نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران- قسمت ۲۹

نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران- قسمت ۲۹
۷۸۰/۰

آموزشهای برنامهها و سیاستها

۲۲۶

۵

۸۶۸/۰

آموزشهای مرتبط با کشور مقصد

۲۲۶

۶

۸۴۹/۰

آموزشهای امداد و بهداشت

۲۲۶

۳

۸۲۷/۰

کل پرسشنامه

۲۲۶

۴۳

۹۴۱/۰

یافتههای جدول ۳-۱ نشان داد که میزان ضریب آلفا کرونباخ برای هر یک از اجزاء پرسشنامه پژوهش، بیش از ۷/۰ محاسبه شده است لذا نتیجه میشود که پرسشنامه پژوهش حاضر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد و نیازی به اقدامات اصلاحی در این خصوص نیست.
آزمونهای آماری برای یک گروه، زمانی به کار میروند که قصد داشته باشیم میانگین یک جامعه را با یک میانگین نظری یا مفروض یا مقداری استاندارد و از پیش تعیین شده، مقایسه کنیم. میانگین مفروض یا نظری میتواند یک مقدار معمول یا رایج، یک مقدار استاندارد و یا یک مقدار مورد انتظار توجیه پذیر باشد. برای انجام این آزمون میبایست میانگین مؤلفههای مورد بررسی را با مقدار مورد انتظار (میانگین طیف پاسخگویی) مقایسه نمائیم. در صورتیکه سطح معناداری این آزمون بصورت رابطه (۳-۲) تعریف میشود، کمتر از ۰۵/۰ باشد با احتمال بالایی فرض صفر رد شده و اختلاف معنادار آماری بین میانگین مؤلفه مورد بررسی با مقدار مورد انتظار وجود دارد.
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
۴-۱٫ مقدمه
در این فصل دادههای گردآوری شده از پرسشنامه پژوهش، به طریق آماری توصیف و تحلیل خواهند شد؛ از آنجائیکه اهداف مطرح شده در هر تحقیق، موضوع مورد پژوهش را توجیه مینمایند لذا تجزیه و تحلیل آماری یافتههای حاصل از اجرای طرح تحقیق، پژوهشگر را به سوی شناخت بهتر هدایت کرده و زمینه را برای رفع مشکلات موجود و انجام تحقیقات بعدی آماده میسازد.
بدین منظور نتایج حاصل از یافتههای این پژوهش در دو بخش ارائه میشود؛ بخش اول آمار توصیفی که در آن نمونه مورد بررسی به لحاظ درصد، فراوانی و آمارههای توصیفی تمایل به مرکز و پراکندگی و نمودارهای میلهای و خطی توصیف میشود و بخش دوم آمار استنباطی که در آن برای اهداف مطرح شده آزمونهایی توسط نرمافزار SPSS 22 اجرا خواهد شد که نتایج حاصل از آن پژوهشگر را در دستیابی به اهداف پژوهش، یاری خواهد نمود.
آزمونهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از؛ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف یک نمونهای[۴۹] برای تعیین نوع توزیع دادهها، آزمون مقایسه میانگین یک نمونهای[۵۰] برای تعیین میزان هر یک از متغیرهای پژوهش و آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل[۵۱] برای بررسی تفاوت دیدگاه مدیران و کارگزاران پیرامون متغیرهای پژوهش.
۴-۲٫ توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب اطلاعات کارگزاران
۴-۲-۱٫ توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب اطلاعات جمعیتشناختی کارگزاران
۴-۲-۱-۱٫ توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران
جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت