پایان نامه اختلال استرس پس از سانحه و اختلال روانی

Business People Planning Strategy Analysis Concepts on Chalkboard Background
[do_widget id=kl-erq-2]

تعریف مفهومی: حالتی است که با احساس عدم کفایت، حقیر دانستن خود و احساس ناراحتی در جریان ارتباط با دیگران همراه است (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
تعریف عملیاتی:نمره ای است که هر آزمودنی درخرده مقیاس حساسیت در روابط چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد .
اضطراب
تعریف مفهومی: نوعی اختلال روانی است که در آن بی قراری حرکتی (لرزش، نا آرامی)، بیش فعالی (بالا رفتن ضربان قلب، تعریق) و بیمناکی دیده می شود (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس اضطراب چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد .
افسردگی
تعریف مفهومی: حالتی است که با بی علاقه بودن نسبت به لذات زندگی و از دست دادن انرژی و شوق لازم برای ادامه زندگی، احساس درماندگی و ناامیدی همراه است (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس افسردگی چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد.
خصومت
تعریف مفهومی: حالتی است که در آن افکار، اعمال و احساسات منفی و خشم ظاهر می شود (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس خصومت چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد.
ترس مرضی
تعریف مفهومی: نوعی اختلال است که شخص مبتلا از شی یا وضعیت خاص به شدت و به طرز نامعقولی می ترسد (ابوالقاسمی و نریمانی، 1385).
تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس ترس مرضی چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد.
افکار پارانوئیدی
تعریف مفهومی: نوعی اختلال روانی است که با سوءظن شدید همراه است (کاپلان و سادوک،2003).
تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس افکار پارانوئیدی چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد.
روان پریشی
تعریف مفهومی: نوعی اختلال روانی است که شخص مبتلا، واقعیت را تحریف می کند (کاپلان و سادوک، 2003).
تعریف عملیاتی: نمره ای است که هر آزمودنی در خرده مقیاس روان پریشی چک لیست SCL-90-R کسب خواهد کرد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-اختلال استرس پس از سانحه
اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) عبارت است از مجموعه ای از علایم نوعی (سندروم) که در پی مواجهه با «حوادث آسیب زای زندگی» پیدا می شود؛ فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می دهد، واقعه را دائما در ذهن خود مجسم می کند و در عین حال می خواهد از یادآوری آن اجتناب کند. کاگان معتقد است کودکانی که از لحاظ رفتاری دچار بازداری هستند ممکن است پس از حوادث تهدید کننده مستعد بروز اضطراب یا PTSD باشند (کاپلان و سادوک، 2007).