پایان نامه ارشد درباره روش آلفای کرونباخ و توسط نرم افزار

Businessman touch screen concept - Share

28 / 27 / 26 / 16 / 12 / 2
6
Widget not in any sidebars

7
قصد خرید
20 / 8 / 6 / 3
4
8
کل پرسشنامه

30
همانطور که در جدول نیز مشهود است سؤالات مربوط به هر متغیر به صورت راندوم و به ترتیب نسبی آسان به سخت جهت سهولت در پاسخگویی طراحی شده است. در این مرحله، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از “کاملا مخالفم” تا “کاملا موافقم” در پاسخنامهای که بصورت طیف پنج گزینهای لیکرت تنظیم گردیده است، مشخص نمایند. به نحوی که در این طیف به گزینه کاملاً مخالف عدد 1 داده و با همین روند به کاملاً موافق عدد 5 داده شده است.
3-9- روایی پرسشنامه:
روایی پرسشنامه به این سؤال پاسخ می دهد که این ابزار اندازه گیزی تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد؛ یعنی زمانی که به امید مطالعه یک مفهوم مجموعه ای از پرسش ها را مطرح می کنیم، چگونه میتوانیم اطمینان پیدا کنیم که واقعاً به اندازه گیری مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگری را سنجیده ایم؟ در یک دسته بندی روایی به سه بخش روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه تقسیم می شود (ساکاران، 1386، 223). جهت بررسی روایی پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از نظر اساتید راهنما، مشاور و سایر خبرگان دانشگاهی استفاده گردید.
3-10- پایایی پرسشنامه:
اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می دهد. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخ گویان حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد. سازگاری ابزار حاکی از متجانس بودن عناصر ابزار است که به سازه مربوط می شود. به بیان دیگر گویه ها باید به عنوان یک مجموعه با هم پیوند داشته باشند و بتوانند به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه بگیرند، به طوری که پاسخ دهندگان معنای کلی یکسانی را برای هر یک از عناصر قائل شوند (سرمد و دیگران، 1381، 169). برای محاسبه اعتبار ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
رابطه آلفای کرونباخ به شرح زیر تعریف می شود:
در این رابطه ضریب پایایی کل آزمون، تعداد سوالات (بخش های) آزمون، واریانس نمرات سوال (بخش) و واریانس نمرات کل سوالات (آزمون) میباشد. ابزاری که آلفای کرونباخ آن بالاتر از سطح مقدار مینیمم که توسط نانلی (1987) پیشنهاد گردید یعنی 7/0 باشد از پایایی مناسبی برخوردار است.
در مرحله پیش آزمون و با توزیع 36 پرسشنامه مقدار آلفای هر متغیر و کل پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS و به شرح جدول صفحۀ بعد محاسبه شده است.
جدول3-5- آلفای کرونباخ پیش آزمون
ردیف
نام متغیر
آلفای کرونباخ
تعداد
1