پایان نامه ارشد با موضوع صدور سند مالکیت و دسترسی به منابع

نویسندگان حقوق ثبت در مباحث مربوط به ثبت املاک و اسناد ، به دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض بر ثبت اشاراتی داشته اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
Widget not in any sidebars

1 ـ حقوق ثبت ـ غلامرضا شهری ( 1383 ،61 ) مینویسد : ” درصورتی که پرونده ای از قبل بین مستدعی ثبت ومعترض برثبت در خصوص ملک مورد تقاضای ثبت جریان داشته باشد براساس ماده 17 قانون ثبت بایدگواهی دادگاه را مبنی برجریان دعوی درخصوص آن ملک بین معترض ومتقاضی ثبت اخذ وظرف 90 روز به اداره ثبت محل تقدیم دارد .”
2 ـ حقوق ثبت ـ دکتر لنگرودی ( 1355 ، 104 ) مینویسد : ” … تا وقتی که مراجع قضایی حق رسیدگی دارند مراجع اداری و در عرض آنها طبق اصول حقوقی حق رسیدگی ندارند . “
3 ـ مجموعه نشست های قضایی ــ مسائل قانون مدنی (3) ص 21 ، نوشته است : ” چون اداره ثبت متولی انجام عملیات ثبتی است و دعوای اعتراض و ابطال عملیات اجرائی فی الواقع ابطال عملیاتی است که اداره ثبت به عمل آورده ، نتیجتاً اعتراض (طرح دعوا) باید به طرفیت اداره ثبت و متقاضی هر دو به عمل آید .”
4 ـ مجموعه نشست های قضایی – مسائل قانون مدنی (۲) ص ۲۲۵ ، نوشته است : ” اصولأ اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد و رای هیات حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی مقدمه برای صدور سند مالکیت بوده ، وقتی شخصی خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رای هیات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیز جزء خواسته اوست . ”
5ـ دانشنامه حقوقی (جلد 1، 413) نوشته است : ” منظور از اعتراض به ثبت ، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلأ یا بعضأ و یا در ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است به تقاضای متقاضی اعتراض می کند .”
7-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
8 -موانع تحقیق
-عدم دسترسی به منابع کافی
-بالا بودن هزینه ها در امر تدوین پایان نامه
فصل دوم-مفهوم شناسی و پیشینه تحقیق
مبحث اول-مفهوم دعوا
گفتار اول-تعریف لغوی دعوا
واژه (( دعوی )) ریشه عربی دارد و اسم مصدر است از ادعاء به معنای خواهانی و آم چه خواسته شده . این لفظ در زبان عربی با تلفظ (( دعوی )) به کسره واو دو معنای متفاوت از هم دارد که یکی به معنای ادعا کردن ، خواستن و مطالبه کردن است و دیگری به معنای منازعه و اختلاف است .
گفتار دوم-تعریف اصطلاحی دعوا
اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند ؛ در این راستا بیان داشته اند :
دعوی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شده است.
و استاد دیگری بیان کرده اند که (( دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود . مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که (( اقامه دعوی )) نام دارد . و در جایی دیگر بیان داشته اند : دعوا ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است ، انجام شود.
از طرف دیگر به نظر دکتر عباس کریمی ، دعوا عبارت است از : اخبار به حقی به نفع خود و به زبان دیگری که نتیجه آن عملی است که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند .
گفتار سوم-تمییز دعوا از مفاهیم مشابه
مفهوم دعوا همسانی های فراوانی با دیگر مفایهم مورد کاربرد در حقوق دارد . برخی از این مفاهیم به سبب قرابت معنایی به راحتی قابل تمییز از مفهوم دعوا نیستند چرا که اختلاف میان آنها کاملا واضح نمی باشد . تمییز برخی دیگر به دلیل غرابت معنایی آسانتر است .
مفاهیم حق طرح دعوا ( الف ) و عمل اقامه دعوا ( ب ) به مفهوم دعوا بسیار نزدیکند . در این جا به تمییز این مفاهیم قریب به مفهوم دعوا می پردازیم .
بند اول- تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوا
1-از لحاظ مبنا : حق طرح دعوا مبنایی قانونی دارد و قانون است که اساس این حق و ماهیت را به وجود می آورد در حالی که مفهوم دعوا مبنایی شخصی دارد .
2- از لحاظ زمان : حق طرح دعوا حقی مستمر است و در طول حیات فردی برای وی وجود دارد ، ولی دعوی امری است حادث و در زمانی ایجاد شده و در زمان دیگر از میان می رود .

Author: مدیر سایت