پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتبار و روایی ابزار و ابعاد هشت گانه کیفیت

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتبار و روایی ابزار و ابعاد هشت گانه کیفیت

کوستا و مک کری (1991) در تحقیقی به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت و سلامت روان پرداخته اند. آنان در بررسی طولی خود نشان دادند افرادی که در ابعاد توافق پذیری و با وجدان بودن و انعطاف پذیری نمرات بالائی داشتند از اشخاصی که در این ابعاد نمرات پایین داشتند سلامتی روانی بالاتری را نشان دادند.
Widget not in any sidebars

2-24-3- تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی:
باسخا و همکاران (1387) در تحقیقی به بررسی موضوع رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داده که استان های تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان استان های برتر بوده اند که بالاترین کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده اند.
بیات (1389) در تحقیقی به بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد پرداخته اند. هدف این تحقیق بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی زنان بوده است. حجم نمونه این تحقیق شامل 320 نفر از زنان ساکن در مناطق چهارگانه شهر مشهد بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که عوامل مختلفی از جمله سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، اشتغال، میزان درآمد و محل سکونت بر کیفیت زندگی اثر گذارند همچنین یافته های تحقیق نشان داده که عملکرد جسمی (87 درصد) بیشترین میزان میانگین و مشکلات روحی (57 درصد) کمترین میزان میزان را در بین ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی داشته اند.
مرادی و همکاران (1388) در تحقیقی به بررسی مقایسه اثرات آموزش های عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ناتوایی جسمی – حرکتی پرداخته اند. حجم نمونه آماری این تحقیق شامل 40 نفر از اعضای زن 18-35 ساله جامعه معلولین شعبه شهر اصفهان می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی (043/0= P) و آموزش گروهش انگیزش پیشرفت (048/0 =P) و عدم اثربخشی آموزش گروهش عزت نفس (193/0= P) بر نمره کیفیت زندگی است.
کارشکی و دیگران (1393) در پژوهشی به بررسی مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی پرداخته است.یافته های این تحقیق که از 136 نفر از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر قائن بدست آمده نشان می دهد؛ بین انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزانی که با ارزشیابی کیفی – توصیفی سنجش می شوند با دانش آموزانی که تحت سنجش ارزشیابی سنتی سنجش بودند، تفاوت معناداری مشاهده نشده است. اما رابطه معناداری بین کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.
کجباف و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسی تاثیر آموزش شادکامی بر کیفیت زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان پرداخته اند. نتایج این تحقیق که از 20 زوج مراجعه کننده به مرامز مشاوره بدست آمده نشان داد؛ کیفیت زندگی زوجین بر اثر آموزش شادکامی افزایش می یابد.
براتی و یزدان پناه (1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری پرداخته اند. یافته های این تحقیق نشان داده؛ ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی وجود دارد.
2-25- جمع بندی پیشینه تحقیق
مرور تحقیقات صورت گرفته نشان داد که تاکنون تحقیقی با عنوان تحقیق حاضر انجام نشده و اگر تحقیقی در باب متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق انجام گرفته بصورت جداگانه بوده است. از این رو تحقیق حاضر با درک اهمیت رابطه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت بر کیفیت زندگی بررسی این موضوع را در اولویت پژوهشی خود قرار داده است. افزون براین، با مرور پیشینه تحقیقات صورت گرفته روشن شد که تابحال جامعه آماری که تحقیق حاضر سعی در بررسی موضوع مطروحه در بین آنان (زوجین ناسازگار شهر رفسنجان) را دارد؛ مد نظر سایر محققان قرار نگرفته است. بنابراین، بررسی این موضوع اهمیت مضاعف تری پیدا می کند زیرا نتایج تحقیقی این پژوهش می تواند زوایای تجربی دیگری را در اختیار محققان و مدیران مربوطه قرار دهد.

