پایان نامه ارشد رایگان درباره مدل بهینه سازی و ارزیابی عملکرد

۴ ladders leaning on white puffy cloud on blue studio background, drop shadow on green surface

4-1- مقدمه [do_widget id=kl-erq-2]
مدلهای گردش عمومی جو
مدل بارش- رواناب
مدل مدیریت مخزن
متغیرهای هواشناسی شبیه سازی شده
رواناب شبیه سازی شده
شاخص ارزیابی عملکرد
مدلهای گردش عمومی جو
مدل بارش- رواناب
مدل مدیریت مخزن
در این فصل اصول و مبانی روش انجام این مطالعه توضیح داده میشود. به طور کلی در این مطالعه یک مدل جامع ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن ارائه شده است که شامل یک زیرمدل مولد آب و هوا برای بررسی متغیرهای هواشناسی آینده، یک زیرمدل هیدرولوژیکی برای تبدیل سناریوهای آینده به متغیرهای هیدرولوژیکی و یک زیرمدل بهینه سازی مخزن است که نحوه بهره برداری از مخزن را با شرایط تغییر اقلیم سازگار میکند. مراحل انجام این تحقیق به طور خلاصه در شکل (4-1) نشان داده شده است:
شکل 4- 1- مدل جامع ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن

برای تهیه مدل جامع، ابتدا آمار روزاانه جریان ورودی به مخزن سد دز، بارش و دمای حوضه برای دوره پایه (2006-1993) جمعآوری شده و سپس با استفاده از مدل های شبیه سازی بارش- رواناب، میزان آبدهی ایستگاه نزدیک به مخزن سد (ایستگاه تله زنک) شبیه سازی میشود. در ادامه به بررسی مدلهای مختلف تغییر اقلیم پرداخته و مناسب ترین مدل برای منطقه مورد مطالعه جهت تولید دادههای اقلیمی منطقه در دورههای آتی(2030- 2017) انتخاب میگردد. گام بعدی استفاده از مدلهای ریز مقیاس نمایی جهت تبدیل دادهها در مقیاس محلی است و در انتها با استفاده از مدل بهینه سازی مخزن، منحنی فرمان بهره برداری برای مخزن سد دز در دو حالت 1- بر اساس آمار تاریخی موجود (دوره پایه) و 2- شرایط رخداد تغییر اقلیم در دوره آتی، تهیه میگردد.
الگوریتم این تحقیق شامل پنج مرحله به شرح زیر میباشد:
بکارگیری نتایج مدل‌های گردش عمومی برای شبیه سازی شرایط دوره آتی
ریز مقیاس نمایی خروجی‌های مدل‌های گردش عمومی
واسنجی مدل هیدرولوژیکی مناسب منطقه جهت شبیه سازی رواناب بر اساس آمار دوره پایه
بکارگیری مدل‌ هیدرولوژیکی مناسب از مرحله قبل جهت تولید رواناب در دوره آتی بر اساس آمار حاصل از مدل تغییر اقلیم
انتخاب مدل مناسب بهینه سازی مخزن، برای تعیین منحنی فرمان و تعیین نحوه بهره برداری از مخزن در دوره پایه و آتی

4-2- آمار و اطلاعات مورد نیاز
4-2-1- آمار و اطلاعات دوره پایه
به منظور بررسی اثر تغییر اقلیم در بهره برداری از مخزن سد دز، از دادههای آبدهی، بارش و دمای متوسط، حداکثر و حداقل منطقه در مقیاس روزانه استفاده شد. برای تعیین مناسب ترین ایستگاه های باران سنجی واقع در منطقه با دوره آماری مناسب، ایستگاه های باران‌سنجی بررسی شدند و دوره آماری ثبت داده جمع‌آوری گردید. محل قرارگیری این ایستگاه ها درحوضه را در شکل (4-2) نشان داده شده است.