پایان نامه ارشد رایگان درباره اشخاص ثالث

پایان نامه ارشد رایگان درباره
اشخاص ثالث

کالا طرحها و روشها ارسال می‌دارد.

2 -1-12-2- سفارش خرید داخلی/ خارجی
پس از دریافت سند تقاضای خرید، اقدامات لازم جهت بررسی تقاضا و تعیین فروشندگان انجام و با ارسال فرم استعلام بها به آنها و دریافت و بررسی پیشنهادات واصله فروشنده طرف معامله انتخاب می‌گردد. بمنظور عقد قرارداد رسمی با فروشنده و انجام قطعی معامله سند سفارش خرید توسط دایره خرید تنظیم و نسخه اصل و یک کپی از آن جهت فروشنده ارسال می‌گردد و فروشنده نسخه دوم فرم سفارش را تأیید و به دایره خرید عودت می‌دهد.
نظر باینکه واحد سفارشات انبار پس از تنظیم تقاضای خرید آنرا به سیستم تغذیه نموده‌است و اطلاعات مندرج در فرم مذکور در پایگاه بین راهی ثبت شده و واحد مذکور می‌تواند مراحل عملیات خرید را از طریق سیستم پیگیری نماید لذا اطلاعات مندرج در فرم سفارش خرید نیز بایستی به سیستم تغذیه و اطلاعات را بروز برساند. این سند حاوی اطلاعاتی مانند اطلاعات سند تقاضا میباشد.
سند سفارش داخلی و خارجی دقیقاً مشابه یکدیگر می باشند که به منظور تفکیک آنها از یکدیگر دو نوع سند متفاوت به آنها اختصاص داده شده‌است.

3-1-12-2- رسید کالا به انبار
زمانی که کالای سفارش شده از داخل یا خارج از کشور به انبار متقاضی کالا تحویل شود انباردار جهت اضافه نمودن کالای دریافت‌شده به موجودی انبار سند رسید کالا را تنظیم و به سیستم تغذیه می‌نماید.
اسناد رسید کالا عبارتند از:
– اسناد رسید کالای داخلی
– اسناد برگشت رسید کالای داخلی
– اسناد رسید کالای خارجیی
– اسناد برگشت رسید کالای خارجی
– اسناد رسید کالای محلی
– اسناد برگشت رسید کالای محلی

4-1-12-2- نقل و انتقالات کالا
نقل و انتقالات کالا به یکی از چهار صورت زیر امکان‌پذیر است:
نقل و انتقال کالا از یک شماره طبقه‌بندی به شماره طبقه‌بندی / طبقه‌بندیهای دیگر و بالعکس در یک انبار و یک رمز سازمانی
نقل و انتقال کالا بین دو رمز سازمانی در یک انبار
نقل و انتقال کالا بین انبار اصلی و فرعی
نقل و انتقال کالا بین انبارهای اصلی یا انبارهای فرعی در انبار اصلی در یک مدیریت/ شرکت یا دو مدیریت/ شرکت

نقل و انتقال کالا در داخل انبار
با توجه به تخصیص شماره طبقه‌بندی کالا به هر یک از اقلام کالای مستمر، چنانچه مشاهده شود به کالائی بیش از یک شماره طبقه‌بندی اختصاص داده شده و یا لازم شود یک شماره طبقه‌بندی به چند شماره طبقه بندی یا چند شماره طبقه‌بندی به یک شماره طبقه‌بندی تبدیل شود، باید روشی اتخاذ گردد تا اینگونه تغییرات بصورتی هماهنگ در تمامی انبارهای تحت پوشش سیستم اعمال گردند و از دوگانگی جلوگیری بعمل آید.
انتقال کالا بین دو رمز سازمانی
زمانی که مسئول پروژه یا رمز سازمانی خاصی در یک انبار، در مورد یک یا چند قلم کالا کمبود مشاهده نماید میتواند کسری مزبور را از طریق رمز سازمانی دیگری در همان انبار تأمین نماید برای این منظور پس از اخذ تأیید از واحد سفارشات از طریق سند انتقال کالا بین دو رمز سازمانی صدور کالا از یک رمز سازمانی به رمز سازمانی دیگر صورت می‌پذیرد و سند انتقال کالا بین دو رمز سازمانی نیز جهت رمز سازمانی گیرنده کالا بمنظور ثبت دریافت کالا به سیستم تغذیه می‌گردد.
نقل و انتقال کالا بین انبار اصلی و انبار فرعی
بدلیل وسعت و گستردگی عملیات، هر انبار اصلی می‌تواند دارای یک یا چند انبار فرعی بوده و با استفاده از اسناد رسید کالا کلیه احتیاجات انبارهای فرعی تابعه خود را بموقع تأمین نماید.

