پایان نامه با موضوع اندازه شرکت، سودآوری، گزارشگری مالی

زمان گزارشگری دارند.
اوسا آنسه و لونتیس (2006) عوامل مؤثر بر رویه های گزارشگری مالی سالانه به موقع را در نمونه ای شامل 95 شرکت از شرکته ای غیر مالی پذیرفته شده بعد از 36 دسامبر 1999 در بورس اوراق بهادار آتن را مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل توصیفی نشان می دهد که92% شرکت ها زودتر از مهلت مقرر 161 روز، 3% در روز مهلت مقرر یعنی 161 روز و 5% دیرتر از مهلت 161 روز گزارش دهی می کنند. آنها رابطه بین اندازه شرکت، اهرم، بخشی از سهام که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله افراد درون سازمانی کنترل می شود، تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی، نوع حسابرسی و نوع صنعت را با تأخیر غیرعادی گزارشگری مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که تأخیر غیرعادی گزارشگری با بخشی از سهام که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله افراد درون سازمانی کنترل می شود، تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی در ارتباط می باشد.
اسماعیل و چندلر(2004) به موقع بودن گزارشگری مالی سه ماهه در شرکت های مالزیایی را مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل گزارشهای سه ماهه نشان داد که همه 117 شرکت نمونه به جز یک شرکت ظرف مهلت مجاز 2 ماهه گزارشه ای خود را ارائه نمودند. علاوه بر این آنها رابطه بین به موقع بودن و چهار ویژگی شرکت ها یعنی اندازه شرکت، سودآوری، رشد و اهرم را بررسی نمودند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که شرکت های بزرگتر، سودآورتر، دارای رشد بیشتر و با اهرم پایین تر معمولاً سریع تر از سایرشرکت ها گزارش میدهند.
لونتیس و ویت من (2004) موضوع به موقع بودن گزارش های مالی سالانه در بورس یونان را با استفاده از اطلاعات 227 شرکت در سال 1997 بررسی نمودند. از بین متغیرهای سودآوری، موانع ورود، نسبت تمرکز درآمد، عرضه اولیه سهام، حجم معاملات سهام، اندازه شرکت و تعداد بندهای گزارش حسابرسی تنها متغیرهای عرضه سهام،سودآوری، تعداد بندهای گزارش حسابرسی و نسبت تمرکز درآمد با به موقع بودن ارتباط معنادار داشته و دو متغیر دیگر ارتباط معناداری با متغیر وابسته تحقیق ندارند.
اوسا آنسه (2000) با استفاده از اطلاعات 47 شرکت تولیدی در بورس زیمباوه و استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای به این نتیجه رسید که قدمت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت به شیوهای معنادار قادر به تبیین تغییرات در به موقع بودن ارائه گزارش های مالی شرکت های نمونه می باشند .
عبدالله (1996) تحقیقی را در مورد ویژگی به موقع بودن گزارش های سالانه برای 26 شرکت بحرینی انجام داد. او در تحقیق خود ارتباط بین طولانی شدن انتشار گزارش حسابرسی و پنج ویژگی شرکت را مورد بررسی قررار داد. نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط معکوس سودآوری شرکت، اندازه شرکت و وجود کسب و کارهای متنوع با انتشار به موقع صورتهای مالی بود، ولی بین نوع صنعت و به موقع بودن رابطه معناداری وجود نداشت، و رابطه به موقع بودن با ضریب نسبت بدهکاران به حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار بود.
دی آنجلو و مازولیس( 1980 )در ارتباط با تأثیر مالیات بر ساختار سرمایه بیان میدارند که بسته به توازن موجود بین منافع مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی و پیامدهای مالی مربوط، میتوان ساختار سرمایه مطلوب را تعیین نمود. شرکت هایی که منافع مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی آنها کمتر از هزینه های ریسک مالی ناشی از ایجاد بدهی باشد، کمتر به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی میپردازند.

2-2)جدول خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع
محققین
عنوان تحقیق
نتایج تحقیق
آی یوها ( 2012 )
ویژگیهای شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی
نتیجه پژوهش او نشان داد عمر شرکت بر به موقع بودن گزارشات مالی در نیجریه تأثیر گذار است . از طرفی قوانین برای تضمین کیفیت گزارشات مالی به موقع در نیجریه کافی نیستند و تأخیر غیرعادی زمانی گزارشگری میتواند با وجود و اجرای محکم قوانین و مقررات تنظیمی کاهش یابد
عبادین و همپژوهان(2012)
تأثیر همزمان متغیرهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای شرکت را در به موقع بودن گزارشهای مالی
تحلیل چند متغیره نشان داد که اندازه شرکت حسابرسی ارتباط معنادار با متغیر وابسته تحقیق دارد.
