پایان نامه ارشد رایگان درباره تغییرات تکنولوژی و توسعه اقتصادی

Simple 3d scene representing arrows, that hit targets.

Widget not in any sidebars

Hadley Centre for Climate Prediction and Research, Met Office United Kingdom
4-2-2-2- سناریوهای اقلیمی و غیراقلیمی در دورههای آتی
چنانچه در فصل اول نیز اشاره شد، میزان غلظت گازهای گلخانهای در دورههای آتی تغییر خواهد کرد. با توجه به اینکه میزان تاثیر عوامل انسانی در افزایش گازهای گلخانهای و در نتیجه تاثیر آن بر تغییر اقلیم در آینده کاملاً مشخص و قطعی نیست، سناریوهای مختلفی در این خصوص ارائه شده است.
سناریوهای غیر اقلیمی
به دلیل اهمیت میزان انتشار گازهای گلخانهای در دورههای آینده لازم است تا جهت اجرای مدل‌های GCM در دوره زمانی هدف، وضعیت گازهای گلخانهای مورد نظر قرار گیرد. از آنجا که محاسبه و تعیین انتشار این گازها در دورههای بعد بطور قطعی امکان پذیر نیست، از این جهت سناریوهای غیر اقلیمی مختلفی که شامل چگونگی تغییرات این گازها در آینده می‌باشد ارائه شده است که آنها را سناریوهای انتشار گویند. در واقع هر کدام از این سناریوها بر مبنای فرضیات مختلفی راجع به رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، تحول فن‌آوری، سطح زندگی و گزینه‌های موجود تولید انرژی استوار می‌باشند که به صورت چهار شاخه اصلی یا چهار خانواده سناریوی انتشار به نامهای A1,A2,B1,B2 وجود دارند(IPCC, 2007). خصوصیات کلی این سناریوها در جدول (3-7) ارائه شده است. در نهایت با استفاده از فرضیات موجود در هر یک از این سناریوها و با کمک مدلهای GCM مقادیر پارامترهای هواشناسی، ، از جمله بارش، دما و تابش خورشیدی پیش بینی میشود.
شکل 4-9- سناریوهای انتشار و فرضیات هر سناریو (IPCC,2007)
جدول 4-6- سناریوهای انتشار و فرضیات هر سناریو (IPCC, 2000)
سناریو
مشخصات
A1
رشد جمعیت کم، رشد اقتصادی زیاد، نوآوری‌ها در فن‌آوری زیاد، همگرایی بین نواحی مختلف دنیا زیاد، کاهش اختلاف بین درآمد سرانه در سطح دنیا، تعاملات فرهنگی و اجتماعی زیاد
A2
ناهمگونی در دنیا زیاد، رشد جمعیت زیاد، رشد اقتصادی به صورت منطقه‌ای، توسعه و تغییرات فن آوری به صورت منطقه‌ای (و نه جهانی)
B1
تاکید به دستیابی به راه حل‌های جهانی در مورد مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی.(این سناریو مزایای سناریوی A1 را در کنار توسعه پایدار در نظر می‌گیرد.)
B2
رشد جمعیت و رشد اقتصادی متوسط، رشد فن آوری از سناریویA1 و از B1 کمتر است. تاکید به دستیابی به راه حل‌های محلی در مورد مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی .
در خانواده سناریوهای گروه A1 یک جهان با رشد سریع اقتصادی، افزایش رشد جمعیت که در اواسط قرن 21 به اوج خود خواهد رسید و از آن به بعد کاهش مییابد و معرفی تکنولوژیهای جدید و کاراتر در نظر گرفته شده است. در این خانواده به مسائل اقتصادی نسبت به محیط زیست بیشتر تاکید شده و دیدگاهها بجای منطقهای, جهانی میباشد. سه زیر شاخه متفاوت برای گروه A1 بر اساس نوع تکنولوژی مورد استفاده در قرن 21 در نظر گرفته شده است: تشدید استفاده از سوخت فسیلی (A1FI)، استفاده از منابع انرژی غیر‌فسیلی (A1T) و استفاده از منابع فسیلی و غیر فسیلی بصورت متعادل (A1B).
موضوع دربرگیرنده خانواده سناریوهای A2 تقویت نیروهای جمعیتی منطقهای با تاکید بر ارزش خانوادهها و رسوم خانوادگی, رشد زیاد جمعیت و وابستگی کمتر به پیشرفت سریع اقتصادی میباشد.
وضعیت جمعیت در خانواده سناریوهای B1 شبیه به A1 میباشد, با این تفاوت که تاکید در این سناریو بیشتر در استفاده از انرژیهای پاک و محیط زیست میباشد. در این خانواده تاکید بر پایداری اقتصاد، محیط زیست و اقتصاد در سطح جهانی میباشد.
در سناریو B2 تاکید بر راه حلهای منطقهای برای تقویت مسائل اقتصادی, اجتماعی و محیط زیست میباشد. این یک دنیای ناهمگون با سرعت تغییرات تکنولوژی کمتر, اما با تنوع بیشتر میباشد. اما تاکید قوی در این سناریو بر ابتکار عمل جامعه و نو آوریهای آن برای یافتن راهحلهای منطقهای نسبت به راه‌حلهای جهانی میباشد.
براساس میزان تولید نیروی تابشی تا سال 2100، سناریوی A1FI بیشترین نیرو و سناریوی B1 کمترین نیرو را تولید میکند. بنابراین سناریوی A1FI تاثیرات بیشتری را نسبت به سناریوی B1 خواهد گذاشت. وضعیت سناریوها بر اساس تولید نیروی تابشی بطور نزولی بصورت A1FI، A2، A1B، B2، A1T و B1 میباشد (Nakicenovic et al., 2000).
به منظور بررسی وضعیت عملکرد مدل‌های GCM در شبیه‌سازی وضعیت گذشته اقلیم، مقادیر مشاهداتی گازهای گلخانه‌ای تا سال 2000 به عنوان ورودی به این مدل‌ها معرفی شده و متغیرهای اقلیمی در این دوره به صورت سری زمانی ماهانه شبیه‌سازی می‌شود. سپس به منظور شبیه‌سازی وضعیت این متغیرها در دوره‌های آتی، بر اساس سناریوهای انتشار، وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای به مدل‌ها معرفی می‌شود (Lambertetal, 2005).
2. سناریوهای اقلیمی