نقل و انتقال کالا بین دو انبار اصلی
با توجه به ضروریاتی که ذیلاً شرح داده می‌شود امکان دارد در مواردی یک انبار اصلی از انبار اصلی دیگری درخواست کالا بنماید. در این حالت انبار فرستنده کالا با صدور سند انتقال کالا بین دو انبار اصلی- ارسال و بر حسب مورد همراه بارنامه حمل مبادرت به انتقال فیزیکی کالا به انبار گیرنده مینماید. انبار گیرنده پس از دریافت کالا با صدور سند انتقال بین دو انبار اصلی- دریافت وصول کالا را تأیید مینماید. مواردی که ایجاب می‌نماید انبارهای فرستنده و گیرنده مبادرت به نقل و انتقال کالا نمایند بشرح زیر است:
کالای موردنظر قبلاً سابقه مصرف در انبار گیرنده نداشته و لزوم آن در انبار مزبور ضروری گردد و تأخیر در تأمین آن از طریق صدور تقاضا باعث ایجاد ضرر و زیان به تأسیسات شرکت گردد.
موجودی کالای موردنظر در جهت پاسخگویی به نیازمندیهای ضروری در دوران پوششی کافی نباشد.
هنگامی که مقدار کالای موردنظر در انبار فرستنده مازاد بر مصرف دوره پوششی بوده و از طرف دیگر موردنیاز انبار گیرنده باشد.

2-12-2- تعیین قیمت کالا
قیمت‌گذاری کالا در سیستم پیوسته و یکنواخت تدارکات و امور کالا حائز اهمیت بسزایی بوده و اولین قدم در جهت ثبت عملیات مالی محسوب می‌گردد. نحوه قیمت‌گذاری کالا به تفکیک اسناد ورودی مربوطه در صفحات بعد به تفصیل درج گردیده‌است.

