نیازهای والدین کودکان استثنایی و احساسات والدین کودکان استثنایی

Group of paper airplanes, orange one is the first place, can be used leadership/individuality concepts. ( 3d render )

نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 46
بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 [do_widget id=kl-erq-2]
عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 57
ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 57
نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. 58
احساسات والدین کودکان استثنایی…………………………………………………………………………………………………………… 58
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 60
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 81
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………………. 81
پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
پرسشنامه سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 87
فصل چهارم یافته ها وتجزیه تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 89
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………. 89
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 89
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 90
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………… 91
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 92
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 93