همبستگی پیرسون و عدالت سازمانی

جدول (4-7) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با بعد نوع دوستی
متغیرها عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه‌ای عدالت تعاملی نوع دوستی
Widget not in any sidebars

عدالت سازمانی 1
عدالت توزیعی **848/0 1
عدالت رویه‌ای **929/0 **700/0 1
عدالت تعاملی **937/0 **659/0 **834/0 1
نوع دوستی **364/0 **281/0 **316/0 **372/0 1
** sig<0>همانطوری که جدول 4-7 نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و بعد نوع دوستی (01/0>sig، 364/0=r)، عدالت توزیعی و بعد نوع دوستی (01/0>sig، 281/0=r)، عدالت رویه‌ای و بعد نوع دوستی (01/0>sig، 316/0=r) و عدالت تعاملی و بعد نوع دوستی (01/0>sig، 372/0=r) وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات عدالت سازمانی و مولفه‌های آن، نمرات بعد نوع دوستی نیز افزایش می‌یابد؛ از نتایج فوق چنین استنباط می شود که عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر بعد نوع دوستی تأثیر دارد، بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار می‌گیرد. ضرایب همبستگی پیرسون در دامنه‌ی 28/0 تا 37/0 قرار دارند که کمترین ضریب همبستگی مربوط به عدالت توزیعی و بیشترین ضریب مربوط به عدالت تعاملی می‌باشد.
فرضیه 3 تحقیق:
عدالت سازمانی و مولفه‌های آن(عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی) بر بعد احترام و تکریم در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم‌آباد تأثیر دارد.
برای تجزیه و تحلیل فرضیه فوق، ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با بعد احترام و تکریم تشکیل گردید که نتایج آن در قالب جدول 4-8 نشان داده شده است.
جدول (4-8) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و مولفه‌های آن با احترام و تکریم
متغیرها عدالت سازمانی عدالت توزیعی عدالت رویه‌ای عدالت تعاملی احترام و تکریم
عدالت سازمانی 1
عدالت توزیعی **848/0 1
عدالت رویه‌ای **929/0 **700/0 1
عدالت تعاملی **937/0 **659/0 **834/0 1
احترام و تکریم **321/0 **267/0 **276/0 **318/0 1
** sig<0>همانطوری که جدول 4-8 نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و بعد احترام و تکریم (01/0>sig، 321/0=r)، عدالت توزیعی و بعد احترام و تکریم (01/0>sig، 267/0=r)، عدالت رویه‌ای و بعد احترام و تکریم (01/0>sig، 276/0=r) و عدالت تعاملی و بعد احترام و تکریم (01/0>sig، 318/0=r) وجود دارد. یعنی با افزایش نمرات عدالت سازمانی و مولفه‌های آن، نمرات بعد احترام و تکریم نیز افزایش می‌یابد؛ از نتایج فوق چنین استنباط می شود که عدالت سازمانی و مؤلفه های آن بر بعد احترام و تکریم تأثیر دارد، بنابراین فرضیه فوق مورد تایید قرار می‌گیرد. ضرایب همبستگی پیرسون در دامنه‌ی 27/0 تا 32/0 قرار دارند که کمترین ضریب همبستگی مربوط به عدالت توزیعی و بیشترین ضریب مربوط به عدالت تعاملی می‌باشد.
فرضیه 4 تحقیق:

Author: مدیر سایت