پایان نامه ارشد درباره مقیاس اندازه گیری و میزان تحصیلات

۳D Circular Maze, Labyrinth, Colorful, Choices, Problems, Strategy, Circle, Black background
[do_widget id=kl-erq-2]

یکی از تعاریف اساسی در علم آمار تعریف همبستگی و تعریف رابطه ی بین دو متغیر می باشد. بطور کلی، شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف می کنیم. ممکن است علاوه بر شدت همبستگی جهت همبستگی نیز مورد نیاز پژوهشگر باشد. در آمار انواع مختلفی از ضرایب همبستگی متفاوت وجود دارد که هر کدام همبستگی بین دو متغیر را با توجه به نوع داده ها و شرایط متغیرها اندازه گیری می کنند. بطور کلی ضرایب همبستگی بین 1- تا1+ تغییر می کنند و رابطۀ بین دو متغیر می تواند مثبت یا منفی باشد.
محاسبه ی ضرایب همبستگی تا حد زیادی متأثر از مقیاس اندازه گیری متغیرها است. در صورتی که هر دو متغیر کمی باشند ضریب همبستگی معروف به پیرسون در حالت پارامتریک (در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند) و اسپیرمن در حالت ناپارامتریک داریم (آذر،1388).
فصل چهارم
آزمون و ارزیابی فرضیه ها
4-1 مقدمه
از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، در جستجوی واقعیّات علمی و یافتن پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش هستیم. ” داده ها” به اطلاعات خام جمع آوری شده از طریق مصاحبه ها، پرسشنامه ها و یا مشاهده ها و یا منابع داده های دست دوم، اشاره دارد (دانایی فرد و همکاران، 1383، 445). در واقع تجزیه و تحلیل درست و علمی داده های پژوهش جزء جدایی ناپذیر انجام پژوهش های علمی قلمداد می شود. چه بسا پژوهش های بسیاری که علیرغم در اختیار داشتن داده های درست به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آماری، یافته هایشان از خطای بالا و قابلّیت اتکای پایینی برخوردار است (حبیب پور و صفری، 1388، 13). البته تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به تنهایی برای یافتن جواب پرسش های پژوهش کافی نیست، بلکه تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است.
” تحلیل” یعنی دسته بندی، مرتّب کردن، دستکاری و خلاصه کردن داده هابه منظور دستیابی به جواب پرسش های پژوهش، و ” تفسیر” یعنی توضیح، تبیین و یافتن معنای داده هابواسطه استنباط درباره روابط بین متغیرهای مورد مطالعه و استخراج نتایجی درباره این روابط بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل. تبیین داده های خام بدون تحلیل آن ها امری دشوار و یا غیر ممکن است؛ نخست باید داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و سپس نتایج این تحلیل را مورد تفسیر قرار داد (هومن، 1389، 326). به طور کلی تحلیل آماری داده ها به عنوان بخشی از روش شناسی علمی دو هدف اساسی دارد؛ 1) توصیف شواهد تجربی که از راه مشاهده یا آزمایش درباره موضوع مورد پژوهش گردآوری می شود، و 2) تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه های پژوهش. بدین ترتیب، موضوع آمار توصیفی بیان دقیق، نظام مند و کامل داده های تجربی و نتایج عینی پژوهش، و موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیفی، تفسیر و تعیین میزان اهمیّت آن ها است ( همان منبع،316).
همچنین سه عامل کلی بر نحوه تحلیل و تفسیر داده ها مؤثر می باشد: 1) تعداد متغیّرهای پژوهش 2) سطح سنجش متغیّرها و 3) استفاده از داده ها برای مقاصد توصیفی و یا استنباطی (دواس، 1991؛ به نقل از نایبی،1386،133).
با توجه به مطالب مذکور در این مرحله از پژوهش بر آنیم که داده های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده تا تکلیف فرضیه های پژوهش را که گزاره های احتمالی و غیر یقینی بودند معین شود. همان طور که بیان شد برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که با تکیّه به آن ها بتوان فرضیه ها را آزمود باید مجموعه ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیک ها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید. بطور کلی تجزیه و تحلیل داده ها را می توان شامل مراحل زیر دانست:
ویرایش داده ها
2- مناسب سازی سؤال های بی پاسخ
3- کدگذاری داده ها
4- طبقه بندی داده ها
5- ایجاد پرونده (فایل) داده ها
6- تنظیم برنامه تجزیه وتحلیل (خاکی، 1387، 324)
در این فصل برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق مانند جنسیت، میزان تحصیلات، درآمد و سن پاسخ دهندگان در قالب جدول و نمودار می پردازد؛ مورد بررسی قرارمی گیرد. سپس آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و دستیابی به نتایج تحقیق مطرح می گردد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس استفاده شده است.
4-2 آمار توصیفی
بطور کلّی، آمار توصیفی چکیده و تصاویری از داده های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودارها ارائه می دهد. این ارقام، شاخص ها و نمودارها فقط در مورد مجموعه مورد بررسی صادق هستند و قابل تعمیم به جامعه دیگر نیستند. توصیف یکایک داده های مورد مشاهده از طریق بیان ارقام نسبی، توانها، توزیع های فراوانی، میانگین ها و اندازه های پراکندگی و همچنین توصیف همبستگی بین چندین مشخصه از طریق همبستگی خطی و جداول توافقی از جمله توانمندی های آمار توصیفی است (خاکی، 1387، 285). در این بخش به منظور توصیف داده‌ها از رایج‌ترین شاخص‌های مرکزی و پراکندگی در قالب جدول و نمودار برای بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از لحاظ متغیرهایی چون جنسیت، میزان تحصیلات، درآمد و سن پاسخ دهندگان استفاده می‌شود.
توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی