پایان نامه ارشد نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

5- عینیت صفات با ذات:

یکی از مسائل مهم که از دیر زمان ذهن دانشمندان را به خود مشغول نموده می باشد  و گاهی تنش هایی را در بین فرقه های اسلامی به وجود آورده ، مسأله چگونگی ارتباط ذات با صفات می باشد که آیا صفات الهی عین ذات خداوند هستند یا زائد بر ذات .

دراین زمینه سه نظریه هست که اشاعره معتقدند صفات حق زائد بر ذات می باشد ، یعنی او عالم به علم ، قادر به قدرت ومرید به اراده می باشد[1] ؛ یعنی او عالمی می باشد که علم برای اوست ، قادری می باشد که قدرت برای اوست و حی ای می باشد که حیات برای اوست[2] . اما قول دوم که مربوط به معتزلی هاست معتقد به نیابت ذات از صفات می باشد یعنی خداوند عالم به علم و قادر به قدرت نیست بلکه او ذاتی می باشد بسیط که در عین بساطت عالم و قادر می باشد ؛ یعنی در عین وحدت و بساطت درجای علم از سوی دیگر واجب الوجوب ، بسیط و واحد به وحدت حقه ای می باشد  که در ذات او نه تعدد جهت می باشد و نه تعدد حیثیت . در نتیجه : هر کمال وجودی که در واجب الوجود باشد ، ‌عین ذات او و عین کمال دیگری می باشد که دراو هست . پس صفات ذاتیه واجب الوجود از حیث مفهوم کثیرند اما از حیث مصداق و وجود یکی می باشند[3] .

نظر علاّمه طباطبایی ، متناسب با آیات و روایات می باشد  و از طرفی با مبانی کلامی و فلسفی سازگار می باشد . این که از ابتکارات ایشان به شمار می رود؛ به طوری که دقت و ظرافت بین این نظریه ، نه موجب می گردد که ذات باری تعالی عاری از صفات کمالیه باشد ونه این که اوصاف  او  حد اوصاف مخلوق باشد .

[1] عضد الدین ایجی، توضیح مواقف، بیروت،عالم الکتاب، بی تا ، ج8، ص 45-44

[2] سعدالدین تفتازانی، توضیح مقاصد، قم ؛ شریف رضی ، 1409ق ،‌ج2، ص72

[3] نهایه الحکمه، مرحله دوازدهم ،‌فصل9،‌ص 285


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk