پایان نامه ارشد با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانش آموزان دبیرستانی

Arrow Sign up on background

Widget not in any sidebars
مردم می توانند یاد بگیرند شیوه های پاسخدهی خود را نسبت به ناملایمات زندگی بهبود و توسعه ببخشند (استولتز، 1997 ص62).
از اولیت ، ورنر و دیگر محققان ما یاد می گیریم:
سرسختی و بازگشت پذیری پیش بین های سلامت و عملکرد هستند.
سرسختی بر احساس تعهد ، چالش و کنترل بنا شده است.
کسانی که از خود سرسختی یا / و بازگشت پذیری از خود نشان دهند، بهتر مشکلات زندگی را اداره می کنند به نسبت کسانی که این ویژگی را ندارند(استولتز، 1997 ص 66).
از ترکیب این تئوری های ما یاد می گیریم:
موفقیت به وضوح تاثیر می پذیرد از احساس کنترل یا تسلط شما بر زندگی
موفقیت تاثیرات زیادی می پذیرد و قابل پیش بینی هست از شیوه ی پاسخدهی و نگاه شما به مشکلات.
اشخاص با توجه به الگو و قالب های خاص خو د با مشکلاتشان برخورد می کنند.
این الگو ها اگر مورد بازنگری قرار نگیرد ، به صورت با دوامی در زندگی فرد باقی می ماند
این الگوها در نیمه هشیاری قرار دارند بنا براین بر هشیاری شما اثر می گذارند.
ما می توانیم فرض کنیم:
اگر شما بتوانید و قدرت ببخشید شیوه ی پاسخدهی خودتان را به مشکلات زندگی، شما می بایست بتوانید لذت بیشتری ببرید، تولید بیشتری کنید، عملکرد بهتری داشته باشید، سلامتی بیشتر، بازگشت پذیری بیشتر، یادگیری، پیشرفت، انگیزش، و موفقیت بیشتری داشته باشید. ( استولتز، 1997 ص 67) .
2-9- تحقیقات مرتبط با AQ :
2-9-1- عملکرد پیشرفت و AQ :
تحقیقات زیادی رابطه مثبت و معنا داری را بین ضریب AQ و عملکرد افراد در زمینه های مختلفی نظیر: استرس شغلی، مقابله با مشکلات و گرفتاری ها ، عملکرد شغلی و تحصیلی مورد تایید قرار داده اند( پیک لرنینگ، 2008 الف).
همچنین دیسوزا در 2006 طی تحقیقی که در بمبئی روی دانش آموزان دبیرستانی با عنوان ” رابطه AQ با علمکرد تحصیلی و جو حاکم بر مدرسه” نتیجه می گیرد: « بین عملکرد تحصیلی و AQ رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و کارهای عملی آزمایشگاهی در صورتی که دانش آموزان تشویق شوند خود به تنهایی انجام دهند باعث افزایش AQ می شود این تحقیق همچنین بین AQ و انگیزه پیشرفت، خود پنداره تحصیلی، عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنا دار نشان می دهد و در پایان از AQ به عنوان یک پیش بینی کننده ی شناخته شده ی جهانی موفقیت یاد می کند» (ص 174).
جانسون طی تحقیقی که از سان میکرو سیستم به عمل می آورد نتیجه می گیرد: AQ یک پیش بینی کننده نیرومند بوده و بر عملکرد و بازگشت پذیری … اثر مثبت دارد ( پیک لرنینگ،2008 ه).
در تحقیق دیگری که ویلیام در 2003 انجام داده است نتیجه می گیرد: « بین پیشرفت تحصیلی و نمره AQ رابطه مثبت وجود دارد بدین ترتیب که دانش آموزانی که نمره AQ بیشتری کسب کرده بودند از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردار بودند و بین نمره کنترل معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت» (ص 3،4).
در تحقیقاتی که در شرکت دیلویتی و تاچ انجام می شود نیز همبستگی مثبت بین AQ به عنوانی یک پیش بینی کننده عملکرد و ترفیع و ترقی مورد تایید قرار می گیرد. بدین ترتیب که افرادی که از AQ بالاتری برخوردار بودند ترقی و پیشرفت بیشتری در مقایسه با سایر افرادی که از AQ پایینتری برخوردارند داشتند ( پیک لرنینگ،2008 ک).
دیورسیفاید کالکشن سرویس نیز بر قدرت پیش بینی AQ برای پیش بینی عملکرد افراد تاکید می کند و معتقد است که AQ از سایر ابزارهای اندازه گیری روانشناسی در پیش بینی عملکرد قوی تر عمل می کند. (پیک لرنینگ،2008 ح).
شرکت آب فلوریدا ( بزرگترین شرکت خصوصی آب در آمریکا ) تاثیر آموزش را بر افزایش AQ و عملکرد بررسی می کند و نتایج مثبت افزایش AQ و تاثیر مثبت آن را برعملکرد را مورد تایید قرار می دهد ( پیک لرنینگ،2008 ط).
شرکت مخابراتی ای دی سی تله کامیونیکشن نیز از تاثیرات آموزش AQ بر عملکرد کلی شرکت طی یک تحقیق طولی 5 ساله خبر می دهد و نتیجه می گیرد که AQ از هوش مهم تر است … AQ ضمن کاهش اوقات تلف شده اوقات مفید تولید را افزایش می دهد. همچنین از آن به عنوان موتور قوی انعطاف پذیری یاد می کند، این ویژگی قدرت اداره کردن پاسخ به شکست های مالی و پیشرفت سریع با توجه به واقعیت موجود را افزایش می دهد. و بالاخره آموزش های AQ طی سالهای 1997 تا 1999 از این شرکت که در شروع عملکرد متوسطی را داشته است ، به 230% افزایش سهمیه در سال 1998 و در سال 1999 به پر فروش ترین تیم سال تبدیل می کند ( پیک لرنینگ، 2008 ک).
دیسوزا در 2006 طی تحقیقی با عنوان ” رابطه AQ با علمکرد تحصیلی و جو حاکم بر مدرسه” نتیجه می گیرد: « بین عملکرد تحصیلی و AQ رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و کارهای عملی آزمایشگاهی در صورتی که دانش آموزان تشویق شوند خود به تنهایی آن را انجام دهند باعث افزایش AQ می شود این تحقیق همچنین بین AQ و انگیزه پیشرفت، خود پنداره تحصیلی، عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنا دار نشان می دهد و در پایان از AQ به عنوان یک پیش بینی کننده ی شناخته شده ی جهانی موفقیت یاد می کند» (ص 174).