پایان نامه ارشد رایگان با موضوع خسرو پرویز و مفاهیم

Rear view of a puzzled businessman in front of a blackboard finding a solution to escape from labyrinth. Breaking the rules, as a red line pierce the maze walls.

تصویر 12 (آسمان ، نگاره دوم)
4-4 ماه و خورشید
در این نگاره که نام آن “خسرو پرویز به نوای باربد گوش فرا می دهد” است خورشید به مفاهیم قصه کمک کرده از آن رو که در داستان رامشگر خسرو مانع دیدار باربد با شاه می شود و درباریان از حضور او جلوگیری می کنند و وقتی خسرو به باغ می رود باربد بر درختی می نشیند و می نوازد و خسرو شیفته صدای ساز او می شود و در پی او می گردد، تا سرانجام او را می یابد. در این جا نقاش آسمان و ماه و خورشید و آتش و ستارگان که سمبلی از نور هستند را کنار هم به تصویر کشیده
Widget not in any sidebars

ماهی که در حال بیرون آمدن از پشت ابرهاست، اشاره به حقیقتی است که آشکار می شود و همه این نمادهای نور در کنار هم معرفتی را با خود به همراه دارند شب را چون روز روشن کرده اند و راستی از پشت حجاب ها بیرون می آید.
تصویر 13( ماه سوزنی شاه سون اوایل قرن 14، دستیاف های عشایری فارس2، سیروس پرهام)
تصویر 13( ماه سوزنی شاه سون اوایل قرن 14، دستیاف های عشایری فارس2، سیروس پرهام)
تصویر 14 ( ماه ، از نگاره دوم)
تصویر 14 ( ماه ، از نگاره دوم)

شاه نمادی از خورشید است “شاه حاکم اعلا ،با ایزد آفریننده و خورشید برابر است او نماینده خورشید بر زمین است”(همان: 220) و خورشید نور است و تجلی ای که باعث شناخت و معرفت می گردد آتش خورشید و نور حق هنر باربد را آشکار می کند و شیدایی و بی تابی شاه عشقی که باعث رسیدن به حقیقت می شود. نمادهای نور در این جا هم با فلسفه سهروردی در مورد نور و خور در ارتباط است و هم با آیین مهر و زرتشت پیوندی عمیق دارد. یکی از ایزدان مهر فرشته فروغ و روشنایی است و در این نگاره ماه و ستارگان می توانند نمادی از این فرشته باشند که در این جا با شکستن تاریکی به بد خواهی ها پایان می دهند.
خورشید سمبل نور و روشنایی و از بین برنده تاریکی محسوب می شود و در نظر سهروردی “اشرف موجودات آفتاب است و ریاست آسمان را در دست دارد؛ چرا که نور است و عشق ضامن نور و روشنایی است و نور عشق را به وجود می آورد. تصویرعینی خیر الهی.صورت مثالی نور متعالی نماد خداوند و نور النور است “. که هم در نگاره و هم در فرش خورشید به شکل های طبیعی و انتزاعی بارها و بارها، در کنار دیگر عناصر به کار رفته و به واسطه آن بهشت مینوی فرش و پهنه سراسر روشن نگاره ها را شکل داده است.
برای فاش کردن حقیقت باز هم ماه که نمادی مؤنث و زن و شاه بانو آسمان محسوب می شود به یاری شاه آمده است. حقیقتی که شاه را شیفته و شیدای خویش کرده است، جلوه ای از عشق که در این نگاره با این که زنی تصویر نشده است، اما نمادهای آن در به ثمر رسیدن و وصل نقشی مهم را بر عهده گرفته اند. “ماه چشم شب است هم چنان که خورشید چشم روز است”. نمادی مادینه که در این روایت با نور خود و بیرون آمدن از پشت ابرها حقیقت را آشکار و موجب وصال با راستی می شود. “ماه که نماد آن هلال یا زن جوان سوار بر ارابه است مظهر زمان، جنبش، تولید مثل، زاد و ولد، باروری و روح حیاتی که جسم و جان را با هم حفظ می کند هم شاه بانوی آسمان و مادران کبیرقمری هستند، مظهر نیروی مؤنث ایزد بانوی مادر، شاه بانوی آسمان است”. در این نگاره این با هم بودن شاه و شاه بانو با نقش درخت چنار و تاکی که بر آن پیچیده است در گوشه چپ نگاره تاکید شده است. در نمونه فرش ماه چهارپاره درون سواستیکا بافته شده است، انتزاعی از تصاویر ماه و خورشید در کنار هم.” ماه و خورشید کنار هم مظهر وصلت الهی هستند، ازدواج مقدس آسمان و زمین، شاه و شاه بانو.” ماه در فرش ها نیز در کنار هشت زن و میان چلیپای خورشید بافته شده است و
تصویر 16( سجاده ای،، دستیاف های عشایری فارس2، سیروس پرهام)
تصویر 16( سجاده ای،، دستیاف های عشایری فارس2، سیروس پرهام)
تصویر 15 (شاه “خورشید” از نگاره دوم)
تصویر 15 (شاه “خورشید” از نگاره دوم)
ماه که همیشه یادآور باران و ابر است این جا در کنار زنان، باز هم باروری و روح حیات آب و باران را چندین برابر کرده است.
5-4 آب
دراین نگاره جوی آبی را می بینیم که از زیر درخت سرو شروع شده و با گذشتن ازدرخت چنار به پایین نگاره می رسد و چشم را به درخت تاک و چنارِ گوشه چپ تصویر می رساند و بین این درختان مقدس ارتباطی مثلث شکل و معنایی ایجاد می کند. حضور آب در این نگاره درکنار آتش و خاک و با ، که باد را می توان در جهت گرفتن شعله های آتش و ابرهای آسمان دید نمودگارحضور چهار سرشت اصلی آفرینش دانست که از نمادهای آیین مهری نیز محسوب می شوند.
تصویر 17 ( آب ، نگاره دوم )
تصویر 17 ( آب ، نگاره دوم )
جوی آب دراین نگاره مثلثی را در وسط تصویر شکل داده است که درخت های مقدس را با کوه و صخره پیوند داده و شاه در میان این مثلث قرار دارد. صحن های مقدس که وصلی در آن رخ می دهد .درنمونه های فرش به صورت نقوش و سطوح شطرنجی زیک زاک بافته شده است که باغ بهشت فرش را در میان خود گرفته است و برای رسیدن به باغ بهشت باید از آب گذشت و پاک و صافی شد. “آب نشانه ی حیات است. برای رسیدن به گنج پنهان باید از آب گذشت. غسل کردن با آّب یا آتش نماد رستاخیز و کسب فضیلت و موهبت جاودانگی و غوطه ور شدن در آب، پاک شدن از گناه است” (الیاده: 100).
تصویر 18 (آب، جوال سوزنی ، دهه پنجم قرن 14، دستیاف های عشایری فارس2، سیروس پرهام)
تصویر 18 (آب، جوال سوزنی ، دهه پنجم قرن 14، دستیاف های عشایری فارس2، سیروس پرهام)
6-4 کوه