پایان نامه ارشد رایگان درباره ویژگی های فرهنگ سازمانی و ویژگی های سازمانی

Defocused, blurred urban abstract traffic background. Night city background.

– ایجاد تغییر : سازمان قادر است راه هایی برای تأمین نیازهای متغیر ایجاد کند، و می تواند محیط موسسه را بشناسد، به محرک های جاری پاسخ دهد و از تغییرات آینده پیشی جوید.
-تمرکز بر مشتری : سازمان مشتریان را درک می کنند و به آن ها پاسخ می دهد و پیشاپیش درصدد تأمین آینده بر می آید. در واقع تمرکز بر مشتری درجه ای است که سازمان ها در جهت رضایتمندی مشتریان هدایت می شند را نشان می دهد.
Widget not in any sidebars

یادگیری سازمانی : میزان علائم محیطی را که سازمان ها دریافت می کنند، ترجمه و تفسیر می کند و فرصت هایی را برای تشویق خلاقیت و توسعه توانایی ها ایجاد می کند.
سیستم هایی که جهت گیری به سمت انطباق پذیری و مشارکت دارند تنوع بیشتر، ورودی ها و راه حل های بیشتری را در خصوص موقعیت های پیش رو ارائه می کنند، در مقابل سیستم هایی با جهت گیری به سمت سطوح بالای سازگاری و توجه زیاد نسبت به مأموریت سازمان تمایل به کاهش تنوع و تأکید بر کنترل و ثبات دارند (دنیسون و دنیل، 2000).
با توجه به مدل دنیسون، سازمان ها با قوت در دو مورد از ویژگی های سازمانی اغلب جهت گیری خاصی را نشان می دهند که عبارت است از :
– تمرکز خارجی (انطباق پذیری + مأموریت) : ویژگی سازمان هایی که تمرکز خارجی قوی دارند، تأکید بر انطباق پذیری و تغییر برای پاسخ به محیط خارجی می باشد. این سازمان ها توجه مداوم و همیشگی نسبت به بازار دارند. این تمرکز خارجی قوی نوعاً بر روی درآمد، رشد فروش و سهم بازار اثر دارد.
– تمرکز داخلی (مشارکت + سازگاری) : ویژگی سازمان هایی که تمرکز داخلی قوی دارند تأکید بر پویایی در یکپارچگی داخلی سیستم ها، ساختارها و فرایندها می باشد. چنین سازمان هایی برای کارکنان خود ارزش قائل است و همچنین در مورد کیفیت محصولات یا خدمات خود نیز اهمیت قائل است. تمرکز داخلی قوی در این سازمان ها با سطوح بالای کیفیت، کاهش عیب و نقص ویژگی سازمان هایی که تمرکز داخلی قوی دارند تأکید بر پویایی در یکپارچگی داخلی سیستم ها، ساختارها و فرایندها می باشد. چنین سازمانی برای کارکنان خود ارزش قائل است و همچنین در مورد کیفیت محصولات یا خدمات خود نیز اهمیت قائل است. تمرکز داخلی قوی در این سازمان ها باسطوح بالای کیفیت، کاهش عیب و نقص، دوباره کاری استفاده بهتر از منابع و افزایش رضایت مندی کارکنان ارتباط مستقیم دارد.
– انعطاف پذیری (انطباق پذیری + مشارکت): یک سازمان منعطف، توانایی تغییر در پاسخ به محیط را دارد. توجه و تمرکز آن بر بازار و مردم است. سازمان منعطف نوعاً با سطوح بالایی از تولید و نوآوری در خدمات، خلاقیت و پاسخ به تغییر نیازهای مشتریان و کارکنان در ارتباط است.
– ثبات (مأموریت + سازگاری): یک سازمان با ثبات، این توانایی را دارد که در طول زمان، پایدار و قابل پیش بینی باقی بماند. سازمان با ثات نوعاً با سطح بالایی از باده دارایی، سرمایه و فروش و عملیات بازرگانی قوی مرتبط است. (دنیسون، 2006).
2-1-12- ویژگی های فرهنگ سازمانی
2-1-12-1) دیدگاه رابینز
نوآوری فردی: میزان مسئولیت، استقلال و آزادی عمل که افراد درون سازمان از آن برخوردارند.
هدایت و رهبری: میزانی که سازمان، اهداف و انتظارات عملکرد را به صورت روشن و واضح بیان می دارد.
یکپارچگی: واحدهای درونی سازمان چقدر تمایل دارند به شیوه یکسان و هماهنگ عمل کنند.
هویت: تا چه حد کارکنان سازمان خود را با کل سازمان یکی دانسته و از آن کسب هویت می کنند.
حمایت مدیریت: مدیران تا چه حد با زیردستان ارتباط برقرار کرده و از آن ها حمایت می کنند.
پاداش: تاچه میزانی پرداخت نظیر حقوق، ترفیعات و ارتقاء براساس معیار عملکرد کارکنان صورت می گیرد.
کنترل: تا چه حدی سازمان برای سرپرستی و کنترل کارکنان به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می شود.
تحمل تعارض: میزانی که کارکنان تشویق و ترغیب می شوند که تعارضات و انتقادات را بپذیرند.
ریسک پذیری: میزانی که کارکنان پیشرفت و نوآوری را دوست داشته و مخاطره را می پذیرند.
الگوهای ارتباطی: تا چه میزانی ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب رسمی، فرماندهی سطح بالا سازمان مرتبط می شود (رابینز، 2002، 510-511).
2-1-12-2) دیدگاه ادگار شاین
رفتار منظم شده: هنگامیکه افراد در تعامل با یکدیگر هستند، زبانی که به کار می برند، مراسم و سنن و آداب مذهبی در موقعیت های مختلف.
هنجارهای گروهی: استانداردهای ضمنی و ارزش هایی که کار گروه را در برمی گیرد.