اکتَس و کرگین ( 2011 )
به موقع بودن گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی
شرکت های غیر مالی و تلفیقی نسبی به مالی و غیر تلفیقی صورت های مالی خود را دیرتر ارا ئه می دهند و شرکت های با سود مثبت، صورتهای مالی خود را زودتر ارائه میدهند.
آرمسترانگ و همکاران(2011 )
به تبیین مشوق های مؤثر بر برنامه ریزی مالیاتی
یافته های این تحقیق بیانگر آن بود که بین طرح های تشویقی پاداش مدیران مالیاتی با نرخ مؤثر مالیاتی محاسبه شده بر اساس استانداردهای حسابداری رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد
اِسلی ( 2010 )
به موقع بودن گزارشگری مالی در ترکیه
نشان داد که رابطه ی بین علامت سود ، نظر حسابرس ، شرکت حسابرسی با به موقع بودن مثبت و رابطه ی بین صنعت با به موقع بودن منفی است.
دیرنگ و همکاران (2010 )
از نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت برای آزمون میزان اجتناب از مالیات شرکت ها
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که اختلاف مقطعی قابل ملاحظه ای در اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکت ها وجود دارد و تقریبا 25درصد شرکت ها توانایی این را دارند که نرخ مؤثر مالیاتی نقدی را زیر 20 درصد نگه دارند.
داردور (2009)
ارتباط بین به موقع بودن تاریخ انتشار گزارش های مالی و اندازه، سودآوری، قدمت، ک
یفیت حسابداران، نوع اظهار نظر حسابرس و نوع سیستم حسابداری موجود
متوسط تأخیر غیرعادی در ارائه گزارشهای طی دوره مطالعه برای نمونه حدود 155 روز بوده و به جز متغیر نوع سیستم حسابداری بقیه متغیرها با متغیر وابسته ارتباط معنی دار داشتند.
احمد و عابدین (2009)
ارتباط متغیرهای اندازه نوع شرکت حسابرسی، اظهار نظر حسابرس، و تاریخ پایان سال مالی با به موقع بودن ارائه گزارشهای مالی
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که به جز تاریخ پایان سال مالی بقیه متغیرها ارتباط معنی داری با متغیر وابسته داشتند.
وو و همکارانش ( 2008 )
به بررسی رابطه بین به موقع بودن گزارش های سالانه شرکت ها و ویژگیهای هیئت مدیره
نتایج تحقیق نشان میدهد به جزء متغیرهای اندازه شرکت، تغییر سود خالص، رشد فروش و چهار موسسه بزرگ حسابرسی، سایر متغیرها با مدت زمان گزارشگری مرتبط می‌باشند
ال اَجمی ( 2008 )
حسابرسی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری
اندازه شرکت، سودآوری و اهرم مالی بر به موقع بودن گزراشگری مالی سالانه مؤثر است
ماهاجان و چندر(2008)
رابطه بین اندازه شرکت ، سودآوری ، نوع صنعت، قدمت، اهرم، گروه پذیره نویسی، وضعیت اقامتی، حق الزحمه حسابرسی، اندازه شرکت حسابرسی و پیچیدگی حسابرسی با تأخیر غیرعادی گزارشگری
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اندازه شرکت، نوع صنعت، اندازه شرکت حسابرسی و پیچیدگی حسابرسی رابطه معناداری با تأخیر غیرعادی گزارشگری در هر دو سال مورد مطالعه دارد
دوگان و همکاران ( 2007 )
آیا به موقع بودن گزارشگری مالی با عملکرد شر کت مرتبط است؟
سودآوری بر موقع بودن گزارشگری شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار استانبول اثر میگذارد . به علاوه شرکت های با عملکرد بهتر ، گزارشات سالانه شان را زودتر از شرکت های دارای عملکرد ضعیف منتشر می کنند
لانت و سان(2007)
تأثیر دو عامل اندازه شرکت و نوع صنعت را بر تأخیر غیرعادی گزارشگری
نتایج تحقیق آنها نشان داد که تأخیر غیرعادی گزارشگری با اندازه شرکت و نوع صنعت ارتباط دارد
دوقان و همپژوهانش(2007)
برخی از عوامل مؤثر بر زمان بندی افشاء یعنی اندازه شرکت، ریسک مالی، اخبار خوب و بد و نوع صنعت را مورد بررسی قرار دادند
نتایج تحقیق نشان داد که به موقع بودن گزارشگری شرکت های پذیرفته شده در بورس استانبول، تحت تأثیر اندازه شرکت و ریسک مالی گذشته قرار دارد
لونت و سان (2007 )
عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگری مالی
نتایج تحقیق نشان می دهد که مدت زمان گزارشگری با اندازه شرکت و نوع صنعت ارتباط دارد؛ اما با تاریخ ترازنامه شرکتها ارتباط ندارد.
