پایان نامه ارشد درباره سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده و نسبت سودانباشته به کل دارایی ها

Business excellence, corporate performance management, and achieving goals concept consisting of many targets and three arrows hitting the center of the objective. Dark tones black and blue plus depth of field effect.

اوهلسون …………………………………………………………………………………………………………….. 68 [do_widget id=kl-erq-2]
مدل تافلر ……………………………………………………………………………………………………………. 68
مدل زمیجوسکی ……………………………………………………………………………………………………. 70
مدل فالمر ……………………………………………………………………………………………………………… 70
مروری بر مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………………….. 71
مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….. 72
مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………… 74
فصل سوم : روش تحقیق و مراحل انجام تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
3-1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 84
3-2 روش و ابزار گردآوری ………………………………………………………………………………………………. 85
3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 85
3-4 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 86
3-5 انتخاب متغیرها …………………………………………………………………………………………………………. 87
3-6 متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………… 88
3-7 متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………………………………….. 88
3-7-1 مدت زمان همکاری با بانک …………………………………………………………………………………………… 88
مانده بدهی به بانک …………………………………………………………………………………………………….. 89
نوع وثایق ارائه شده …………………………………………………………………………………………………….. 89
معدل مانده حساب های مشتری ………………………………………………………………………………….. 89
تعداد چک برگشتی ……………………………………………………………………………………………………. 90
سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده ………………………………………………………………………. 90
مدت زمان بازپرداخت وام …………………………………………………………………………………………… 90
نسبت جاری ……………………………………………………………………………………………………………… 90
نسبت آنی …………………………………………………………………………………………………………………. 91
نسبت سودانباشته به کل دارایی ها ……………………………………………………………………………….. 91