پایان نامه ارشد درمورد استانداردهای حسابداری و شرکت های پذیرفته شده


Widget not in any sidebars

3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق
موضوع بررسی ساختار هزینهها وساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین قلمرو موضوع بحث حاضر در برگیرنده ساختار و رفتار هزینه ها از یک طرف و و ساختار سرمایه و تصمیمات و اقدامات مرتبط با آن از طرف دیگر می باشد.
3-4-1-1- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1386 الی 1390 شرکتهای برگزیده میباشد. البته با توجه به این که برای آزمون فرضیه های تحقیق نیاز به محاسبه تغییرات سال (t) نسبت به سال (t-1) میباشد؛ برای محاسبه برخی متغیرها نیازمند اطلاعات سال 1385 نیز می‌باشیم.
3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق
با توجه به نقش مهم و حیاتی بازار سرمایه در اقتصاد کشورها و همچنین جوان بودن ادبیات مربوط به بازار سرمایه و سایر موارد مهم مطرح شده در تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
3-5- گردآوری داده‌ها
اطلاعات لازم جهت انجام تحقیقات کاربردی به روشهای متفاوتی انجام می گیرد. از انجا که داده های مورد نیاز به دو بخش تئوریک (داده های لازم برای ادبیات و پیشینه تحقیق) و عملی (که داده های مربوط به متغییر ها هستند) تقسیم می شوند، از منابع متفاوتی برای گردآوری آنها استفاده می شود. در تحقیق حاضر جهت گردآوری داده‌های تئوریک از منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها و مقالات معتبر علمی چاپ شده درمجلات داخل و خارج از کشور و نیز مقالات موجود در سایت های علمی معتبر و مختلف استفاده شده است.
اطلاعات مربوط به متغیر‌های تحقیق که شامل اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت‌ها و نیز اطلاعات مبادلاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران و دیگر اطلاعات، از طریق نرم افزار های مختلف و سامانه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است و به این ترتیب که اطلاعات حاصل از صورت‌های مالی و از طریق نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره‌آورد نوین، سایت ridis و نیز اطلاعات مربوط به معاملات از طریق سایت irbourse.ir و tsetmc.com گردآوری شده است. ضمنا از نرم افزار اکسل جهت مرتبط سازی و محاسبه بعضی از فرمول‌ها و متغیرها و از نرم‌افزار spss جهت تجزیه و تحلیل اماری استفاده شده است.
3-6- جامعه آماری
مبنای یک مطالعه آماری را جامعه آماری تشکیل میدهد. جامعه آماری مجموعهای بزرگ از اشیاء که به منظور خاصی مورد مطالعه قرار گرفته و در یک یا چند صفت مشترک میباشند و آماج تحقیق است. نکته قابل ذکر این است که جمعآوری و مطالعه مجموعه جامعی از دادهها مربوط به موضوع تحقیق، در عمل بسیار مشکل وگاهی غیر ممکن است. لذا به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات و بعضاً عدم دسترسی به اطلاعات کامل، به ناچار بخشی از دادههای مزبور را که در مجموعه ای به نام نمونه گردآوری میشوند، استفاده میکنیم.
جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1380 در عضویت بورس اوراق بهادار می باشند.
3-7- نحوهی انتخاب نمونه آماری
بنابراین به جهت دستیابی به صورتهای مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری ایران از یک سوء و با توجه به زمان انجام تحقیق حاضر ( سال91-92) از سویی دیگر ، جامعه آماری آن کلیه شرکتهایی می باشند که حداقل از ابتدای سال 84 در بورس پذیرفته شده و از ویژگیهای زیر همزمان برخوردار بوده اند.
جز صنایع واسطهگریهای مالی که شامل :
بانکها ، موسسات اعتباری و سایر نهادهای مالی
سایر واسطه گریهای مالی
سرمایه گذاریها و
واسطه گریهای پولی
نباشند چراکه ممکن است بدلیل ماهیت فعالیت خاص آنها ، رابطه مولفههای مورد بررسی در این تحقیق برای چنین موسساتی متفاوت بوده و قابل تعمیم به سایرین نباشد.
طی سالهای 83 تا 91 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند
برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری ، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
اطلاعات آنها قابل دسترسی در بورس اوراق بهادار باشد.
با در نظر گرفتن این شرایط 73 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.

Author: مدیر سایت