پایان نامه ارشد رایگان درباره موقعیت جغرافیایی و توان‌های محیطی

http://kuaijibbs.com/istockphoto/banner/zhuce1.jpg
[do_widget id=kl-erq-2]

مرزهای شرقی ج.ا.ا.چه تهدیدهایی را به دنبال داشته است؟
مرزهای شرقی چه تاثیری در توسعه سیاسی واقتصادی و امنیت ملی ایران دارد؟
1-4-فرضیه های تحقیق:
افزایش امنیت و ثبات در همسایگان شرقی سبب کاهش تهدیدات امنیتی و تأمین منافع ایران می‌شود.
مجموعه‌های امنیتی مرزهای شرقی ایران از حساسیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مبسوطی برخوردارند.
ناهمگونی و واگرایی مرزهای شرقی ، تهدیدی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود.
ژئوپلیتیک کشورجمهوری اسلامی ایران در حوزه های سیاسی –امنیتی –اقتصادی و فرهنگی متاثر از امنیت مرزهای شرقی است.
1-5-روش تحقیق:
روش‌ تحقیق‌ توصیفی و تحلیلی می باشد.
1-6-زمان اجرای تحقیق:
زمان اجرای این تحقیق از بهمن 1391 لغایت شهریور 1393 می باشد.
1-7-پیشینه تحقیق:
در زمینه موضوع مورد بحث مقالات و بحث های جدی زیادی صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می نمایم.
1-7-1-پیشگاهی‌فرد،(1390): تبیین موانع مدیریت بهینه مرزهای ج.ا.ایران و پاکستان،مرزهای ایران و پاکستان از جمله مرزهایی هستند که همواره مشکلات زیادی را برای مرزبانان، ساکنان مناطق مرزی و مسئولان ایجاد کرده‌اند. از این‌رو، مدیریت بهینه آنها برای به حداقل رساندن تهدیدها و خسارت و استفاده از توان‌های محیطی ضروری به نظر می‌رسد، اما برای رسیدن به این مهم، موانع بسیاری وجود دارد که شناسایی آنها کمک زیادی به مدیریت بهینه مرزها خواهد کرد. نتایج بررسی نشان داده که مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه ویژگی‌های ساختاری مرز و مناطق مرزی، مهم‌ترین موانع فراروی ایران در راستای مدیریت بهینه مرزهای خود با پاکستان است و توسعه همه‌جانبه مناطق مرزی، تقویت کارآیی نیروهای امنیتی و مدیریت ترکیبی و یکپارچه، راهکار فائق آمدن بر این موانع است (پیشگاهی فرد،1390،141).
1-7-2-دبیری، محمدرضا (1390): بررسی حقوقی و تاریخی رودخانه هیرمند: افغانستان از ناحیه ضایعات آبی از طریق مرزهایش سالانه 75 میلیارد دلار متضرر می‌شود. مرزهای بین المللی ایران و افغانستان در بخشی از سیستان، واقع در رود هیرمنداست. این مرز سالهای زیادی است که مورد پذیرش دو همسایه قرار گرفته است؛ اما اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب هیرمند و دیگر حقوق مربوط به آن وجود دارد. این رودخانه از کوههای بابا در هندوکش سرچشمه گرفته و پس از طی 1100 کیلومتر به دریاچه‌ هامون در سیستان می‌ریزد. این نوشتار به بررسی تاریخی و حقوقی این رودخانه پرداخته است . ( http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/57/bodyview/11868/ ).
1-7-3-قلی‌زاده‌، غلامرضا ؛(1389)، خانه ناامنی کجاست؟بررسی ریشه‌های تهدید در مرزهای شرقی کشور :موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که همیشه در دوره‌های گذشته در معرض تهاجم همسایگان خود بوده است. ایران به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلیتیک همواره نقش مهمی را در منطقه و حتی جهان داشته است. مسلماً مرزهای کشور در این راستا اهمیتی دوچندان دارند. در این میان مرزهای شرقی ایران که بسیار طولانی هستند با موضوعاتی از قیبیل مواد مخدر، ژئوپلیتیک آب، مسائل قومی و مذهبی و حضور کشورهای بیگانه دست به گریبانند. ایران از سمت شرق با دو کشور افغانستان و پاکستان هم‌مرز است؛ کشورهایی که به دلیل دوره‌های طولانی تنش و بی‌ثباتی، نقش زیادی در ایجاد ناامنی در مناطق همجوار خود از جمله ایران دارند. از این‌رو نوشتار حاضر کوشیده تا ریشه‌های ناامنی در مرزهای شرقی ایران را مورد نقد و بررسی قرار دهد (قلی زاده،1389،65).
1-7-4-زرقانی، هادی (1387)، عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرز شرقی ایران و افغانستان: امنیت مرزی به معنی جلوگیری از هرگونه اعمال خلاف قانون در طول مرزهای یک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمل‌ونقل کالا و حیوانات اهلی، با رعایت ضوابط قانونی و از راه دروازه‌های مجاز مرزی است. زمینه و عوامل مختلفی از جمله ویژگی‌های طبیعی (توپوگرافی، اقلیم)، انسانی(بافت قومی و مذهبی مرزنشینان)، سیاسی(سطح و نوع روابط سیاسی دو کشور)، اقتصادی (وضعیت اقتصادی، رفاهی)، اجتماعی (سطح سواد، آگاهی و فرهنگ مرزنشینان) و غیره در بهبود و تضعیف امنیت مرز موثرند. این نوشتار برآن است تا مهم‌ترین عواملی را که در تضعیف نقش امنیتی مرز و نفوذپذیری آن دخالت داشته با توجه به نمونه مورد مطالعه مرز شرقی (استان‌های خراسان با افغانستان) مورد شناسایی، بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار دهد(زرقانی ،1387،167).
1-7-5-مجتهدزاده، پیروز(1377)، نگاهی به مرزهای شرقی ایران: بررسی مرزهای شرقی ایران و نقش آنها در ژئوپلیتیک کشور از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و نوار مرزی حاکم بر شرق کشور از شرایط خاص جغرافیایی و هم جواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و امنیتی مورد توجه کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد (مجتهدزاده، 30،1377-32).
1-7-6-رضایی ، غلامرضا(1387)،در تحقیقی با عنوان بررسی نقش واحدهای مرزی در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور در سال 1385 نتیجه می گیرد که شناخت کامل از اوضاع جغرافیایی و اقلیمی مناطق مرزی یکی از عملکردهای اصلی در ماموریت های مرزبانی به شمار می رود و همین شرایط خاص جغرافیایی و هم جواری با کشور افغانستان نیز سبب شده است که کشور ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار گیرد بنابراین مطالعه و شناخت مرزهای شرقی برای مرزبانان امری ضروری و الزامی می باشد (عبادی نژاد، 468،1389).
1-8-واژه ها و مفاهی
م:
1-8-1-مرز:
مرز به پدیده ای فضایی اطلاق میشود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده ومطابق با قواعد خاص درمقابل حرکت انسان،انتقال کالا،و…مانع ایجاد می کند» ( آلاسدیرو درایسدل ،101،1374).
مفهومی از بیرون به درون است و خط مشخصی است که جدایی را نشان می دهد(تیلور ، 2000، 14).