مقاله دانشگاهی – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۴۱

مقاله دانشگاهی – 
نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۴۱
NFI

شاخص برازش هنجار شده

بیشتر از ۹/۰

۹۹۵/۰

NNFI

شاخص برازش هنجار نشده

بیشتر از ۹/۰

۹۹۷/۰

CFI

شاخص برازش مقایسه‌ای

بیشتر از ۹/۰

۹۹۹/۰

منبع: یافته‌های تحقیق
۴-۶- جمع‌بندی فصل چهارم
در این فصل تجزیه و تحلیل داده‌های آماری انجام شد که شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی است، ابتدا نتایج آمار توصیفی ارائه شد توزیع فراوانی پاسخ‌های آماری به سؤالات جمعیت شناختی و مهم‌ترین شاخص‌های مرکزی در بخش نتایج آمار توصیفی ارائه شد، سپس نتایج آمار استنباطی مربوط به داده‌های آماری ارائه شد نتایج t تک نمونه‌ای برای بررسی وضعیت متغیرها، نشان داد که وضعیت ادراکی جامعه از متغیرهای پژوهش مطلوب بوده است، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد رابطه تمام گویه ها با متغیرهای پنهان مثبت و معنادار است و در آخر نیز مدل معادلات ساختاری برای ارائه نتایج آزمون فرضیات در بخش آمار استنباطی تحقیق ارائه شده است، که نتایج این مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد که ضرایب تمام مسیرها مثبت هستند و در سطح اطمینان ۹۵/۰ معنادار می‌باشند بنابراین همه فرضیات تحقیق تأیید می‌شوند و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر ارائه شد، و همچنین شاخص‌های برازش مدل نیز نشان می‌دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
در این فصل نتایج تحقیق ارائه می شود، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم در این فصل به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد ابتدا یافته های مهم آمار توصیفی ارائه می شود سپس یافته های آمار استنباطی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و فرضیه های تحقیق بررسی می شود و در پایان نیز پیشنهاداتی کاربردی از نتایج تحقیق ارائه می شود، سپس پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی داده می شود و محدودیت های پژوهش بیان می شود.
۵-۲– مروری بر چارچوب کلی تحقیق
پژوهش حاضر نقشی که مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش دارند را بررسی می کند، در این تحقیق نقش کارکنان توسط قابلیت های بازاریابی و قابلیت نوآوری و ارزشی که توسط این قابلیت ها برای مشتریان ایجاد می کنند سنجیده می شود. نقش مدیران توسط رهبری تحول گرا و اهمیتی که این نوع رهبری در ایجاد ارزش و عملکرد بهتر سازمان دارد سنجیده می شود و بالاخره نقش مشتریان توسط ارزش دریافتی آن ها که از طریق تعامل آنان با کارکنان و سهمی که با این تعامل در ایجاد ارزش ایفا می کنند سنجیده می شود.
جامعه آماری تحقیق به دلیل اهمیت نوآوری در سازمان‌های خدماتی یک سازمان خدماتی انتخاب شد. جامعه آماری تحقیق را شعب و نمایندگی‌های شرکت بیمه ایران در شهر تبریز انتخاب شد سپس از طریق فرمول کوکران تعداد نمونه برای نمایندگی ها ۱۸۸ نفر انتخاب شدند همچنین برای شعب تعداد نمونه با توجه به مساوی در نظر گرفتن سه جامعه (مدیران، کارکنان و مشتریان) به اندازه تعداد مدیران (۹) نفر انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه و از طریق گزینش تصادفی نمایندگان شرکت بیمه ایران در سطح شهر تبریز انجام شد و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه، تجزیه و تحلیل آماری جهت ارئه یافته های تحقیق روی آنها انجام گرفت.
۵-۳- یافته های تحقیق
۵-۳-۱- یافته های آمار توصیفی
یافته های آمار توصیفی نشان می دهد که اکثر مدیران (۱/۸۲ درصد)، کارکنان (۱/۸۲ درصد) و مشتریان (۹/۸۳ درصد) مورد مطالعه مرد بودند. سن بیشتر مدیران (۹/۵۸ درصد)، کارکنان (۶/۴۴ درصد) و مشتریان (۲/۴۸ درصد) بین ۳۰ تا ۳۹ سال بوده است. تحصیلات اکثر مدیران (۹/۶۱ در صد) و کارکنان (۷/۳۸ درصد) کارشناسی بوده و اکثر مشتریان (۵/۴۰ درصد) مدرک کارشناسی داشتند؛ و اکثر مدیران (۹/۳۹) و کارکنان (۸/۴۵ درصد) بین ۵ تا ۱۰ سال سابقه خدمت داشتند و اکثر مشتریان (۱/۶۰ درصد) کمتر از ۵ سال از خدمات شرکت استفاده کردند.
میانگین متغیرهای پژوهش نزدیک به عدد ۲ به دست آمده که نشان می دهد اکثر پاسخگویان گزینه ۲ (موافقم) را انتخاب کردند و با توجه به ضریب چولگی و کشیدگی که بین عدد ۲+ و ۲- قرار دارند نشان از نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش دارد.
۵-۳-۲- یافته های آمار استنباطی
آزمون میانگین جامعه برای متغیرهای پژوهش انجام شد. این آزمون وضعیت ادراکی جامعه از متغیرهای پژوهش را می سنجد. در جدول ۴-۷، فصل چهارم مقادیر تفاوت میانگین به همراه عدد معنی داری و حد بالا و پایین ارئه شده است. عدد معنی داری ۰۰۰/۰ نشان دهنده مناسب بودن وضعیت ادراکی جامعه از متغیرهای پژوهش می باشد. حد بالا و پایین منفی بیانگر کوچک بودن میانگین از مقدار مورد آزمون (۳) است. همچنین تفاوت های میانگین منفی نشان می دهد که میانگین پاسخ ها به تمامی متغیرها کوچک تر از ۳ می باشد.
تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روابط بین متغیرهای مشاهده شده (گویه های پرسشنامه) و متغیر های تحقیق انجام شد. نتایج این مدل مشخص کرد که متغیرهای پژوهش بصورت معناداری بوسیله گویه های (سؤالات) پرسشنامه سنجیده می شوند و ارتباط قوی گویه های پرسشنامه با متغیرهای پژوهش را مشخص کرد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) روابط علی متغیرهای پژوهش بررسی شد نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب تمامی مسیرها مثبت و معنادار است در نتیجه تم