3-12-2- تعدیل موجودی کالا
سند تعدیل موجودی کالا در موارد زیر استفاده می‌شود:
1- صدور اقلام خارج از رده و مازاد بر نیاز
اقلامیکه توسط واحد سفارشات مازاد بر نیاز شناخته شده‌اند، پس از احراز عدم نیاز به آنها در سطح صنعت به انبار مازاد منتقل شده و به اشخاص ثالث فروخته می‌شوند. جهت صدور آنها از انبار مازاد برای فروش84 از سند تعدیل موجودی (کاهش) استفاده می‌شود.
2- صدور
ض
ایعات از انبار
اقلامی از کالا که بعلت فرسودگی/ فساد/ شکستن/ منهدم شدن در اثر مرور زمان و یا حوادثی از قبیل آتش‌سوزی و مانند آن دیگر قابل استفاده نمی‌باشند توسط آنالیست سفارشات برای آنها فرم از رده خارج کردن کالا تهیه و پس از طی مراحل اداری با تنظیم سند تعدیل موجودی از انبار خارج و از موجودی انبار کسر می‌گردد.
3- تعدیل ارزش موجودی بدلیل استهلاک و غیره
در مواردی که حسابداری انبار با اخذ مجوز از مسئولین ذیربط بخواهد نرخ و قیمت قلم خاصی را در انبار که دارای موجودی (ارزشی و مقداری) میباشد بدون تغییر دادن مقدار آن تعدیل نماید و یا بدلیل استهلاک‌پذیری کالا بخواهد ارزش آنرا کاهش دهد با تنظیم سند تعدیل و استفاده از رمز تعدیل مناسب این امر را انجام می‌دهد.
در صورت مثبت‌بودن مقدار موجودی، نرخ کالا می‌تواند تا میزان یک ریال کاهش یابد.
4- تعدیل مقدار موجودی
در صورت مغایرت بین مقدار موجودی در سیستم با مقدار فیزیکی موجود در انبار، موارد مغایرت بررسی شده و در صورتیکه مغایرت ناشی از اشتباه در تنظیم اسناد دریافتی انبار مثل اسناد رسید کالا و انتقالات باشد که دیگر در پایگاه بین راهی سیستم دارای سابقه نمی‌باشند و یا اشتباه در واحد صدور و یا ضریب تبدیل اسناد طبقه‌بندی باشد واحد سفارشات میتواند با کسب مجوز و بر حسب ضورت نسبت به اصلاح موجودی با سند مذکور اقدام نماید.
5- به موجودی گرفتن اقلام اسقاطی
اقلام فرسوده، شکسته، منهدم‌شده، برگشت‌شده از عملیات یا کارگاه تعمیراتی و یا مازاد کارگاههای تولیدی که بدلیل غیرقابل استفاده بودن به انبار کالای اسقاطی منتقل می‌شوند پس از شناسایی و شماره‌گذاری با سند مربوطه با نرخ یک ریال برای هر واحد کالا به موجودی انبار مذکور اضافه می‌شوند.
6- در مورد اقلام خارج از رده و ضایعات که اشتباهاً از موجودی انبار خارج شده‌اند و یا در تنظیم سند تعدیل موجودی در مقدار ارزش کالا اشتباهی رخ داده باشد که نیاز به انجام اصلاحات داشته باشد جهت انجام اصلاحات از اسناد مزبور استفاده می‌شود.ارزش قلم می‌تواند عدد مثبت، صفر باشد.
رمز تعدیل نشانگر علت خروج کالا از انبار تعدیل موجودی یا نوع کالای به موجودی اضافه شده می‌باشد. رمزهای مزبور عبارتند از:
ضایعات ناشی از فساد و تباهی
شکسته‌شدن کالا در انبار
انهدام کالا در اثر آتش‌سوزی
اقلام خارج از رده و مازاد بر نیاز
اقلام اسقاطی
اموال از کار افتاده

13-2- سیستم یکنواخت محاسبات کارکنان
1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج کارکنان
الف- استخدام
هر کارمند تحت شرایط خاصی استخدام می‌گردد، به منظور ثبت مشخصات پرسنلی کارمند جدیدالاستخدام یا استخدام مجدد کوشش گردیده که اطلاعات پرسنلی و مبنای محاسبات حقوق و مزایای مربوطه از طریق برگ اقدامات پرسنلی به سیستم مکانیزه حقوق تغذیه گردد.
ب- انتقال
اطلاعات مربوط به کارمندان انتقالی از واحدی به واحد دیگر از طریق برگ اقدامات پرسنلی و تغذیه به سیستم مکانیزه حقوق انجام می‌پذیرد..این مکانیزم در نمودار 2-2 نشان داده شده است

2-13-2- نمودار عملکرد سیستم حقوق

اطلاعات ورودی
نمودار عملکرد

امور اداری برگ اقدامات پرسنلی تهیه می‌نماید.
امور اداری برگ اقدامات پرسنلی به حسابداری حقوق ارسال می‌دارد.
حسابداری حقوق پس از وصول برگ اقدامات پرسنلی تکمیل شده اقدامات زیر را انجام می‌دهد.
الف- کنترل و بررسی امضاءهای مجاز
ب- بررسی اطلاعات مندرج در برگ اقدامات پرسنلی
ج- کنترل و بررسی شماره رمزهای مورد استفاده
د- ارسال برگ اقدامات پرسنلی به خدمات ماشینی جهت انجام محاسبات لازم.
4- عملیات سیستم:
الف- سیستم بر حسب رمز اقدام و نوع استخدام محاسبات و تعدیلات لازم را انجام می‌دهد.
ب- بروز درآوردن اطلاعات
ج- تهیه گزارشات موردنیاز حسابداری حقوق

