تحقیق – نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و …

تحقیق – 
نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و  …
%۴/۱۶

۳

%۳/۱

۰

۰

۲۲۶

%۱۰۰

۱٫ آشنایی با برنامه‌های سالانه سازمان حج و زیارت ( ۸۷۵/۰ = σ ± ۶۴/۳ = μ ).
۲٫ آشنایی با دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت ( ۸۱۵/۰ = σ ± ۱۴/۴ = μ ).
۳٫ آشنایی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف بعثه و سازمان حج و زیارت ( ۸۴۵/۰ = σ ± ۹۷/۳ = μ ).
۴٫ آشنایی با شاخص های ارزیابی عملکرد عوامل کارگزاری ( ۷۷۸/۰ = σ ± ۹۱/۳ = μ ).
۵٫ آشنایی با شرح وظایف عاملان حج و زیارت ( ۷۷۹/۰ = σ ± ۱۲/۴ = μ ).

یافتههای جدول ۴-۲۱ نشان داد که از ۲۲۶ نفر کارگزار در نمونه مورد بررسی، ۳۶ نفر %۹/۱۵ از پاسخگویان برگزاری دورههای آموزشی «آشنایی با برنامه‌های سالانه سازمان حج و زیارت»، ۸۷ نفر %۵/۳۸ از پاسخگویان برگزاری دورههای آموزشی «آشنایی با دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت»، ۶۲ نفر %۴/۲۷ از پاسخگویان برگزاری دورههای آموزشی «آشنایی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف بعثه و سازمان حج و زیارت»، ۵۰ نفر %۱/۲۲ از پاسخگویان برگزاری دورههای آموزشی «آشنایی با شاخص های ارزیابی عملکرد عوامل کارگزاری» و ۷۵ نفر %۲/۳۳ از پاسخگویان برگزاری دورههای آموزشی «آشنایی با شرح وظایف عاملان حج و زیارت» را بسیار زیاد ضروری میدانند.
لذا نتیجه میشود که به اعتقاد کارگزاران در نمونه مورد بررسی ضروریترین آموزشهای برنامهها و سیاستها به ترتیب مربوط به دورههای؛ آشنایی با دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت (۸۱۵/۰ ± ۱۴/۴)، آشنایی با شرح وظایف عاملان حج و زیارت (۷۷۹/۰ ± ۱۲/۴)، آشنایی با سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف بعثه و سازمان حج و زیارت (۸۴۵/۰ ± ۹۷/۳)، آشنایی با شاخص های ارزیابی عملکرد عوامل کارگزاری (۷۷۸/۰ ± ۹۱/۳) و آشنایی با برنامه‌های سالانه سازمان حج و زیارت (۸۷۵/۰ ± ۶۴/۳) میباشد.
نمودار ۴-۲۱ میانگین دورههای آموزشهای برنامهها و سیاستها را در نمونه مورد بررسی به طریق شهودی ارائه مینماید.
شکل ۴-۲۱٫ میانگین دورههای آموزشهای برنامهها و سیاستها
۴-۲-۳-۸٫ توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مرتبط با کشور مقصد
جدول ۴-۲۲٫ توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دورههای آموزشهای مرتبط با کشور مقصد

مدیر سایت

میانگین آموزشهای مرتبط با کشور مقصد = ۷۳/۳ انحراف معیار آموزشهای مرتبط با کشور مقصد = ۶۶۵/۰
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم بیپاسخ کل