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

امی فرضیات تأیید شدند. همچنین شاخص های برازش مدل نشان داد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.
۵-۴- بحث و نتیجه گیری
۵-۴-۱- فرضیه اول
قابلیت نوآوری خدماتی ارتباط مثبتی با ارائه ارزش توسط شرکت دارد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در فصل چهارم این فرضیه تأیید شده است. نوآوری باعث می شود تا محصول یا خدمت بدیع و تازه ای که دیگر شرکت های قادر به ارائه آن محصول یا خدمت نیستند شرکت نوآور ارائه دهد، با فشرده شدن رقابت و شتاب مراحل تغییر تکنولوژی تنها راه موجود برای شرکتهای خدماتی تجدید محصول ارائه شده آنها بوسیله نوآوری در خدمات برای ایجاد ارزش برتر برای مشتریان است بخصوص در صنایع خدماتی که نوآوری آنها قابل تقلید است و مالکیت معنوی برای آنها وجود ندارد، باید نوآوری مستمری داشته باشند تا بتوانند بقای خود را تضمین کنند. به گفته تئودور لویت رقابت بین محصولاتی که در کارخانه ها ساخته می شود نیست بلکه رقابت بین این است که سازمانها چه چیزی به محصول تولیدی خود اضافه می کنند، در واقع نوآوری در محصول یا خدمت و افزودن چیزی بیش از دیگران موجب افزایش ارزش آن محصول می شود. نوآوری ارزش برتر برای مشتریان را فراهم می کند و باعث عملکرد
بهتر شرکت می شود، همچنین نوآوری منبع مهم ایجاد ارزش برای شرکت و مشتریان است؛ که این نتیجه با نتایج تحقیقات اوکاس و سوک (۲۰۱۲) و آمیت و زوت (۲۰۰۱) مطابقت دارد.
۵-۴-۲- فرضیه دوم

مدیر سایت