هماهنگی حرکتی و هماهنگی حرکت

هماهنگی حرکتی و هماهنگی حرکت


Widget not in any sidebars

2- انگیزه ی کافی داشته باشد.  
3- از علاقه ی کافی برخوردار باشد. 
4- بین چشم و دست هماهنگی باشد. 
5- هماهنگی حرکتی داشته باشد. 
6- توانایی تطبیق بدن با فضای اطراف را داشته باشد.  
7- مفهوم نوشتن از راست به چپ را بداند (تبریزی، 1382).
8-2-2- خطا های متداول در نوشتن:  
 الف) کج نویسی بیش از حد که به دلایل متعددی مثل بسیار نزدیک بودن بازو به بدن و بسیار سفت گرفتن شست و دور بودن خیلی زیاد نوک قلم از انگشتان و صحیح نبودن جهت کاغذ و درست نبودن جهت حرکت قلم اتفاق می افتد.   
ب) راست نویسی بیش ازحد: عواملی مثل بسیار دور بودن بازو از بدن و بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم-هدایت قلم به تنهایی توسط انگشت سبابه – نا صحیح بودن جهت کاغذ در ایجاد آن مؤثر می باشد.
 پ)پرفشار نوشتن که بر اثر فشار دادن بیش از حد انگشت سبابه و استفاده از قلم نا مناسب.
ت) کم رنگ نویسی بیش از حد به عواملی مثل بیش از حد کج یا راست نگه داشتن قلم و چرخش نوک قلم به یک سمت و قطر بیش از حد قلم بستگی دارد. 
ث)زاویه دار نویسی بیش از حد: به دلیل سفت بودن بیش از حد شست و بیش از حد شل نگه داشتن قلم و حرکت بیش از حد قلم اتفاق می افتد. 
ج ) نامرتب نویسی بیش از حد که چهار علت مهم برای این مورد و جود دارد که شامل نبود آزادی حرکت یا حرکت بیش از حد کند دست و محکم گرفتن قلم و در نهایت نا درست یا ناراحت بودن وضعیت می باشد.  
چ)فاصله گذاری بیش از حد که به واسطه ی پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ و حرکت بیش از حد و سریع جانبی ایجاد می شود ( والاس و لافلین، ترجمه منشی طوسی، 1370).  
1-8-2-2- روش های ترمیمی:  
1-قبل از فرا گیری نوشتن طراحی تصویر ها ی با قلم مو و انگشت دست روی شن و… به آمادگی قبل از نوشتن منجر می شود.  
2- در مرحله ی اول تعلیم خط بهتر است که نمونه های حروف و کلمات از تخته یا چیز های دیگر ساخته شوند به طوری که نوآموزان بتوانندآن ها را لمس کنند زیرا این عمل اشکال ان ها را در مغز کودکان تثبیت می کند و نوشتنشان را برایشان آسان می سازد هم چنین سبب می شود که کودکان با شوق و رغبت به یادگیری حروف و کلمات بپردازند.  
3-پر رنگ نوشتن از روی متنی که به صورت کمرنگ نوشته شده نیز به بهتر شدن خط کمک می کند هم چنین استفاده از کاغذ های پوستی و تمرین از روی کلمه ها یا حروف نوشته شده نیز برای این منظور بهتر می باشد. 
4-اگر بچه ها فشار زیادی به کاغذ می آورند می توانیم از کاربن استفاده کنیم و از بچه ها بخواهیم طوری روی کاربن بنویسند که اثر زیادی از نوشته های آن ها روی ورقه ی زیرین نیفتد. 
5-اگر بچه ها سرشان را زیاد به دفتر نزدیک می کنند از ضعیف نبودن چشم آن ها با ارجاع به پزشک مطمئن شوید.
6- دقت کنیم بچه ها کاغذ را بیش از حد کج نگذارند تا از کج نویسی ان ها جلو گیری شود. 
7- اگر کودکی کلمات را بیش از حد بزرگ یا کوچک می نویسد می توانید اندازه ی متوسطی برای کلمات در نظر بگیرید و با گذاشتن خط فاصله بین کلمات از کودک بخواهیدفاصله ی تعیین شده را پر کند.

مدیر سایت