پایان نامه با موضوع ارزش منابع انسانی و قابلیتهای چابکی

Arrows into the bright future, blue sky
[do_widget id=kl-erq-2]

الف.ستاده(محصولات به عنوان راه حلی جامع برای ارضای مشتری): توانایی ساخت محصول تعیین کنندهی یک قابلیت رقابتی نیست. کاهش هزینهیی ماشین آلات، دسترسی طراحان محصول به ابزارهای طراحی رایانه ای قدرتمند و افزایش تجارت جهانی توزیع این محصولات را گسترش داده و تولیدکنندگان را نیز به این چهت سوق داده که فراتر از محصول بنگرند و ترکیب متمایزی از محصول، اطلاعات و خدمات بلند مدت را برای هر مشتری فراهم کنند. در واقع سازمانها باید به جای محصول، راهحلهایی برای مشکلات مشخص مشتریان ارائه کنند و بر ارزش دریافت شدهی مشتریان از محصول متمرکز شوند.
ب.داده(همکاری به منظور افزایش رقابت پذیری یا ایجاد سازمان مجازی): تدارک راه حلی برای هر مشتری مشخص از طریق منابع محدود یک شرکت، به تنهایی قابل دستیابی نیست. این امر خصوصآ زمانی به حقیقت میپیوندد که شرکت بر شایستگی اصلی خود متمرکز باشد. بنابراین همکاری برای ایجاد راهحلی برای مشتریان ضروری به نظر میرسد. در واقع همکاری های داخلی و خارجی همکاریهای مورد نظرند و هدف عرضهی محصولات به بازار در کمترین زمان ممکن با استغاده از منابع از طریق همکاری است. نیل به این اهداف تنها با تشکیل سازمان مجازی و مشارکتهای سریع در ساخت، قابل دسترسی خواهد بود.
ج.عوامل تأثیر گذار خارجی(تغییر و عدم اطمینان): مشکلترین عاملی که شرکتها با آن مواجهند، تغییر سریع و بدون توقف است. عواملی مانند کاهش چرخهی تولید محصول، کاهش زمان ایجاد مفهوم تا زمان فروش، تسریع در آهنگ توسعهی فناوری، افزایش جهانی سازی تجارت، افزایش تراکم ارتباطات الکترونیکی و افزایش رشد سریع جمعیت همه به فضای تغییر کمک میکنند. تغییرات خارجی تحمیل شده را نیز میتوان در دو بخش در نظر گرفت:
تغییرات اجتماعی در مقیاس کلان
تغییراتی که بوسیله ی شرکت رقیب بر یک واحد تجاری تحمیل می شود.
بنابراین سازمانها باید برای بقا و پیشرفت در محیط تغییر و عدم اطمینان، چنان سازماندهی شوند که دارای ساختارهای سازمانی منعطف و نوآور باشند تا بتوانند تصمیم گیری سریع را ارتقا دهند. سازمانهای چابک باید با حفظ نیروهای انسانی که میتوانند عدم اطمینان و تغییر را به رشد تبدیل کنند، در جهت ایجاد سازمانهای کارآفرین حرکت کنند.
د.عملیات داخلی(بهره گیری از افراد و اطلاعات): این عملیات بیانگر توانایی شرکت در واکنش سریعتر نسبت به تغییرات در مقایسه با رقبا است. البته این کار با استفاده از انگیزش، کارآفرینی اشخاص و سازماندهی تیمهای سازگار انجام میشود و ضمنآ ساختار سازمانی نیز دائمآ تجدید می شود. در جهان فردا افراد و اطلاعات تفکیک کنندههای کلیدی خواهند بود. لذا چابکی در برگیرندهی عدم تمرکز اختیار و استغاده از ارزش منابع انسانی و اطلاعاتی است.
این چهار بعد مطابق شکل3-2 مبنای تعریف بنگاه های چابک هستند. چابکی عبارتی جامع است که در تمامی زمینه-های فعالیت بنگاه از قبیل تولید، بازاریابی، طراحی، سازماندهی و افراد، نفوذ میکند. چابکی ترکیبی از محصولات فیزیکی، خدمات و اطلاعات است که با تغییر نیازمندیهای مشتری تغییر میکند(فتحیان،شیخ؛1388).
قابلیتهای چابکی
قابلیتهای چابکی ، عبارت است از تواناییهایی که باید در سازمان ایجاد شود تا سازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد و عبارتند از)شریفی و ژانگ،2001):
تسلط بر تغییرات و عدم اطمینان
تسلط بر تغییرات و عدم اطمینان
اغنای مشتری
اغنای مشتری
همکاری جهت افزایش رقابت پذیری
همکاری جهت افزایش رقابت پذیری
ایجاد بنگاه چابک
ایجاد بنگاه چابک
اهرمی کردن اثر اطلاعات و افراد
اهرمی کردن اثر اطلاعات و افراد
ابعاد چابکی از دیدگاه نظام مند(فتحیان، شیخ؛1388)
قدرت پاسخگویی :عبارت از توانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنها است که شامل موارد زیر میباشد:
احساس، درک و پیش بینی تغییرات؛
واکنش سریع و فوری به تغییر؛