[do_widget id=kl-erq-2]

1-9-2- قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان می‌باشد.
1-9-3- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی این تحقیق بر اساس اطلاعات 6 ماهه اول سال 91 می‌باشد.
ابزارهای گردآوری داده‌ها
ابزارهای گوناگونی برای گردآوری داده‌های این تحقیق به کار گرفته شده است. در بخش ادبیات و مبانی نظری تحقیق از اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از منابع فارسی و لاتین، فصل‌نامه‌ها و مقاله‌های علمی و تخصصی مدیریت و سایت‌های مختلف اینترنت ، پیشینه تحقیق و نظریاتی که راجع به موضوع فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی وجود دارد، استفاده گردیده است.
جهت گردآوری داده‌های تحقیق و استخراج اطلاعات مورد نیاز، دو پرسشنامه در چارچوب مبانی نظری تنظیم گردید . سپس پرسشنامه ها درمیان 120نفر از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان توزیع شد و داده های به دست آمده با بهره گیری از تکنیک های آماری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در پایان با انجام این مراحل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان بررسی گردیده است.
به منظور گردآوری داده های موردنیاز در زمینه مدیریت مشارکتی سازمان، از یک پرسشنامه پژوهشگرساخته حاوی 50 سؤال پنج گزینه‌ای در طیف لیکرت استفاده می شود.
به منظور گردآوری داده های موردنیاز در زمینه فرهنگ سازمانی از یک پرسشنامه محقق‌ساخته و بر مبنای الگوی رابینز ، مشتمل بر 29 سؤال و در طیف لیکرت استفاده شده است. که از مجموع 29 سؤال نمره کل فرهنگ سازمانی بدست می‌آید.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان که درحدود 1000 نفر هستند، می باشد.
روش تحلیل داده‌ها
با توجه به متغیرهای پژوهش که ، فرهنگ سازمانی و مولفه های آن متغیر مستقل و مدیریت مشارکتی و خرده مقیاس های آن ( عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی و همکاران) متغیر وابسته می باشند و هر دو دارای سطح اندازه گیری فاصله‎ای و متغیرهایی کمی و پیوسته هستند ، در راستای تحلیل داده‎ها و پاسخ به سئوالات اصلی و فرعی تحقیق، از مدل آماری رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
تعاریف واژه های تحقیق
1-13-1- فرهنگ : فرهنگ را ادوارد تایلور (۱۹۱۷-۱۸۳۲)، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها ، باورها ، هنرها ، قوانین ، اخلاقیات ، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند. (تیلور،1966،1)
1-13-2- فرهنگ سازمانی : مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. (رابینز،1374،973)
1-13-3- مدیریت مشارکتی : فرآیند درگیری کارکنان در تصمیمهای استراتژیک و تاکتیکی سازمان ، که به صورت رسمی ، غیر رسمی ، مستقیم ، غیر مستقیم ، با درجه ، سطح و حدود مشخصی اتفاق می افتد . (والایی شریف ، 1384 ،ص 7 ). نظام مدیریت مشارکتی ، نظام همکاری فکری و عملی کلیه کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است . (طوسی،1372،9)
جمع بندی فصل:
در فصل اول موضوع تحقیق و ضرورت انجام تحقیق تشریح شده و در ادامه پس از بیان سئوالات اصلی و فرعی تحقیق ، اهداف اصلی و فرعی و فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق ،روش تحقیق، قلمرو تحقیق، متغیرهای تحقیق، ابزار گردآوری و تحلیل داده‌ها و درانتها تعاریف واژه‌های کلیدی پژوهش آورده شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و چارچوب تحقیق
مقدمه
به منظور بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان ، لازم است مروری تئوریک بر مباحث مطروحه صورت گیرد. بدین منظور در این فصل ابتدا در بخش اول، فرهنگ سازمانی، انواع آن و مدل های آن به اختصار بیان خواهد شد و سپس در بخش بعدی این فصل به مبحث مدیریت مشارکتی و عوامل مؤثر بر این موضوع می پردازیم. و همچنین مروری بر تحقیق های انجام گرفته در این زمینه تا به حال خواهیم داشت. در نهایت در انتهای این فصل نیز مختصری به معرفی سازمان جهاد کشاورزی پرداخته خواهد شد.
بخش اول: فرهنگ سازمانی