3-1- مقدمه:
بی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق، بحث روش شناسی آن میباشد. دستیابی به هدفهای تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع تحقیق. روشهای تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت میباشند (خاکی،1384: 155). دکارت در اثرش «گفتار در روش»، روش را راهی میداند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. در عرف، روش را مجموعه شیوهها و تدابیری دانستند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده میشود. به طور دقیقتر روش را میتوان:
مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت میکند.
مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات به کار میروند.
مجموعه ابزار یا فنونی که آدم را از مجهولات به معلومات راهنمایی مینماید دانست (ساروخانی، 1380؛ 24). فرایند روش تحقیق علمی به مجموعه مراحل منظم و پیوسته اطلاق میشود که امر تحقیق را از آغاز تا پایان امکان پذیر مینماید. فرایند روش تحقیق علمی شامل مراحل کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خرده فرایندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام میگیرد. اصل اساسی روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرایند کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین آسیبها در زمینه کشف مجهول و کشف راه حل مساله عملی میسازد (حافظ نیا،48:1382). در این فصل به موضوعاتی از قبیل روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونهگیری، ابزار گردآوری دادهها، همچنین فرایند جمعآوری اطلاعات، اعتبار و روایی ابزار اندازهگیری و روش تجزیه و تحلیل دادهها خواهیم پرداخت.
3-2- روش پژوهش:
بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود (بازرگان و دیگران، 1384: 22). منظور از انتخاب روش انجام پژوهش این است که مشخص کنیم، چه روش پژوهشی برای بررسی موضوع خاص لازم است (خلیلی، 1378: 56)
در این پژوهش روش به کار گرفته شده، روش پژوهش توصیفی از نوع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ می باشد. در واقع در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می پردازیم.
3-3- جامعه آماری پژوهش :
جامعه آماری مجموعهای از تمام افرادی است که در تعدادی از ویژگیهای در نظر گرفته شده همسان هستند (فرانکفورد و نچمیاس، 1381: 257). جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه زوجین ناسازگار شهر رفسنجان تشکیل می دهند که بر اساس نمونه گیری احتمالی از شانس برابری جهت قرار گرفتن در نمونه آماری برخوردارند. در واقع جامعه آماری در این پژوهش زنان و مردانی هستند که در زندگی شان بدلیل یکسری مشکلات با یکدیگر ناسازگار هستند. یعنی نمونه ها از بین زوجینی انتخاب می شوند که با یکدیگر ناسازگار هستند. از این رو در جهت هدف تحقیق، زوجین ناسازگاری که به مراکز مشاوره شهر رفسنجان مراجعه نموده اند؛ به عنوان جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب شده اند.
3-4- روش نمونه گیری:
نمونه گیری یکی از مراحل اساسی و مهم پژوهش و یکی از اجزاء محوری و کلیدی روش کار در هر تحقیقی است. نمونه گیری یک فرایند یا تکنیکی است که نمونه های مناسب را از یک جمعیت مشخص که جامعه پژوهش نامیده می شود، انتخاب می کند و با بررسی یا ارزیابی این نمونه ها، نتایج یا یافته ها را به کل جمعیت تعمیم میدهد. در این تحقیق برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده می شود. در واقع نمونه ها از آزمودنیهای خاص (زوجین ناسازگار) انتخاب شده اند. به این صورت که با کمک تعدادی از پرسشگران، 61 نفر از زوجین ناسازگاری که به مراکز مشاوره شهر رفسنجان جهت حل اختلافات زناشویی خود مراجعه کرده بودند؛ انتخاب و ابزار سنجش در اختیار آنان قرار گرفت.
3-5-ابزار گردآوری اطلاعات:
در تحقیق حاضر از میان تکنیکهای گردآوری اطلاعات از پر کاربردترین آنها یعنی پرسشنامه استفاده می شود. «پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری دادههاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعه یکسانی از پرسشها پرسیده میشود” قابل ذکر است که پرسشنامه مذکور حاوی اطلاعات مربوط به متغیرهای زمینهای و اطلاعات مرتبط با شاخصهای تعریف شده برای متغیرمستقل (سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت) و وابسته (کیفیت زندگی) میباشد. برای سنجش سبکهای عشق ورزی از پرسشنامه استرنبرگ (1989) که دارای ابعاد سه گانه می باشد؛ استفاده شده است و برای سنجش ویژگیهای شخصیت از پرسشنامه NEOPI-R که دارای پنج بعد می باشد استفاده شده همچنین برای بررسی کیفیت زندگی نیز از پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL-BREF که دارای 4 بعد می باشد استفاده شد. قابل ذکر است که اعتبار و روایی ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر در تحقیقات قبلی مورد تایید قرار گرفته است.

مدیر سایت