پایان نامه ارشد رایگان درمورد آمارهای استنباطی و سبکهای عشق ورزی

پایان نامه ارشد رایگان درمورد آمارهای استنباطی و سبکهای عشق ورزی

آلفای کل پرسشنامه=84/0
3-7- روش اجرای پژوهش:
برای اجرای این تحقیق ابتدا مطابق با اهداف و فرضیه های پژوهش، سئوالاتی در قالب پرسشنامه طراحی شد که کلیۀ متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق در آن مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفتند. این پرسشنامه قبل از اجرا در جامعۀ آماری این تحقیق، به صورت آزمایشی و نهایی در مطالعات دیگری در جامعه های آماری متنوعی، غیر از نمونه آماری تحقیق حاضر مورد آزمون قرار گرفته بودهاند. نتیجۀ اجرای آزمون این پرسشنامهها، در تحقیقات قبلی نشان داده که این پرسشناهه ها از روایی بالایی برخوردارند . از این رو، پرسشنامههای مذکور که از روایی و اعتبار برخوردار بوده اند وبا توجه به محاسبه مجدد روایی وپایایی پرسشنامه هادر تحقیق حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این راستا سعی گردید پس از نهایی شدن پرسشنامه، این ابزار تحقیق در جامعۀ آماری زوجین ناسازگار به مرحلۀ اجرا گذارده شود. پس از جمع آوری اطلاعات ، با استفاده از نرم افزارSPSS، داده ها استخراج، طبقه بندی، توصیف و تحلیل می شود و در نهایت گزارش نهایی تحقیق بر مبنای یافته ها و نتایج تنظیم و تدوین خواهد شد. در واقع برای گردآوری اطلاعات، بعد از تهیه ابزار تحقیق، هماهنگی های لازم با مراکز مشاوره انجام شد. سپس پرسشنامه ها جهت اجرا بین زوجینی که برای رسیدگی به اختلافات خود به مراکز مشاوره شهر رفسنجان مراجعه نموده بودند؛ توزیع شد و در طی چند روز پرسشنامه ها تکمیل شد، در نهایت نیز پرسشنامه ها جمع آوری و برای استخراج اطلاعات آماده شدند.
Widget not in any sidebars

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و روشهای آماری:
پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزارSPSS داده ها استخراج، طبقه بندی، توصیف و تحلیل شده و در نهایت گزارش نهایی تحقیق بر مبنای یافته ها و نتایج تنظیم و تدوین گردید. بدین منظور برای تجزیه و تحلیل داده ها می بایست به پرسش ها و فرضیات تحقیق و نیز سطوح سنجش و تأثیرگذاری متغیر ها توجه داشت. زیرا هر روش آماری داده هایی را در سطح معینی از اندازه گیری طلب می کند. دواس بر این باور است که سه عامل بر نحوۀ تحلیل داده ها موثر میباشد: 1. تعداد متغیرها، 2. سطح سنجش و 3. استفاده از داده ها برای مقاصد توصیفی یا استنباطی.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در واقع برای توصیف از جداول یک بعدی استفاده می شود همچنین برای تحلیل (آزمون فرضیه ها) از آمارهای استنباطی شامل آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده می شود.

1-4. مقدمه:
در این فصل یافتههای تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل شرح میباشد. برای توصیف داده‌ها از آماره‌های توصیفی کمک گرفته می‌شود. آمار توصیفی پژوهشگر را قادر می‌سازد تا داده‌ها را به طریقی موثر و معنی دار خلاصه و سازماندهی کند. بدینسان سیمای جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد، یعنی ابتدا به توصیف متغیرهای زمینهای پرداخته میشود که ویژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگویان را بر حسب ، سن، جنس، میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی و…، نشان داده است .
در انتهای فصل سوّم فرضیاتی در باب متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق بیان گردید؛ فرضیاتی درباره تأثیر سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت بر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار، تأثیر ابعاد سبکهای عشق ورزی بر کیفیت زندگی، همچنین فرضیاتی در باب رابطه بین متغیر ویژگیهای شخصیت و بر کیفیت زندگی. از اینرو آزمودن این فرضیات، بحث محوری این قسمت از تحقیق خواهد بود. بعبارتی در این قسمت سعی میشود با آزمودن فرضیات تحقیق، ادعاهای نظری بیان شده در مورد رابطه بین متغیر مستقل و وابسته واکاوی گردد.
تحلیل رگرسیونی رابطهی بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته تحقیق و ابعاد آن. در این قسمت برای تعیین متغیرهایی که جهت پیشبینی میزان « کیفیت زندگی زوجین ناسازگار » و ابعاد آن از قدرت پیشبینی معناداری برخوردار هستند از روش رگرسیونی Enter استفاده میشود. بدین منظور تمامی متغیرها مستقل به همزمان وارد معادله شده و اثر این متغیرها بر متغیر وابسته سنجیده می شود.
الف: یافتههای توصیفی
2-4. توصیف متغیرهای جمعیتی – اجتماعی:
در این قسمت متغیرهای زمینهای که ویژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگویان را بر حسب سن، جنس، محل تولد، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی – اجتماعی مشخص میکنند، مورد بررسی و توصیف قرار داده میشوند.
3-4. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت:
جدول شماره 5-1 نشاندهندهی توزیع فراوانی پاسخگوها برحسب جنسیت است.
جدول شماره (5-1) توزیع فراوانی و درصدی بر حسب جنسیت
فراوانی و درصد
مقولات فراوانی درصد
جنسیت زن 27 3/44
مرد 34 7/55
جمع کل 61 0/100

یافته های حاصل از جدول شماره (5-1) نشان می دهد، نسبت خانمهای در تحقیق حاضر (3/44 درصد) و نسبت آقایان (7/55 درصد) می باشد.
4-4.توزیع فراوانی و درصدی بر حسب وضعیت اقتصادی

مدیر سایت