پایان نامه اندازه گیری عملکرد و قابلیت اطمینان


Widget not in any sidebars

1)گسترش وبسط مشکلات
2)طوفان فکری برای برجسته سازی علل ممکن
3)طبقه بندی علتهای اصلی
4)شکل دادن به نمودار با اتصال همه ی علتهای برجسته در گام های فرایند
5)تصحیح ودسته بندی علتها با سوالاتی مانند علت چیست؟ دلیل اصلی بوجود آمدن این شرایط و دیگرموارد
درسال1996 نیز تحلیل قابلیت اطمینان پرسنل حمل ونقل راه آهن انجام گرفت که احتمال خطای انسانی برای اندازه گیری عملکرد قابلیت اطمینان نیروی انسانی بیان شد واحتمال وقوع برخی خطاهای انسانی تخمین زده شد ومشخص گردید که یکی ازعوامل تاثیرگذار برعملکرد انسان استرس می باشد و مدلی ساده وابسته به سطوح استرس براحتمال خطای انسانی پیشنهاد شد(النکا، 1996).
رایت و باسول، سطوح تحلیل خطا را به سطح فردی وسازمانی و مدیریت قابلیت اطمینان انسان را به دو نوع واحد وچندگانه تقسیم کردند که در جدول شماره (2-1) نشان داده شده است.
جدول شماره (2-1)طبقه بندی سطوح تحلیل خطا (رایت و باسول،2002)
شیوه های بررسی HRM1
واحد چندگانه
بصورت توابع مجزا ، ماننداهداف پژوهش در نمایش دادن رابطه بین ناحیه کارکردی خاص با عملکرد ثابت
بیان روابط صنعتی HRM در مورد عملکرد بالای سیستم ها
سازمانی
سطوح تحلیل
بیان رابطه HRM کارکردی/سنتی با
روانشناسی سازمانی/صنعتی
بیان رابطهی اشتغال قراردادی باتوجه به جنبه های روانشناسی
فردی
دنیس بلی 2002 ،درمقاله ای باعنوان”روشهای جدید برای آنالیز قابلیت اطمینان انسان” بیان کرد که هدف اصلی محدود کردن احتمال خطای انسانی در بین احتمالات تحلیل خطاست و از آن جا که هنگام مقایسه با فعالیتهای انسانی در حوادث واقعی تحلیل های موجود ناقص به نظر می رسد و با نتایج تحلیل ها متفاوت است، دراین مقاله بیان شد که دومین روشهای تولید درسالهای اخیر عبارتنداز:CREAM, ATHEA, MERMOS که این مدلهای جدید برای مشخص کردن چالشهای موجود درموارد تحلیل ریسک ارائه شده اند.
در مقاله ای از دیهیلون 9 روش مختلف ومفید برای اجرای قابلیت اطمینان انسان وتحلیل خطا بیان شده که در مراقبتهای پزشکی کاربرد دارد وعبارتند از: تحلیل خرابی ها واثرات شکست, تحلیل درخت خرابی , تحلیل علتهای ریشه ای واصلی , نمودار علت ومعلول, روش درخت احتمال, برنامه ازبین بردن علتهای خطا, احتمال خطر تحلیل سیستم های انسان – ماشین و روش مارکوف. که در هرکدام از روشها، مدل های مرتبط مطرح شده ومثال هایی آمده است(دیهیلون, 2003).
چایودو وهمکاران، درمقاله خودبا نشان دادن ارتباط بین عدم اطمینان ودانش انسان برای کنترل فرایندها , مدل جدیدی برای نشان دادن نرخ خطای انسانی بیان کردند. این مدل براساس نرخ خرابی باپارامترهای مقیاس تصادفی برای توزیع های لگ-نرمال وگاما وگوس معکوس با شرایط وایبال ارائه شده است(چایودو وهمکاران، 2004).

Author: مدیر سایت