وانگ و سونگ (2006)
عوامل مؤثر بر گزارشگری شامل اظهار نظر حسابرسی، سودآوری، اندازه شرکت، نوع شرکت، نوع سهام و محل بازار سهام
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سودآوری، اظهار نظر حسابرسی، اندازه شرکت، نوع شرکت و محل بازار سهام رابطه معناداری با تأخیر غیرعادی گزارشگری دارند
اوسا آنسه و لونتیس (2006)
تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی، نوع حسابرسی و نوع صنعت را با تأخیر غیرعادی گزارشگری
نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که تأخیر غیرعادی گزارشگری با بخشی از سهام که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله افراد درون سازمانی کنترل می شود، تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی و اندازه شرکت حسابرسی در ارتباط می باشد
اوبرت (2006)
بررسی تأثیر اخبار بد، زیان، اهرم، بازده حقوق صاحبان سهام، تعداد تحلیلگران، نوسان قیمت سهام، اندازه شرکت، تکنولوژی، حجم مبادله، هزینه های مالکیت و انواع صورت های مالی برروی تأخیر غیرعادی گزارشگری
نتایج تحقیق نشان داد که انواع صورتهای مالی، اهرم،نوسان قیمت سهام، حجم مبادله، تعداد تحلیلگران و اخبار بد رابطه معناداری با تأخیر غیرعادی گزارشگری دارند و سایر متغیرها با تأخیر غیرعادی گزارشگری رابطه ندارند
اسماعیل و چندلر(2004)
رابطه بین به موقع بودن و ویژگی های شرکت ها
نتایج تحقیق آن ها نشان داد که شرکت های بزرگتر، سودآورتر، دارای رشد بیشتر و با اهرم پایین تر معمولاً سریعتر از سایرشرکت ها گزارش میدهند
لونتیس و ویت من (2004)
رابطه بین تعداد بندهای گزارش حسابرسی و نسبت تمرکز درآمد با به موقع بودن گزارشگری مالی
نتایج تحقیق آن ها نشان داد تعداد بندهای گزارش حسابرسی و نسبت تمرکز درآمد با به موقع بودن ارتباط معنادار داشته است
اوسا آنسه (2000)
ویژگیهای شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی
به این نتیجه رسید که قدمت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت به شیوهای معنادار قادر به تبیین تغییرات در به موقع بودن ارائه گزارش های مالی شرکت های نمونه می باشند .
عبدالله (1996)
ارتباط بین طولانی شدن انتشار گزارش حسابرسی و ویژگیهای شرکت
نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط معکوس سودآوری شرکت، اندازه شرکت و وجود کسب و کارهای متنوع با انتشار به موقع صورتهای مالی بود
دی آنجلو و مازولیس (1980 )
بررسی رابطه بین مالیات و ساختار سرمایه
نتایج تحقیق نشان داد شرکت هایی که منافع مالیاتی ناشی از ایجاد بدهی آنها کمتر از هزینه های ریسک مالی ناشی از ایجاد بدهی باشد، کمتر به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی میپردازند.

2-7) خلاصه فصل
در این فصل مطالبی در مورد مبانی نظری مربوط به ویژگی های اطلاعات حسابداری و بسط دادن ابعاد مختلف آن و همچنین اجتناب مالیاتی مطرح گردید، سپس ارتباط نظری بین هر کدام از مباحث بالا تبیین شد و
در نهایت پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی نیز همراه با جدول خلاصه تحقیقات تشریح گردید.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
این فصل به بحث پیرامون ساختار و متدلوژی تحقیق اختصاص دارد، لذا به معرفی مختصر مراحل اختصاصی پژوهش از جمله، تدوین فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد مطالعه، تعریف جامعه و نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، روش گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد. هدف از انتخاب روش پژوهش این است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را سریع‌تر و دقیق‌تر در دستیابی به پاسخ‌هایی برای پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک نماید. پژوهش‌گر روش‌شناسی پژوهش را در قالب جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، فرضیه‌ها، روش پژوهش، گردآوری اطلاعات، تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها، طراحی مدل‌های پژوهش و توابع آماره به شرح زیر تدوین نموده است .
هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های

Author: mitra5--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *