارآمد تر باشند. این گفته که «پزشکان مهندس بهداشت، معماران مهندس فضا و طراحان آموزشی مهندسان عملکرد انسانی هستند» اهمیت طراحی آموزشی را روشن می سازد ( ردی و همکاران،2003). طراحی، به معنی اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم و آماده کردن پیش نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا به کار گیری منابع برای دستیابی به یک هدف و بالاخره تهیه یک نقشه کاری برای حصول به آنچه که از پیش تعین شده است، می باشد (رضوی،1386). همانطور که مطرح شد کار طراح، نقشه کشی برای آینده است، و این طراحی در هر زمینه ای که انجام شود نامی خاص به خود می گیرد. که در اینجا بحث از طراحی آموزشی است که طراح به نقشه کشی و فراهم آوردن برنامه ای برای آموزش دست می زند که طراحی آموزشی نامیده می شود. امروزه وظایف طراحان آموزشی نسبت به گذشته دست خوش تغییراتی شده است و این تغییرات به سبب عواملی از قبیل ظهور دیدگاه های جدید در یادگیری، فن آوری های نوین مانند: فن آوری رایانه و اینترنت، و نیز بروز و ظهور فن آوری عملکرد پدید آمده است(همان منبع).

مدیر سایت