پایان نامه با موضوع سیستم‌های هوشمند و کامپیوترها

Abstract Connection Technology Background

Widget not in any sidebars

فیلد جدول رابطه‌ای
صفات شی
اجرا قوانین ترتیبی نیست
جملات If….Then
قوانین(Rule)
با توجه به شکل 3-2 مفاهیم زیر بدین گونه در سیستم‌های خبره تعریف می‌شوند:
واسط کاربر: معمولاً در سیستم‌های خبره واسط کاربر به سه صورت است: منبع داده(فایل متنی، پایگاه داده، صفحه وب)، نظارت به یک سیستم فیزیکی(که ورودی‌ها می‌توانند از سنسورها بدست آیند) و کنترل سیستم فیزیکی(که خروجی‌ها می‌توانند سیگنالی به سیستم باشند).
پایگاه دانش: باید دانش از منابع استخراج شود و در این پایگاه قرار می‌گیرد(روش ارائه منطقی).
شکل 3-2 : ساختار سیستم خبره
مهندس دانش: سازنده سیستم خبره است که باید روش ثبت و نگه‌داری علوم و اطلاعات را در کامپیوتر مشخص کند.
مهندسی دانش: به مراحل ساخت یک سیستم خبره مهندسی دانش گفته می‌شود.
2-7-2 توسعه سیستم‌های خبره
قبل از بررسی توسعه سیستم‌های خبره نیاز داریم که مفاهیمی را بدانیم که عبارتند از:
کشف دانش: فرایند جمع‌آوری دانش برای ذخیره در پایگاه دانش است که اثبات شده مشکل‌ترین کامپوننت در فرایند مهندسی دانش است. در واقع به عنوان گلوگاه کشف دانش شناخته می‌شود و پروژه‌های سیستم‌های خبره بیشتر در این مرحله با شکست مواجه می‌شوند.
دامنه خبره: کشف دانش اغلب شامل استخراج دانش از کسانی است که در آن فیلد متخصص هستند.
استنباط دانش: فرایندی که شامل تکنیک‌های مصاحبه‌ای و غیر مصاحبه‌ای متعدد است.
پروژه سیستم‌های خبره به رویکردهای مخصوص برای مدیریت نرم‌افزار احتیاج دارد. متدلوژی‌های به کار رفته برای ساخت سیستم‌های خبره با مسأله در کشف دانش مواجه می‌شوند. در ادامه فرایند مهندسی دانش که برای طراحی سیستم‌های خبره مورد استفاده قرار می‌گیرد را شرح می‌دهیم.
2-7-3 فرایند مهندسی دانش
فرایند کشف دانش از خبره‌ها و ساختن پایگاه دانش، مهندسی دانش نامیده می‌شود. هدف مهندسی دانش شبیه مهندس نرم‌افزار است: تبدیل کردن فرایند ساختن سیستم پایگاه دانش از قالب هنر به دیسیپلین مهندسی است. این کار نیازمند آنالیز فرایند ساختاری خودش و توسعه متدها، زبان‌ها و ابزاری مناسب و خاص برای توسعه سیستم پایگاه دانش است [20]. مهندسی دانش شامل همکاری خبره‌ها در دامنه کاری با مهندس دانش است تا قوانین ضمنی ساخته و کد شوند که افراد خبره از آن در حل مسائل واقعی استفاده می‌کنند. که این رشته به مهندسی نرم‌افزار مربوط است [19]. توسعه سیستم‌های پایگاه دانش فرایندی انتقالی از دانش بشر به پیاده‌سازی پایگاه دانش است. این انتقال بر اساس این فرضیه استوار است که دانش مورد نیاز سیستم KBS در حال حاضر موجود است و فقط باید جمع‌آوری و پیاده‌سازی شود. دانش مورد نیاز معمولاً از طریق خبره‌ها که چگونه آن‌ها وظایف خاص را حل می‌کنند بدست می‌آید [20].
به مهندسی دانش از دو دیدگاه می‌توان نگریست: محدود و وسیع. از دیدگاه محدود مهندسی دانش با کسب، ارائه، ارزیابی، استنتاج، تفسیر و نگه‌داری دانش سروکار دارد. در عوض، بر اساس دیدگاه وسیع، این اصطلاح تمام فرایند توسعه و نگه‌داری سیستم‌های هوشمند را توضیح می‌دهد.
دانش استفاده‌شده توسط افراد خبره اغلب غیر ساختار یافته و غیر صریح است. هدف اصلی مهندسی دانش کمک به خبره‌ها است که آنچه را که می‌دانند به صورت ماهرانه بیان کنند و اینکه دانش را در قالبی قابل استفاده و درک مستندسازی کنند [19].
2-7-4 مراحل فرایند مهندسی دانش
فرایند مهندسی دانش شامل 5 فعالیت اصلی است:
کشف دانش. کشف دانش شامل کشف دانش از افراد خبره، کتاب‌ها، اسناد، حسگرها و کامپیوترها است. دانش ممکن است در حوزه مسأله یا در روال‌های حل مسأله تشخیص داده شود، که ممکن است دانش کلی باشد (دانش درباره کسب و کار (یا ابر دانش (دانش درباره دانش) باشد. بیرد به صورت فرمال ارزیابی کرد که کشف دانش گلوگاه در توسعه سیستم‌های خبره امروزی است. بنابراین تحقیقات تئوری بیشتری دی این زمینه هنوز هم هدایت می‌شود.