پایان نامه ارشد با موضوع سیستم‌های اطلاعاتی مدیری و برنامه ریزی استراتژیک

Into the bright future, traffic moving forward at night

Widget not in any sidebars
قلمرو مکانی: از نظر مکانی در حوزه دیوان محاسبات کشور می باشد .
قلمرو زمانی: از نظر زمانی در سال 1391 تا 92 انجام شده است .
1-7 روش تحقیق
تحقیق حاضر براساس هدف آن، جزء تحقیقات کاربردی منظور می شود. هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص است. برای اولویت بندی شاخص های عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت ، با جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی پیشینه تحقیق، بستر حرکتی پژوهش مشخص شده است و از طریق مطالعات میدانی کسب اطلاعات شده است. تنظیم پرسشنامه توسط تعدادی از کارشناسان، خبره ها و مدیران انجام گرفته است. اطلاعات حاصل از مطالعات و مصاحبه ها و پرسشنامه ها مورد ارزیابی و تجزیه و آزمون قرار گرفته است .
1-8 تعاریف نظری و عملیاتی
الف: تعاریف نظری
فناوریهای اطلاعاتی، مجموعه ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارتها است که از آن در گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده می شود. این فناوری ها کاربردها و تأثیرات فراوانی در مدیریت،صنعت، اقتصاد،تجارت و دریک کلمه در تمام ابعاد زندگی انسان داشته و دارند(مهدوی، 1386: 237).
‌برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ به‌ مفهوم‌ برنامه‌ریزی‌ آینده‌ یک‌ سازمان‌ است، یعنی‌ جهتی‌ که‌ سازمان‌ می‌خواهد در آن‌ جهت‌ حرکت‌ کند و برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات برای هر سازمان، سندی است که معماری اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژیک مانند ماموریت، اهداف و اولویت های سازمان تعیین کرده و برنامه اجرایی لازم برای دستیابی به سیستم ها و پایگاه‌های اطلاعاتی را در سطح سازمان تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منشور و برنامه کلان سازمان در زمینه سیستم‌های اطلاعاتی و به طور کلی، فناوری اطلاعات است(جعفرخانی،1388 :36).
اطلاعات، یک منبع سازمانی است و همچون هر منبع سازمانی دیگر، باید به طرز مناسب در سطح سازمان توزیع و به اشتراک گذاشته شود. توزیع و به کارگیری مناسب اطلاعات، مستلزم یک برنامه استراتژیک است. اطلاعات تولیدشده، انباشته شده و یا توزیع شده در درون یا بیرون سازمان باید در جهت دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده باشد. استفاده بهینه از اطلاعات به عنوان یک منبع سازمانی، با معیار توانایی برآورده کردن نیازها و کمک به دستیابی به اهداف و مأموریتهای سازمانی در سطوح مختلف، سنجیده می شود. بدیهی است که برنامه ریزی اطلاعات (یعنی تهیه برنامه ای که ارتباط اطلاعات را با اهداف سازمان روشن می سازد)، فعالیتی نیست که یک واحد سازمانی، به صورت مستقل و تنها با توجه به نیازهای ویژه خود، بتواند انجام دهد(توربان و دیگران ،1999).
ب تعاریف عملیاتی
در تحقیق حاضر متغیر های موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی موارد زیر می باشد:
الف : عوامل انسانی : 1. آگاهی مدیریت ارشد سازمان – 2. وجود نگرش مثبت – 3. مشاهده پذیری – 4. قابلیت استفاده .
ب : عوامل ساختاری : 1. ثبات مدیریت ارشد – 2. جایگاه سازمانی فناوری اطلاعات – 3. ثبات تیم مجری – 4. وجود فرد مسؤول – 5. مشخص بودن فرایندهای کسب وکار .
ج: عوامل محیطی : 1. یادگیری میان سازمانی – 2. قوانین و مقررات مناسب – 3. مشاوران واجد شرایط
د: نقش مدیریت ارشد : 1. حمایت و پشتیبانی – 2. درگیری مستقیم
ه: ظرفیت برنامه ریزی :1. برنامه جامع فناوری اطلاعات – 2. تخصیص منابع مالی – 3. تناسب و همخوانی با نیازها – 4. تناسب و همخوانی با هدفها – 5. تناسب و همخوانی با استراتژیها
خ: ظرفیت تغییر: 1. توان مدیریت تغییر – 2. آموزش کاربران – 3. کنترل پروژه ها – 4. نظام انگیزشی پشتیبان – 5. واحدمندی پروژه ها .

فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه