پایان نامه الگوی فرایند مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش

Hand arranging 5 stars on a wooden desk

-مدل سوناسی و سوری
سوناسی و سوری مدلی را ارائه داده اند که در آن مدیری دانش شامل 3 زیر سیستم است که با یکدیگر ارتباط دارند و سازمان نیاز دارد که بین آن ها توازن برقرار کند ( موسی خانی و همکاران ، 1389 ، ص 225 ) .
Widget not in any sidebars

شکل 2-5 : زیر سیستم های مدیریت دانش ( موسی خانی و همکاران ، 1389 ، ص 225 ) .
-الگوی بکوویتز و ویلیامز
الگوی فرایند مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز ، فرایندهای مدیری دانش را به دو بخش استراتژیکی و تاکتیکی تقسیم بندی می کند . بخش تاکتیکی شامل فرایند بدست آوردن دانش مورد نیاز برای فعالیت ها ، به کارگیری دانش در ایجاد ارزش ، یادگیری ، مبادله و تسهیم دانش موجود بین افراد است . فرایند استراتژیک ، به دست آوردن ارزش از فرایند یادگیری در جایی است که استراتژی سازمان با اهداف سازمانی مورد استفاده قرار گیرد . عواملی که می تواند به آن فرایندها کمک کنند ( یا مانع آن شوند ) ، تحت عنوان توانمندسازها ( محرک ها ) شناخته می شوند . این توانمندسازها عبارتند از : استراتژی و رهبری ، فرهنگ ، اندازه گیری و فتاوری ( انصاری و همکاران ، 1388 ، ص 7 ) .
استراتژی و رهبری
استراتژیک
تاکتیکی
به کار بردن
به دست آوردن
اندازه گیری
ارزیابی
فرهنگ
استفاده بهینه
یادگیری
ایجاد و تثبیت
تسهیم و مبادله دانش
فناوری
شکل 2-5 : الگوی فرایند مدیریت دانش ( باکوویتز و ویلیامز ، 2002 )
-مدل پیتر گوتشاک
طبق این الگو ابزارهای فناوری و اطلاعاتی بر مبنای کار هر فرد در سازمان در اختیار پیتر گوتشاک الگویی را برای مدیریت دانش ارائه داده که در این الگو مراحل مدیریت دانش را به چهار سطح به شرح زیر تقسیم کرده است ( ماخذ : زعفریان و همکاران ، 1387 ، ص 81 ) .
شخص به فناوری
این مرحله تحت عنوان « ابزاری برای کاربران نهایی » فناوری اطلاعات افراد را با ابزارهایی مانند افزارهای رایانه ای برای وی قرار می گیرد تا دانش خویش را در اختیار فناوری و از طریق آن حفظ کند یا در اختیار دیگران قرار دهد .
شخص به شخص
این مرحله تحت عنوان « چه کسی میداند؟ » به شناسایی افراد با دانش و آگاهی می پردازد . با استفاده از فناوری اطلاعات و کارمندان دارای دانش و آگاهی را شناسایی کرده و به سرعت افرادی را که اطلاعات مورد نیاز سازمان را دارند در مکان مناسب استقرار می یباند . یکی از فناوری های اطلاعاتی مورد استفاده در این مرحله اینترانت است که این مکان را فراهم می کند تا اطلاعات به سرعت مورد اشتراک قرار گیرد .
شخص به اطلاعات
مرحله سوم تحت عنوان « آنها چی میدانند ؟ » مکان دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در قالب اسناد را برای کاربران فراهم می کند . اطلاعات کارکنان ذخیره شده و برای همگان قابل دسترسی است . این مرحله با استفاده از کدگذاری دانش به طراحی ، طبقه بندی و ذخیره اطلاعات از متخصصین داخلی می پردازد . مثال آن گزارش ها ، قراردادها ، فرم های تجاری ، نامه ها ، عکس ، ایمیل و … است .