اطلاعات ورودی
مراحل انجام عملیات
اطلاعات خروجی

امور اداری/ واحدهای مربوطه نسبت به تهیه و تکمیل برگهای اطلاعات ورودی و تغذیه آن به سیستم از طریق حسابداری حقوق اقدام می‌نمایند.
حسابداری حقوق: بررسی و کنترل امضاءهای مجاز و همچنین مندرجات برگهای اطلاعات ورودی
سیستم: انجام محاسبات و عملیات لازم و تهیه گزارشات موردنیاز.

نمودار 1-2 (سیستم عملکرد حقوق)

3-13-2- کسورات کارمندان
1- کسور عمومی
کسور عمومی به آندسته از کسور اتلاق می‌گردد که طبق قوانین و مقررات استخدامی شرکت نفت مجاز خواهد بود از حقوق کارمند بطور مستمر کسر نماید. لذا بر همین اساس از قبل در سیستم مکانیزه برنامه‌ریزی لازم انجام پذیرفته و نیاز به تهیه فرم اطلاعات ورودی کسور به سیستم مکانیزه نخواهد بود.
مالیات بر درآمد
حق بیمه سهم کارمند
حق بیمه سهم کارفرما
بازنشستگی سهم کارمند
بازنشستگی سهم کارفرما
پس‌انداز سهم کارمند
پس‌انداز سهم کارفرما
2- کسوری که بوسیله اطلاعات ورودی کسور به سیستم مکانیزه اطلاع داده می‌شود.
بطور کلی برداشت از حقوق کارمندان از طریق اطلاعات ورودی کسور بشرح زیر انجام می‌پذیرد.
الف- کسور ثابت
به آندسته از کسور ثابت اتلاق می‌گردد که اطلاعات برداشت از تاریخ شروع به سیستم مکانیزه حقوق تغذیه می‌گردد و سیستم ماهانه بطور خودکار از حقوق کارمند کسر می‌نماید. برای قطع چنین کسوری لازم است
مجدداً توسط اطلاعات ورودی و تاریخ اجراء به سیستم مکانیزه حقوق اطلاع داده شود.
ب- کسور متغیر
به آندسته از کسور متغیر اتلاق می‌گردد که اطلاعات ورودی فقط برای یکبار جهت کسر از حقوق کارمند به سیستم مکانیزه حقوق تغذیه می‌گردد.

4-13-2- وام کارکنان
کلیه وام‌ها از طریق امور وام و وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کنترل و پرداخت می‌شوند ولی در حدود اختیار مدیر واحد/ مدیر امور مالی/ اداری اقلامی از بدهی‌های اتفاقی کارمند با توجه به مقررات حدود اختیارات بصورت وام به کارمند پرداخت و تقسیط می‌گردد.
بنابراین وام‌های پرداختی به کارمندان به دو گروه تقسیم می‌گردد.
الف- وام‌هائی که پس از تصویب امور صندوقهای بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان پرداخت می‌شود مانند:
وام مسکن
وام تعمیر مسکن
وام ازدواج
وام پس‌انداز
وام اضطراری
وام اتکائی
ب- وام ناشی از بدهی‌ای اتفاقی که در چارچوب مجموعه مقررات پرسنلی و حدود اختیارات مدیر/ مدیر امور مالی/ اداری هر واحد قابل پرداخت یا تقسیط می‌باشد.
مانند:
وام مددکاری
وام درمانی
وام محلی
بدهی اجرائیات
برای وام‌ها در سیستم مکانیزه حقوق بگونه‌ای برنامه‌ریزی گردیده که ضمن کسر اقساط ماهیانه تاریخچه وام را نیز تکمیل و در هر مرحله گزارشات لازم برای واحدهای ذیربط مهیا

mitra5--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *