پایان نامه ارشد با موضوع روشهای آماری مورد استفاده و فناوری اطلاعات

Compliance theme with man using a smartphone in a modern gray chair

پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت وهدف از آن این است که در مسیر یافتن حقیقت به افراد کمک کند .به عبارت دیگر، پژوهش را می توان کوشش هایی سازمان یاقته تلقی کرد که محقق را در روشن سازی حقیقت یک موضوع یاری می کند. به طور کلی هر پژوهش در ابتدا در پی طرح مشکل یا مساله ای طرح می شود. مشکل و مساله ای که سؤالاتی را در ذهن بر انگیخته و فرضیه هایی را بوجود می آورد. بدین ترتیب پژوهشگر در پی آن بر می آید که با جمع آوری اطلاعات و تجریه و تحلیل آن به تأیید یا رد فرضیه های مطروح شده بپردازد .
در این فصل ابتدا توضیحاتی در مورد روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه مناسب و روش نمونه گیری داده شده است و در ادامه نیز ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و روایی پرسشنامه، نحوه جمع‌آوری داده‌ها و روشهای آماری مورد استفاده توضیح داده شده است.
Widget not in any sidebars

3-1- روش تحقیق
پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی است. این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فرآهم شده برای رفع نیازمندی ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (حافظ‌‌نیا، 1388). هدف از تحقیقات کاربردی، چاره‌اندیشی برای حل مسایل و مشکلات اجرایی است. نتایج تحقیقات کاربردی، بایستی قابل اجرا باشد .
از سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی (رابطی از نوع همبستگی) است. در این تحقیقات، پژوهشگر ماهیت مسأله تحقیق را توصیف می کند . هدف پژوهشگر از انجام تحقیق توصیفی، توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و یا پدیده است .این پژوهش، از آنجا که به تشریح و توصیف عینی، عوامل موثر بر اثربخشی دانش سازمانی می پردازد، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی (غیر آزمایشی) است. در این تحقیق روابط بین ابعاد و مؤلفه های الگوی مفهومی مطالعه می شود. لذا می توان آن را از نوع همبستگی به حساب آورد. تحقیق حاضر از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه‌ای و میدانی (پیمایشی یا زمینه یاب) است. به منظور بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه‌ تحقیق، مطالعات کتابخانه‌ای (فیش برداری) صورت گرفت و در مرحله میدانی، به قصد جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، پرسشنامه تنظیم و اجرا گردید. سؤالات پژوهش، از نوع توصیفی است. فرضیه‌ های پژوهش، رابطی از نوع وصفی است و وضعیت موجود را بررسی می‌کند. به شکل 3-1- توجه کنید.

3-2- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلّیه عناصر یا افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه‌ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ‌نیا، 1388).
به طور ساده یک جامعه آماری عبارت است از کلیه اعضای حقیقی یا فرضی، دسته‌ای از افراد ، وقایع و اشیاء که محقق یافته‌های خود را به آن تعمیم می دهد. بنابر نظر اغلب محققان جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم (دلاور، 1385: 120).
جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان فناوری اطلاعات و حسابرسان دیوان محاسبات ایران بالغ بر 300 نفر می باشد.
3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری
در این مرحله، مسأله‌ای که بایستی به آن پرداخت، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری است. نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه‌ای که از یک جامعه انتخاب شده است می‌توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد.
براساس جدول مورگان نمونه آماری 169 نفر برآورد گردید. در پژوهش حاضر، روش نموه گیری تصادفی ساده می باشد. از تعداد پرسشنامه ارسالی 154 پرسشنامه برگشت داده شد.
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش به دلیل سهولت تحلیل آماری و صرفه جویی در وقت از پرسشنامه‌ دارای سؤالات بسته پاسخ استفاده شد. از جمله ابزار سنجش داده‌ در پژوهش های علوم رفتاری و انسانی، مقیاس ‌های اندازه‌گیری نگرش است. مقیاس اندازه‌گیری نگرش این پژوهش، از نوع طیف لیکرت است. پرسشنامه پژوهش متناسب با فرضیه های تحقیق تدوین شد. ترتیب مقیاس طیف لیکرت در این پژوهش، از خیلی کم تا خیلی زیاد مرتب گردید. در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق استفاده شده است. بخش اول حاوی داده های جمعیت شناختی و بخش دوم حاوی سؤالات تخصصی در ارتباط با فرضیه های پژوهش و مشتمل بر 38 سوال است.
جدول (3-1) ارزش عددی گزینه های پرسشنامه
گزینه های جواب ارزش عددی
بسیار کم 1
کم 2
متوسط 3
زیاد 4
بسیار زیاد 5