پایان نامه ارشد رشته روانشناسی وعلوم تربیتی: با موضوع نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

رحمانی (1389)، نیاز حالتی می باشد که در اثر فقدان چیزی که عدم وجودش سبب مشکل یا نقیصه ای به وجود خواهد آورد حاصل می گردد.

عباس زادگان (1389)، نیاز یعنی فاصله میان نتایج جاری و نتایج مورد نظر.

هاشمی (1391)، نیازشکاف بین وضعیت حاضر و انتظارات آینده می باشد.

تعریف نیاز: تفاوت بین مهارت ها و شایستگی های موجود و مطلوب می باشد (همان منبع).

تعریف نیاز: عبارت می باشد از فاصله و تفاوت بین واقعیت موجود و شرایط مطلوب که با در نظر داشتن ارزش های جامعه، امکان بروز پیدا می کند و اگر امکان تغییر شرایط برای برطرف کردن آن وجود نداشته باشد، به صورت بالقوه باقی می ماند (همان منبع).

تقی پور ظهیر(1384)، نشان دادن اختلاف میان شرایط موجود و معیارها و هنجارها و ارزش های اجتماع می باشد. در تعریف دیگر:

نیاز: نیازها، خواسته ها و انتظارات اجتماع از فردی می باشد که در آن زندگی می کند.

از نظرمحقق نیاز تفاوت بین شرایط امروز و خواسته های فردا.

راس (2008)، نیاز را ناشی از عدم وجود دانش، مهارت و توانایی های لازم برای انجام بهینه وظایف تعریف می کند.

سالازار (2007)، معتقد می باشد که نیاز زمانی به وجود می آید که مشکل یا نقصی در سازمان به وجودآید.

رحمانی (1388)،  نیاز عبارت می باشد از فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب.

2-2-2 طبقه بندی نیازها

به مقصود فهم بهتر نیازها و فرایندی که برای شناسایی آن ها انجام می شود (نیازسنجی)، طبقه بندی های گوناگونی از نیازها صورت گرفته که هر یک از آن ها به یک یا چند ویژگی مهم مبتنی می باشد (فتحی واجارگاه، 1388).

 

مهم ترین طبقه بندی های ارائه شده در این زمینه در جدول  شماره (2-1) در زیر آمده می باشد:

 

ردیف نام انواع طبقه بندی نیازها دسته بندی نیازها در هر طبقه
1 طبقه بندی« برادشاو» از نیازها الف- نیازهای هنجاری

ب- نیازهای احساس شده

ج-نیازهای مقایسه ای

د-نیازهای اظهار شده یا مورد تقاضا

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk