پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی با موضوع نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۱- نیازهای آموزش سازمانی وفردی:[1]

دراین بخش به نیازهای ناشی از تغییر مانند تغییر در محصول و خدمات جدیدی که تولید یا عرضه می گردد. تکنولوژی جدیدی که ایجاد و سیستم مدیریتی جدیدی که اعمال شده می باشد وهمچنین نیازهای پیش نیاز تغییر که برای بهینه سازی تغییر ضروریند .مانند سیستم سازمان ازیک حالت مکانیکی از بالا به پایین به یک حالت گسترش یافته در سطوح و رده های مختلف سازمانی مستلزم افزایش گنجینه دانش و تو سعه توجه کلی سازمان نسبت به کنترل می باشد.

استوت (۱۹۹۳)تحلیل نیازهای آموزشی سازمانها را مستلزم انجام چهارگام اساسی زیر دانسته می باشد:

۱-تحلیل و نحوه میزان تحقق آرمانهای سازمانی

۲ – تحلیل سطح دانش و مهارتها ،نگرشها و توانایی موجود در سازمان

۳- تحلیل عملکرد واقعی کارکنان

۴- تحلیل عملکرد سازمانی

نیازهای آموزشی فردی[2]

در این طبقه،فرد مرجع تحلیل می باشد. فلذا دانش و مهارتها و تواناییها و نگرشهای او با الزامات شغلی و وظایفش مقایسه می گردد.شکاف بین قابلیتهای فرد و الزامات انجام شغل و وظایفی که بر عهده دارد نیاز آموزشی او قلمداد می گردد (عباس زادگان و ترک زاده،۱۳۸۱)

وظایفی که افراد دارند و شیوه اجرای کارشان و اثربخشی در کار و محیط را تعیین می کند.

۳)نیاز ابراز شده یا مورد تقاضا[3]:این نیاززمانی ایجاد می گردد که فرد یا خود موسسه جهت برطرف کردن نیاز احساس شده اقدام کند.به این نیاز،نیاز احساس شده می گویند.

۴) نیاز مقایسه ای[4]:این نیاز زمانی ایجاد می گردد که فرد خصوصیات ،توانائیها و مهارتهای علمی و تخصصی خود را با افراد هم سطح و هم شغل خود مقایسه کرده و تفاوتهائی را مشاهده می کند که به آن تفاوتها ،نیازهای آموزشی مقایسه ای گویند.(خلود،۱۳۷۹)

در یک جمع بندی کلی ابطحی (۱۳۶۲)نیازهای آموزشی را به انواع زیر تقسیم می کند:

  • نیازهای آموزشی فردی
  • نیازهای آموزشی گروهی
  • نیازهای آموزشی که فورا بایستی بر طرف گردد
  • نیازهای آموزشی که می توان در آینه برطرف نمود

[1] Organizational Training needs

[2] Indivisual training

[3] Expressed need

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk