پایان نامه با موضوع درجه حرارت و فرآیندها

business man looks through a telescope with growth arrow cloud with green grass and blue sky

Widget not in any sidebars
روغن اپوکسی 3/373 9/153 8/99 5/28 8/19
نتایج آزمایش نشان میدهد که ویسکوزیته تابعی از دما میباشد به طوری که با افزایش دما میزان ویسکوزیته کاهش مییابد و بالعکس. همچنین مقدار ویسکوزیته علاوه بر دما به نوع روغن نیز بستگی دارد که کمترین میزان ویسکوزیته مربوط به روغن خام و بیشترین مقدار آن مربوط به روغن اپوکسی شده میباشد. فرآیندهای دیگام و اپوکسی کردن باعث افزایش میزان ویسکوزیته میشوند زیرا با شکستن پیوندهای دوگانه در روغن اپوکسی شده وزن مولکولی و زنجیره اتمهای کربن آن افزایش مییابد. نمودار (4-7) ویسکوزیته روغنهای خام، دیگام و اپوکسی شده مورینگا را در درجه حرارت‌‌های مختلف با یکدیگر مقایسه می‌کند.

شکل (4-7) ویسکوزیته روغنهای خام، دیگام و اپوکسی شده مورینگا در درجه حرارت مختلف
2- پایداری ویسکوزیته روغنها تحت تاثیر دما و زمان
در این آزمایش میزان ویسکوزیته روغن خام، دیگام و اپوکسی شده تحت تاثیر فاکتورهایی مانند دما و زمان اندازهگیری گردید و نتایج حاصله در جدولهای (4-9)، (4-10) و (4-11) نشان داده شدند.
الف: روغن خام
نتایج تاثیر فاکتورهای دما و زمان بر روی میزان ویسکوزیته روغن خام در جدول (4-9) نشان داده شدند. دما عامل مهمی است که بر روی میزان ویسکوزیته تاثیر میگذارد به طوری که با افزایش دما میزان ویسکوزیته کاهش مییابد. اما همان طور که از دادههای جدول مشخص است با افزایش دما تحت تاثیر زمان میزان ویسکوزیته نیز افزایش مییابد. کمترین میزان ویسکوزیته مربوط به دمای 3 درجه سانتیگراد و بیشترین مقدار آن مربوط به 120 درجه سانتیگراد میباشد. ویسکوزیته روغن خام در دماهای 20، 40 و 80 درجه تقریباً در یک محدوده قرار گرفتهاند.
جدول (4-9) میزان ویسکوزیته روغن خام تحت تاثیر دما و زمان
روز 3 20 40 80 120
یک روز 15/67 67/79 92/79 21/85 78/129
دو روز 73/66 44/80 89/81 69/86 50/128
سه روز 32/64 18/80 67/79 92/84 72/127
چهار روز 98/65 41/79 44/80 98/86 75/128
پنج روز 22/63 65/81 92/83 69/85 27/129
میانگین 48/65 27/80 16/81 89/85 80/128
ب: روغن دیگام
دیگام کردن باعث حذف ناخالصیهای موجود در روغن می-شود که این ناخالصیها تاثیرات زیادی بروی فاکتورهایی از جمله ویسکوزیته دارد. نتایج حاصل از اندازهگیری ویسکوزیته روغن دیگام شده تحت تاثیر دما و زمان در جدول (4-10) آمده است.
همانطور که مشاهده میشود مقدار ویسکوزیته با گذشت زمان و افزایش دما، افزایش مییابد و با این دو فاکتور نسبت مستقیمی دارد. کمترین میزان ویسکوزیته مربوط به دمای 3 درجه سانتیگراد و بیشترین مقدار آن مربوط به دمای 120 درجه سانتیگراد میباشد. میزان ویسکوزیته برای دماهای 20، 40 و 80 درجه به طور تقریبی یکسان میباشد و دارای اندکی اختلاف در مقادیر آن مشاهده میشود.
جدول (4-10) میزان ویسکوزیته روغن دیگام شده تحت تاثیر دما و زمان
زمان 3 20 40 80 120
یک روز 86/85 37/92 77/95 83/98 347/131
دو روز 13/87 68/91 95/96 49/99 45/132
سه روز 28/86 56/93 54/97 14/99 77/130