نظریه پردازش اطلاعات و نظریه‌های روانشناسی

نظریه پردازش اطلاعات و نظریه‌های روانشناسی

3- با در نظر گرفتن این امر که بررسی کودک به تنهایی نمی تواند کافی باشد و این احتمال که ممکن است مشکل یادگیری کودک ، پاسخی به نظام آموزشی و یا محیط خانوادگی و یا ناشی از مسائل هیجانی و عاطفی باشد و به منظور همتاسازی دوگروه و کنترل متغیر های مزاحم، پرسشنامه بالینی آقای دکتر تبریزی توسط والدین دانش آموزان دارای مشکل املا تکمیل شد، تا اطمینان حاصل گردد که دانش آموزان مشکل جسمانی خاصی ندارند.
Widget not in any sidebars

سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 40 نفر از دانش آموزان جامعه به عنوان نمونه آماری بصورت تصادفی انتخاب شدند. محقق پس از انتخاب طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل 20 نفر از دانش آموزان نمونه را بصورت تصادفی در گروه آزمایش و 20 نفر دیگر را در گروه کنترل قرار داده و قبل از اجرای برنامه آموزشی تمام دانش آموزان را در یک زمان مورد آزمون قرار داد. به عبارت دیگر برای دانش آموزان در هر دو گروه، پیش آزمون در یک شرایط مکانی و زمانی اجرا شد، سپس گروه آزمایش در معرض  متغیر مستقل که طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت می باشد و بر اساس  کلمات کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی طراحی شده بود به مدت 12 جلسه آموزشی قرارگرفتند. این طراحی آموزشی محقق ساخته است و تمرین های این طراحی براساس اصول یکی از معروف ترین نظریه‌های روانشناسی یادگیری یعنی نظریه ی پردازش اطلاعات است. طبق نظریه پردازش اطلاعات، موضوعات درسی و غیر درسی ابتدا از طریق کانال‌های حسی یعنی بینایی، شنوایی، لامسه و… وارد حافظه کوتاه مدت می‌شود. در حافظه‌ی کوتاه مدت که محل دستکاری و پردازش موضوعات درسی و غیردرسی است، موضوعات بر اساس اطلاعات و تجربه های قبلی، تفسیر و معنا شده و سپس به حافظه ی بلند مدت منتقل، تا در جای مناسبی نگهداری شود. اما گروه کنترل در معرض متغیر مستقل قرار نگرفته و به روش معمول (سخنرانی) در مدارس آموزش داده شدند. پس از اجرای برنامه مورد نظر هر دو گروه مجدداََ توسط آزمون محقق ساخته سنجش دست خط مورد ارزیابی قرار گرفتند. یعنی اینکه پس آزمون برای هر دو گروه در شرایط یکسان اجرا شد.
چون تمام دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شده بودند، بنابراین متغیر متشبه کننده ناشی از نحوه انتخاب آزمودنی ها نمی تواند تأثیری در یافته های تحقیق داشته باشد. به همین ترتیب، چون تعداد آزمودنی ها برابر و ویژگی های آن ها مشابه بودند، متغیر هایی نظیر رشد وپختگی روانی و جسمانی و رخدادهای هم زمان با اجرای تحقیق، در هر دو گروه تأثیر خواهند داشت و در نتیجه نمی توانند بر یافته های پژوهش اثر بگذارند. برای جلوگیری از تأثیر وجود دو روش تدریس بر نتایج تحقیق محقق خود شخصاََ کار آزمایش دو گروه را به عهده گرفته بود.
4-3- جامعه آماری:
جامعه عبارتست از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. و معمولاَ در هر پژوهشی جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است به مطالعه صفت های متغیر واحدهای آن بپردازد (فرشادفر، 1379).
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی های نوشتن در مقطع دوم ابتدایی در سال تحصیلی91-1390 شهرستان سنندج که مشغول تحصیل بودند و شامل 138 نفرمی باشند.
5-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری:
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده که به عنوان نماینده آن جامعه است(دلاور،1387). در معنای متداول نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد.
برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق با توجه به شبه آزمایشی بودن و محدودیت زمانی و مالی پژوهشگر، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و حجم نمونه 40  نفر با روش  نمونه گیری تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب شده، به این معنی که هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه را داشتند. منظور از مستقل بودن نیز این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکلی در انتخاب سایر اعضاء تأثیری نداشته باشد، سپس‌40 نفر نمونه آماری نیز به روش تصادفی در دو گروه 20 نفری به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند و گروه ها به وسیله مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان همسان سازی شدند.
6-3-متغیرهای مورد مطالعه :
6-3-1-متغیر مستقل:
این متغیر درون داد و به وسیله پژوهشگر دستکاری می شود تا تأثیر آن با متغیر های دیگر معین شود (دلاور،1388، ص 59). در این پژوهش متغیر مستقل عبارت از روش تدریس نظامدار واکت که به صورت طراحی آموزشی می باشد.
6-3-2-متغیر وابسته:
این متغیر پاسخ و برون داد، یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است(دلاور،1388، ص59). لذا متغیر وابسته در این پژوهش اختلال نوشتن می باشد.
6-3-3-متغیر کنترل:
الف) هوشبهر
ب) وضعیت جسمانی و سلامت روانی
ج) جنسیت
د) پایه تحصیلی
5-4-4-متغیر مزاحم:
الف) راهنمایی معلم
ب) علاقه و انگیزش قبلی فراگیران

مدیر سایت