پایان نامه با موضوع دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت و دیدگاه بازاریابی استراتژیک

Abstract science background with colorful lines growing
[do_widget id=kl-erq-2]

رقیب گرایی
مشتری گرایی
مشتری گرایی
پاسخگویی
پاسخگویی
رقیب گرایی
رقیب گرایی
: بازمفهوم سازی بازارگرایی(کادوگان و دیامانتوپولوس،1995)
3. مفهوم بازارگرایی از دیدگاه دی و سینکولا: این پژوهشگران بازارگرایی را یک فرآیند چهار مرحلهای میدانند که عبارت است از: (دی،1994؛ سینکولا،1994)
الف. دستیابی به اطلاعات بازار
ب. توزیع و پخش اطلاعات بازار در سرتا سر سازمان
ج. تفسیر اطلاعات بازار پخش شده در سازمان
د. به کارگیری اطلاعات بازاریابی در برنامهریزی استراتژیک شرکت و ارائهی پاسخهای مناسب.
دیدگاه‌های بازارگرایی
رویکردهای کلیدی به بازارگرایی بر تعریف ابعاد آن، متمرکز شده اند، برای مثال کوهلی و جاروسکی(1990) بازارگرایی را به اجرای مفهوم بازاریابی ربط دادهاند که در فعالیتها و رفتارهای یک سازمان منعکس میشود. به طور مشابه، نارور و اسلاتر(1990) بر ابعاد بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار تمرکز کردند. مطالعات بعدی به نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد و اجرای بازارگرایی پرداختند؛ برای مثال مشتریگرایی که به عنوان یکی از ابعاد بازارگرایی است، مجموعهای از باورهایی را ایجاد میکند که علایق مشتری را در درجهی اول اهمیت قرار میدهد در حالیکه در رابطه با سایر سهامداران مانند مالکان، مدیران و کارکنان برای ایجاد یک سازمان سودآور، این کار را انجام نمیدهد. رفته رفته مطالعات انجام شده بر بازنگری نقش بازارگرایی تمرکز نمود. فاهی و همکاران(2000) بازارگرایی را به عنوان توانایی اصلی بازاریابی معرفی مینماید. دیگر محققان مانند منگوک و اوه(2006) و دی(1994) بازارگرایی را عاملی که بطور بالقوه باعث ایجاد مزیت رقابتی شرکت میشود، بیان میکنند(اسمیرنووا، ناود، هنبرگ، موزاس و کوچتچ،2011). در ادامه به بیان این رویکردها پرداخته میشود.
1. دیدگاه تصمیم گیری (شاپیرو، 1988؛ گلازر، 1991)
2. دیدگاه هوشمندی بازار(کوهلی و جاورسکی، 1990)
3. دیدگاه فرهنگ بازارگرایی (نارور و اسلاتر، 1990)
4. دیدگاه بازاریابی استراتژیک(روکرت، 1992).
5. دیدگاه مشتریگرایی(دشپند وفارلی، 1998)
6. دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت(دولت آبادی، خائف الهی،1384؛ دیوانداری، سید جوادین، نهاوندیان، آقازاده،1387؛ آقازاده، مهرنوش،1389؛ کبیری،1390).
دیدگاه تصمیم گیری
یکی از دیدگاه‌های موجود در ادبیات بازارگرایی، دیدگاه تصمیم گیری است که توسط شاپیرو درسال 1988 مطرح گردید. شاپیرو مفهوم عملیاتی بازارگرایی را یک فرآیند تصمیمگیری سازمانی تلقی می‌کند. در قلب این فرآیند، مدیریت خود را متعهد به تصمیمگیری مشارکتی بین اعضای سازمان می‌داند. شاپیرو شرکت‌های بازارگرا را دارای سه ویژگی زیر می‌داند که عبارتند از:
1. اطلاعات حاصل از مشتری بسیار مهم بود و نفوذ مؤثری در بخش‌های سازمان دارد.